അറിയിപ്പുകൾ

- ധനകാര്യ വകുപ്പ് -
 
 
Notification No./Name Date Subject
Notification No.SS-1/307/2024-FIN 2024-06-2020-06-2024 Government of Kerala hereby notifies the sale of Kerala Government Stock (securities of 17-year tenure for an aggregate amount of Rs.1500 crore (Nominal).
Notification No.SS-1/262/2024-FIN 2024-05-3030-05-2024 Government of Kerala hereby notifies the sale of Kerala Government Stock (securities) of 31-year tenure for an aggregate amount of Rs.2000 crore (Nominal).
Notification No.SS-1/256/2024-FIN 2024-05-2424-05-2024 Government of Kerala hereby notifies the sale of Kerala Government Stock (securities) of 31-year tenure for an aggregate amount of Rs.1500 crore (Nominal).
Notification No.SS-1/255/2024-FIN 2024-05-2424-05-2024 Government of Kerala hereby notifies the sale of Kerala Government Stock (securities) of 12-year tenure for an aggregate amount of Rs.2000 crore (Nominal).
Notification No.SS-1/217/2024-FIN 2024-04-2525-04-2024 Government of Kerala hereby notifies the sale of Kerala Government Stock (securities) of 26-year tenure for an aggregate amount of Rs.2000 crore (Nominal).
Notification No.SS-1/211/2024-FIN 2024-04-1818-04-2024 Government of Kerala hereby notifies the sale of Kerala Government Stock (securities) of 15-year tenure for an aggregate amount of Rs.1000 crore (Nominal).
Notification No.SS-1/139/2024-FIN 2024-03-2020-03-2024 Government of Kerala hereby notifies the sale of Kerala Government Stock (securities) of 12-year tenure for an aggregate amount of Rs.1500 crore (Nominal).
Notification No.SS-1/140/2024-FIN 2024-03-2020-03-2024 Government of Kerala hereby notifies the sale of Kerala Government Stock (securities) of 26-year tenure for an aggregate amount of Rs.1366 crore (Nominal)
Notification No.SS-1/141/2024-FIN 2024-03-2020-03-2024 Government of Kerala hereby notifies the sale of Kerala Government Stock (securities) of 31-year tenure for an aggregate amount of Rs.2000 crore (Nominal)
Notification No.SS-1/121/2024-FIN 2024-03-1414-03-2024 Government of Kerala hereby notifies the sale of Kerala Government Stock (securities) of 25-year tenure for an aggregate amount of Rs.2000 crore (Nominal).
Notification No.SS-1/122/2024-FIN 2024-03-1414-03-2024 Government of Kerala hereby notifies the sale of Kerala Government Stock (securities) of 40-year tenure for an aggregate amount of Rs.1742 crore (Nominal).
Re-Notification No.2604428/Admin-C2/51/2023/Fin (Malayalam) 2024-03-0303-03-2024 ധനകാര്യ (പരിശോധന-സാങ്കേതികം) വകുപ്പിൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് ചീഫ് ടെക്നിക്കൽ എക്സാമിനർ, ടെക്നിക്കൽ എക്സാമിനർ (സിവിൽ/ഇലകട്രിക്കൽ), അസിസ്റ്റൻ്റ് ടെക്നിക്കൽ എക്സാമിനർ (സിവിൽ/മെക്കാനിക്കൽ) എന്നീ തസ്തികകളിൽ ഡെപ്യുട്ടേഷൻ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമിക്കപ്പെടുന്നതിന് പാനൽ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുളള വിജ്ഞാപനം.
Re-Notification No.2604428/Admin-C2/51/2023/Fin 2024-03-0303-03-2024 Re-Notification for Empaneling of Officers for the posts of Assistant Chief Technical Examiner, Technical Examiner (Civil / Electrical) and Assistant Technical Examiner (Civil / Mechanical) in Finance (Inspection - Technical) Department on deputation basis.
NotificationNo.SS-1/112/2024/Fin 2024-03-1111-03-2024 Government of Kerala hereby notifies the sale of Kerala Government Stock (securities) of 20-year tenure for an aggregate amount of Rs.2000 crore (Nominal).
Notification No.SS-1/113/2024-FIN 2024-03-1111-03-2024 Government of Kerala hereby notifies the sale of Kerala Government Stock (securities) of 30-year tenure for an aggregate amount of Rs.2000 crore (Nominal).
