പുതിയ വാർത്തകളും തീരുമാനങ്ങളും

- ധനകാര്യ വകുപ്പിൽ നിന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച പുതിയ പ്രധാന തീരുമാനങ്ങളും വാർത്തകളും -
 
 
Subject Description Published VIEW
Deputation vacancies in CBSE Deputation vacancies in CBSE 2024-02-17 Deputation vacancies in CBSE Dated 17-02-2024
Budget Speech (Malayalam) 2024-25 2024-02-05 Budget Speech (Malayalam) Dated 05-02-2024
Budget Speech (English) 2024-25 2024-02-05 Budget Speech (English) Dated 05-02-2024
ഡിവിഷണൽ അക്കൗണ്ടണ്ട്സ് ഓഫ്ഫിസർമാരുടെ സ്ഥലം മാറ്റം ധനകാര്യ വകുപ്പ് - ജീവനക്കാര്യം- കേരള ജനറൽ സർവ്വീസ് - ഡിവിഷണൽ അക്കൗണ്ടണ്ട്സ് ഓഫ്ഫിസർമാരുടെ സ്ഥലം മാറ്റം - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 2023-12-23 G.O.(Rt)No.9086/2023/Fin Dated 23-12-2023
അസിസ്റ്റൻ്റ് ചീഫ് ടെക്നിക്കൽ എക്സാമിനർ, ടെക്നിക്കൽ എക്സാമിനർ - ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമിക്കപ്പെടുന്നതിന് പാനൽ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുളള വിജ്ഞാപനം ധനകാര്യ (പരിശോധന - സാങ്കേതികം) വകുപ്പിൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് ചീഫ് ടെക്നിക്കൽ, ടെക്നിക്കൽ എക്സാമിനർ (സിവിൽ / ഇലക്ട്രിക്കൽ), അസിസ്റ്റൻ്റ് ടെക്നിക്കൽ എക്സാമിനർ (സിവിൽ / മെക്കാനിക്കൽ) എന്നീ തസ്തികകളിൽ ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമിക്കപ്പെടുന്നതിന് പാനൽ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുളള വിജ്ഞാപനം. 2023-12-11 Notification No.2604428/Admn-C2/51/2023/Fin
Assistant Chief Technical Examiner, Technical Examiner on Deputation - Notification for Empanelling of Officers Notification for Empanelling of Officers for the posts of Assistant Chief Technical Examiner, Technical Examiner (Civil / Electrical) and Assistant Technical Examiner (Civil / Mechanical) in Finance (Inspection - Technical) Department on Deputation basis 2023-12-11 Notification No.2604428/Admn-C2/51/2023/Fin
Application invited for Chief Technical Examiner (Civil) Application have been invited for empanelment to the post of Chief Technical Examiner (Civil) on deputation basis in the Finance Department. 2023-11-23 Note No.2324348/Admin-C2/9/2023/Fin Dated 31-10-2023
"കേരളീയം 2023" - സാമ്പത്തിക കമ്മറ്റികളുടെ അനുമതി "കേരളീയം 2023" - സാമ്പത്തിക കമ്മറ്റികളുടെ അനുമതി - വിവിധ കമ്മറ്റികളുടെ ബജറ്റ് അംഗീകരിച്ചും ധനവിനിയോഗ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയും ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 2023-10-16 G.O.(Ms)No.153/2023/Fin Dated 13-10-2023
പ്രത്യേക ഉത്സവബത്ത പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാർക്ക് 2022-23 വർഷത്തെ പ്രത്യേക ഉത്സവബത്ത അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. 2023-08-24 G.O.(P)No.92/2023/Fin Dated 23-08-2023
ഓണം അഡ്വാൻസ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പാർട്ട്ടൈം കണ്ടിജൻ്റ് എംപ്ലോയീസ് എൻ.എം.ആർ / സി.എൽ.ആർ ഉൾപ്പെടെയുളള വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട ജീവനക്കാർക്കും 2023-ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് - അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. 2023-08-17 G.O.(P)No.86/2023/Fin Dated 16-08-2023
ബോണസ് / പ്രത്യേക ഉത്സവബത്ത സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും, പെൻഷൻകാർക്കും 2022-23 ലെ ബോണസ് / പ്രത്യേക ഉത്സവബത്ത - അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. 2023-08-17 G.O.(P)No.85/2023/Fin Dated 16-08-2023
Preparation of Budget Estimates 2023-24 Preparation of Budget Estimates 2023-24 - Instructions 2023-08-02 Circular No.77/2023/Fin Dated 31-07-2023
Periodical Surrender of Earned Leave for 2023-24 Finance Department - Periodical Surrender of Earned Leave for the Financial Year 2023-24 - Orders issued 2023-06-30 G.O.(P)No.66/2023/Fin Dated 30-06-2023