Notification No.SS-1/114/2024-FIN 2024-03-1111-03-2024 Government of Kerala hereby notifies the sale of Kerala Government Stock (securities) of 10-year tenure for an aggregate amount of Rs.1000 crore (Nominal).
CBSE.RECTT.CELL/1(119)/2024/5061 2024-02-2828-02-2024 Filling of the post of Internal Auditor and Financial Advisor (IAFA) in CBSE on deputation
Deputation vacancies in CBSE 2024-02-1717-02-2024 Deputation vacancies in CBSE
Notification No.SS-1/39/2024-FIN 2024-01-2424-01-2024 Government of Kerala hereby notifies the sale of Kerala Government Stock (Securities) of 19-year tenure for an aggregate amount of Rs.1130 crore (Nominal).
Notification No.2621611/Estt-B2/291/2023/Fin 2023-12-1818-12-2023 കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ എൻജിനീയറിംഗ് യൂണിറ്റിൽ ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ അന്യത്രസേവന വ്യവസ്ഥയിൽ ജോലി ചെയ്യുവാൻ താല്പര്യമുളള കേരള ജനറൽ സർവീസിലെ റേഷ്യോ ഹയർ ഗ്രേഡ് ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർമാർ പത്ത് ദിവസത്തിനകം ബയോഡേറ്റയും കെ എസ് ആർ ഭാഗം I ചട്ടം 144 പ്രകാരമുളള സ്റ്റേറ്റ് മെൻ്റും ലഭ്യമാകാൻ താത്പര്യപ്പെടുന്നു.
Notification No.2604428/Admn-C2/51/2023/Fin - English 2023-12-0707-12-2023 Notification for Empanelling of Officers for the posts of Assistant Chief Technical Examiner, Technical Examiner (Civil / Electrical) and Assistant Technical Examiner (Civil / Mechanical) in Finance (Inspection - Technical) Department on Deputation basis.
Notification No.2604428/Admn-C2/51/2023/Fin - Malayalam 2023-12-0707-12-2023 ധനകാര്യ (പരിശോധന - സാങ്കേതികം) വകുപ്പിൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് ചീഫ് ടെക്നിക്കൽ എക്സാമിനർ, ടെക്നിക്കൽ എക്സാമിനർ (സിവിൽ / ഇലക്ട്രിക്കൽ), അസിസ്റ്റൻ്റ് ടെക്നിക്കൽ എക്സാമിനർ (സിവിൽ / മെക്കാനിക്കൽ) എന്നീ തസ്തികകളിൽ ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമിക്കപ്പെടുന്നതിന് പാനൽ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുളള വിജ്ഞാപനം.
Notification No.SS-1/440/2023-FIN 2023-11-2222-11-2023 Government of Kerala hereby notifies the sale of Kerala Government Stock (securities) of 20-year tenure for an aggregate amount of Rs.1500 crore (Nominal).
Re-Notification No.2324348/Admin-C2/9/2023/Fin 2023-09-2121-09-2023 Re-Notification for Empanelment of Officers for Appointing as Chief Technical Examiner (Civil) in Finance (Inspection - Technical) Department on deputation basis.
Notification No.SS-1/269/2023-FIN 2023-08-0909-08-2023 Government of Kerala hereby notifies the sale of Kerala Government Stock (securities) of 16-year tenure for an aggregate amount of Rs.1000 crore (Nominal).
Notification No.SS-1/244/2023-FIN 2023-07-2020-07-2023 Government of Kerala hereby notifies the sale of Kerala Government Stock (securities) of 18-year tenure for an aggregate amount of Rs.1000 crore (Nominal).
Notification No.SS-1/230/2023-FIN 2023-07-0606-07-2023 Government of Kerala hereby notifies the sale of Kerala Government Stock (securities) of 20-year tenure for an aggregate amount of Rs.1000 crore (Nominal).
Renotification No.2324348/ADMIN-C2/9/2023-FIN 2023-06-2424-06-2023 Renotification for empaneling of officers for the post of Chief Technical Examiner (Civil) in Finance (Inspection-Technical) Department on Deputation basis.
Notification No.SS-1/218/2023-FIN 2023-06-2222-06-2023 Government of Kerala hereby notifies the sale of Kerala Government Stock (Securities) of 29-year tenure for an aggregate amount of Rs.1000 crore (Nominal).
Notification No.2278030/ADMN-A2/343/2022-FIN 2023-06-1414-06-2023 Select List of Officers for appointment to the category of Section Officer in the Finance Department - reg.
Notification No.SS-1/218/2023-FIN 2023-06-2121-06-2023 Government of Kerala hereby notifies the sale of Kerala Government Stock (securities) of 29-year tenure for an aggregate amount of Rs.1000 crore (Nominal).
Notification No.SS-1/178/2023-FIN 2023-05-1818-05-2023 Government of Kerala hereby notifies the sale of Kerala Government Stock (securities) of 26-year tenure for an aggregate amount of Rs.500 crore (Nominal).
Notification No.2324348/Admin-C2/9/2023/Fin 2023-03-2020-03-2023 Notification for empanelling of Officers for the post of Chief Technical Examiner (Civil) in Finance (Inspection - Technical) Department on Deputation Basis.
Notification No.SS-1/58/2023-FIN 2023-02-2323-02-2023 Government of Kerala hereby notifies the sale of Kerala Government Stock (securities) of 26-year tenure for an aggregate amount of Rs.1000 crore (Nominal).
Notification No.SS-1/482/2022-FIN 2022-12-2929-12-2022 Government of Kerala hereby notifies the sale of Kerala Government Stock (Securities) of 11 year tenure for an aggregate amount of Rs.1603 crore (Nominal)
Notification No.SS-1/483/2022-FIN 2022-12-2929-12-2022 Government of Kerala hereby notifies the sale of Kerala Government Stock (Securities) of 30 year tenure for an aggregate amount of Rs.1000 crore (Nominal)
Notification No.SS-1/470/2022-FIN 2022-12-2222-12-2022 Government of Kerala hereby notifies the sale of Kerala Government Stock (securities) of 10-year tenure for an aggregate amount of Rs.1500 crore (Nominal).
ITSF-4-11-2022-Fin 2022-11-0303-11-2022 ഇ-ഗവേണൻസ്- സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ നടത്തിപ്പിനായി കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നോട്ടീസ്.
Renotification No.1820379/Admn-C2/43/2021/Fin (English) 2022-11-0101-11-2022 Renotification for empaneling of officers for the posts of Assistant Chief Technical Examiner, Technical Examiner (Civil / Electrical) and Assistant Technical Examiner (Civil / Electrical / Mechanical) in Finance (Inspection - Technical) Department on deputation basis.
Renotification No.1820379/Admn-C2/43/2021/Fin (Malayalam) 2022-11-0101-11-2022 ധനകാര്യ (പരിശോധന-സാങ്കേതികം) വകുപ്പിൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് ചീഫ് ടെക്നിക്കൽ എക്സാമിനർ ടെക്നിക്കൽ എക്സാമിനർ (സിവിൽ/ഇലക്ട്രിക്കൽ), അസിസ്റ്റൻ്റ് ടെക്നിക്കൽ എക്സാമിനർ (സിവിൽ / മെക്കാനിക്കൽ / ഇലക്ട്രിക്കൽ) എന്നീ തസ്തികകളിൽ ഡെപ്യുട്ടേഷൻ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമിക്കപ്പെടുന്നതിന് പാനൽ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുളള പുനർവിജ്ഞാപനം.
Notification No.SS-1/387/2022-FIN 2022-10-2727-10-2022 Government of Kerala hereby notifies the sale of Kerala Government Stock (securities) of 23-year tenure for an aggregate amount of Rs.2000 crore (Nominal).
Notification No.SS-1/379/2022-FIN 2022-10-2020-10-2022 Government of Kerala hereby notifies the sale of Kerala Government Stock (securities) of 22-year tenure for an aggregate amount of Rs.1500 crore (Nominal).
Notification No.SS-1/357/2022-FIN 2022-09-2929-09-2022 Government of Kerala hereby notifies the sale of Kerala Government Stock (securities) of 25-year tenure for an aggregate amount of Rs.1000 crore (Nominal).
Notification No.SS-1/352/2022-FIN 2022-09-2222-09-2022 Government of Kerala hereby notifies the sale of Kerala Government Stock (Securities) of 18-year tenure for an aggregate amount of Rs.1436 crore (Nominal).
Notification No.SS-1/331/2022-FIN 2022-08-2525-08-2022 Government of Kerala hereby notifies the sale of Kerala Government Stock (securities) of 12-year tenure for an aggregate amount of Rs.2000 crore (Nominal).
Notification No.SS-1/332/2022-FIN 2022-08-2525-08-2022 Government of Kerala hereby notifies the sale of Kerala Government Stock (securities) of 20-year tenure for an aggregate amount of Rs.1000 crore (Nominal).