Transfer & posting of Divisional Accountants and provisional posting Jr Supdts as Divisional Accountants ധനകാര്യ വകുപ്പ് - കേരള ജനറൽ സർവീസ് - ഡിവിഷണൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസർമാർക്ക് സ്ഥലം മാറ്റവും ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ടുമാർക്ക് ഡിവിഷണൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസർ തസ്തികയിലേയ്ക്കുള്ള താൽകാലിക നിയമനവും അനുവദിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു 2023-05-16 G.O.(Rt)No.3692/2023/Fin Dated 16-05-2023
Funds transferred tp Drawing & Disbursing Officers (DDOs) Bank Account - Instructions Funds transferred tp Drawing & Disbursing Officers (DDOs) Bank Account - reg 2023-05-02 Circular No.40/2023/Fin Dated 29-04-2023
2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷാവസാനത്തിൽ ട്രഷറി ക്യൂവിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ബില്ലുകൾ/ചെക്കുകൾ ക്ലീയർ ചെയ്യുന്നതിനുളള നടപടിക്രമങ്ങൾ 2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷാവസാനത്തിൽ ട്രഷറി ക്യൂവിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ബില്ലുകൾ/ചെക്കുകൾ ക്ലീയർ ചെയ്യുന്നതിനുളള നടപടിക്രമങ്ങൾ - സംബന്ധിച്ച്. 2023-04-19 Circular No.SS1/36/2023/Fin Dated 18-04-2023
Resumption of funds from PTSB/JVLGTSB/SDTSB Accounts - reallocation in 2023-24 Finance Department - resumption of funds from PTSB/JVLGTSB/SDTSB Accounts - reallocation in 2023-24 - Guidelines - reg.. 2023-04-04 Circular No.34/2023/Fin Dated 04-04-2023
Periodical Surrender of Earned Leave Periodical Surrender of Earned Leave for the Financial Year 2023-24 - Deferred - Orders issued. 2023-03-31 G.O.(P)No.33/2023/Fin Dated 31-03-2023
പതിനൊന്നാം ശമ്പള പരിഷ്കരണ കുടിശ്ശികയുടെ ആദ്യ ഗഡു ജീവനക്കാരുടെ പി.എഫ് അക്കൗണ്ടില്‍ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്- നീട്ടിവച്ചു പതിനൊന്നാം ശമ്പള പരിഷ്കരണ കുടിശ്ശികയുടെ ആദ്യ ഗഡു ജീവനക്കാരുടെ പി.എഫ് അക്കൗണ്ടില്‍ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്- നീട്ടിവച്ചു കൊണ്ട്- ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 2023-03-30 G.O.(P)No.31/2023/Fin Dated 30-03-2023
Avoidance of rushing bills & drawing of advance towards close of financial year - instructions Streamlining Treasury Transactions - Rushing of bills and drawing of advance towards the close of the financial year - Avoidance of - Instructions issued. 2023-03-17 Circular No.27/2023/Fin Dated 14-03-2023
Instructions for accounting Special Casual Leave and Special Leave for Covid - 19 Kerala Service Rules - Instructions for accounting Special Casual Leave and Special Leave for Covid - 19 - Orders issued 2023-03-04 G.O.(P)No.21/2023/Fin Dated 01-03-2023
Periodical Surrender of Earned Leave Periodical Surrender of Earned Leave for the Financial Year 2022-23 - Clarification - Orders issued. 2023-02-27 G.O.(P)No.20/2023/Fin Dated 25-02-2023
2022 ഡിസംബർ മാസത്തിലെ ക്ഷേമനിധി പെൻഷൻ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു ധനകാര്യ വകുപ്പ് - 2022 ഡിസംബർ മാസത്തിലെ ക്ഷേമനിധി പെൻഷൻ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു 2023-02-25 G.O.(Rt)No.1364/2023/Fin Dated 24-02-2023
Remitting back fund kept in the bank account due to lapsed appropriation Remitting back fund kept in the bank account due to lapsed appropriation - Orders issued. 2023-02-25 G.O.(P)No.16/2023/Fin Dated 20-02-2023
ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണൽ ആക്സിഡന്റ് ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി - 2023 വർഷത്തേയ്ക്കുള്ള പദ്ധതി പുതുക്കിയും ജീവൻരക്ഷാ എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്തും ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിയ്ക്കുന്നു കേരള സംസ്ഥാന ഇൻഷുറൻസ് വകുപ്പ് - ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണൽ ആക്സിഡന്റ് ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി - 2023 വർഷത്തേയ്ക്കുള്ള പദ്ധതി പുതുക്കിയും ജീവൻരക്ഷാ എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്തും ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിയ്ക്കുന്നു 2023-02-22 G.O.(P)No.17/2023/Fin Dated 22-02-2023
പാർട്ട് -ടൈം ജീവനക്കാർ / പാർട്ട്-ടൈം അധ്യാപകർ എന്നിവരുടെ പ്രാൺ രജിസ്ട്രേഷൻ റദ്ദ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി പാർട്ട് -ടൈം ജീവനക്കാർ / പാർട്ട്-ടൈം അധ്യാപകർ എന്നിവരുടെ പ്രാൺ രജിസ്ട്രേഷൻ റദ്ദ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി 31.03.2023 വരെ നിശ്ചയിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിയ്ക്കുന്നു 2023-02-13 Circular No.13/2023/Fin Dated 03-02-2023
KERALA FINANCE Mobile website for showcasing documents on mobile devices published. 2023-02-03 VIEW
Budget Speech (English) 2023-24 2023-02-03 Budget Speech (English) Dated 03-02-2023
Budget Speech (Malayalam) 2023-24 2023-02-03 Budget Speech (Malayalam) Dated 03-02-2023
Scrapping of old vehicles Finance Department - phase our of old and unfit vehicles as part of Government of India Scrapping Policy under the Scheme Special Assistance to States for Capital Investment for 2022-23 - Scrapping of vehicles of more than 15 years old - sanctioned - orders issued 2023-02-02 G.O.(P)No.11/2023/Fin Dated 31-01-2023
Periodic Surrender of Earned Leave - Clarification Periodic Surrender of Earned Leave for the Financial Year 2022-23 - Clarification issued 2023-01-01 Circular No.114/2022/Fin Dated 31-12-2022
Surrender of Earned leave Periodical Surrender of Earned leave for the Financial Year 2022-23 - Orders Issued. 2022-12-31 G.O.(P)No.148/2022/Fin Dated 30-12-2022
ഇ-ഗവേണൻസ്- സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ നടത്തിപ്പിനായി താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കുന്നതിനു അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഇ-ഗവേണൻസ്- സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ നടത്തിപ്പിനായി കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നോട്ടീസ്. 2022-11-08 ITSF-4-11-2022-Fin Dated 03-11-2022
കേരളത്തിലെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ശമ്പള / വേതന വ്യവസ്ഥകൾക്ക് ഒരു പൊതുഘടന – ഭേദഗതി ഉത്തരവ് കേരളത്തിലെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ശമ്പള / വേതന വ്യവസ്ഥകൾക്ക് ഒരു പൊതുഘടന രൂപപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള എക്സ്പർട്ട് കമ്മറ്റിയുടെ ശിപാർശകൾ നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് – ഭേദഗതി ഉത്തരവ് 2022-11-07 G.O.(P)No.135/2022/Fin Dated 04-11-2022
ധനദൃഢീകരണം സാദ്ധ്യമാക്കുന്നത് ലക്ഷ്യമാക്കി പുറപ്പെടുവിച്ച വ്യയനിയന്ത്രണ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ധനദൃഢീകരണം സാദ്ധ്യമാക്കുന്നത് ലക്ഷ്യമാക്കി പുറപ്പെടുവിച്ച വ്യയനിയന്ത്രണ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കുന്നത് - പൊതുനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു. 2022-11-07 G.O.(P)No.136/2022/Fin Dated 04-11-2022
Common framework for Pay/Wage Structure of PSUs in Kerala Formulation of a common framework for Pay/Wage Structure of PSUs in Kerala - Implementation of the Recommendations of the Expert Committee - Orders Issued. 2022-10-31 G.O.(P)No.131/2022/Fin Dated 29-10-2022
Surrender of Earned Leave Deferment of Periodical Surrender of Earned Leave for the Financial Year 2022-23 - Extended - Orders Issued. 2022-09-30 G.O.(P)No.120/2022/Fin Dated 30-09-2022
2021-22 ബോണസ് / പ്രത്യേക ഉത്സവബത്ത സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും 2021-22 ബോണസ് / പ്രത്യേക ഉത്സവബത്ത അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിയ്ക്കുന്നു 2022-08-30 G.O.(P)No.101/2022/Fin Dated 30-08-2022
2022-ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പാർട്ട്ടൈം കണ്ടികന്റ് എമ്പ്ലോയീസ്, എൻ എം ആർ / സി എൽ ആർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട ജീവനക്കാർക്കും 2022-ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിയ്ക്കുന്നു 2022-08-30 G.O.(P)No.100/2022/Fin Dated 30-08-2022
ഇ-ഗവേണൻസ്- സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ നടത്തിപ്പിനായി കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു ഇ-ഗവേണൻസ്- സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ നടത്തിപ്പിനായി കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നോട്ടീസ്. 2022-08-06 ITSF-4-11-2022-Fin Dated 06-08-2022
MEDISEP സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടേയും പെൻഷൻകാരുടേയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - വിവരശേഖരണം അന്തിമമായി പൂർത്തികരിക്കുന്നത് - നിർദ്ദേശം നൽകുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്. 2022-08-06 Circular No.68/2022/Fin Dated 06-08-2022
Instructions Employees working on temporary, contract, casual or daily wage basis Regularisation - Instruction - issued. 2022-07-16 Circular No.55/2022/Fin Dated 08-07-2022
MEDISEP സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടേയും പെൻഷൻകാരുടേയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - നടപടിക്രമങ്ങൾ അന്തിമമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് - നിർദ്ദേശം നൽകുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്. 2022-07-01 Circular No.51/2022/Fin Dated 01-07-2022
MEDISEP Medical Insurance Scheme for State Government Employees and Pensioners - MEDISEP - Grievance Redressal Mechanism - Orders issued. 2022-06-30 G.O.(P)No.76/2022/Fin Dated 27-06-2022
MEDISEP Medical Insurance Scheme for State Government Employees and Pensioners - MEDISEP - Implementation through Oriental Insurance Company Ltd. (OICL) - Scheme details sanctioned - Orders issued. 2022-06-28 G.O.(P)No.70/2022/Fin Dated 23-06-2022
MEDISEP Medical Insurance Scheme for State Government Employees and Pensioners - MEDISEP - Various payment modalities for premium deductions - Accounting Procedures - Orders issued. 2022-06-25 G.O.(P)No.71/2022/Fin Dated 24-06-2022
Deferment of periodical surrender of Earned Leave Kerala Service Rules - Deferment of periodical surrender of Earned Leave for the Financial Year 2022-23 - Extended - Orders issued 2022-06-14 G.O.(P)No.64/2022/Fin Dated 13-06-2022
Bill Discounting System - Modified Operational Guidelines Finance Department - Bill Discounting System extended for the payment to Contractors / Suppliers / Accredited Agencies of all Government Departmetns / Institutions / Publich Sector Undertakings and Local Self Government Institutions - Modified Operational Guidelines - Orders issued 2022-06-09 G.O.(Rt)No.63/2022/Fin Dated 08-06-2022
MEDISEP സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടേയും പെൻഷൻകാരുടേയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - വിവര ശേഖരണം - സംബന്ധിച്ച്. 2022-04-07 Circular No.32/2022/Fin Dated 06-04-2022
Periodical Surrender of Earned Leave 2022-23 Periodical Surrender of Earned Leave for the Financial Year 2022-23 - deferred - Orders Issued 2022-03-30 G.O.(P)No.39/2022/Fin Dated 30-03-2022