Notification No.SS-1/319/2022-FIN 2022-08-1717-08-2022 Government of Kerala hereby notifies the sale of Kerala Government Stock (securities) of 16-year tenure for an aggregate amount of Rs.1000 crore (Nominal).
Notification No.1820379/Admn-C2/43/2021/Fin (Malayalam) 2022-08-1212-08-2022 ധനകാര്യ (പരിശോധന-സാങ്കേതികം) വകുപ്പിൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് ചീഫ് ടെക്നിക്കൽ എക്സാമിനർ, ടെക്നിക്കൽ എക്സാമിനർ (സിവിൽ/ഇലക്ട്രിക്കൽ), അസിസ്റ്റൻ്റ് ടെക്നിക്കൽ എക്സാമിനർ (സിവിൽ/മെക്കാനിക്കൽ/ഇലക്ട്രിക്കൽ) എന്നീ തസ്തികകളിൽ ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമിക്കപ്പെടുന്നതിന് പാനൽ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുളള വിജ്ഞാപനം.
Notification No.1820379/Admn-C2/43/2021/Fin (English) 2022-08-1212-08-2022 Notification for empaneling of Officers for the post of Assistant Chief Technical Examiner, Technical Examiner (Civil / Electrical) and Assistant Technical Examiner (Civil / Electrical / Mechanical) in finance (Inspection - Technical) Department on Deputation basis.
ITSF-4-11-2022-Fin 2022-08-0606-08-2022 ഇ-ഗവേണൻസ്- സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ നടത്തിപ്പിനായി കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നോട്ടീസ്.
JD-IS/16/2021-FIN 2022-04-0505-04-2022 ഇ-ഗവേണൻസ്- സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ നടത്തിപ്പിനായി കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നോട്ടീസ്.
Notification No.SS-1/101/2022-FIN 2022-03-2424-03-2022 Government of Kerala hereby notifies the sale of Kerala Government Stock (securities) of 13-year tenure for an aggregate amount of Rs.1000 crore (Nominal).
Notification No.SS-1/102/2022-FIN 2022-03-2424-03-2022 Government of Kerala hereby notifies the sale of Kerala Government Stock (securities) of 10-year tenure for an aggregate amount of Rs.2000 crore (Nominal).
Notification No.SS-1/103/2022-FIN 2022-03-2424-03-2022 Government of Kerala hereby notifies the sale of Kerala Government Stock (securities) of 15-year tenure for an aggregate amount of Rs.2000 crore (Nominal).
Notification No.SS-1/87/2022-FIN 2022-03-1717-03-2022 Government of Kerala hereby notifies the sale of Kerala Government Stock (securities) of 12-year tenure for an aggregate amount of Rs.2000 crore (Nominal).
Notification No.SS-1/396/2021-FIN 2021-12-2323-12-2021 Government of Kerala hereby notifies the sale of Kerala Government Stock (securities) of 14-year tenure for an aggregate amount of Rs.1000 Crore (Nominal).
Notification No.Ind&PWD-B2/101/2021-Fin 2021-12-2222-12-2021 പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റെടുത്ത് നിർവ്വഹിക്കുന്നതിന് നിലവിൽ സർക്കാർ അക്രെഡിറ്റേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏജൻസികളും പുതുതായി അക്രെഡിറ്റേഷന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏജൻസികളും 2022-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേയ്ക്ക് അക്രെഡിറ്റേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനും നിലവിലുണ്ടായിരുന്നത് പുതുക്കുന്നതിനും അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.
Renotification No.1820379/Admn-C2/43/2021/Fin 2021-11-1818-11-2021 Notification for empanelling of Officers for the posts of Technical Examiner (Civil) and Assistant Technical Examiner (Civil/Electrical/Mechanical) in Finance (Inspection - Technical) Department on Deputation basis.
Notice No. JD-IS/16/2021-Fin 2021-10-3030-10-2021 ഇ-ഗവേണൻസ്- സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ നടത്തിപ്പിനായി കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നോട്ടീസ്.
Notification No.1820379/Admn-C2/43/2021/Fin 2021-09-2424-09-2021 Notification for empanelling of Officers for the posts of Technical Examiner (Civil) and Assistant Technical Examiner (Civil / Electrical / Mechanical) in Finance (Inspection - Technical) Department on Deputation basis.
Notification No.SS-1/267/2021-Fin 2021-09-1616-09-2021 Government of Kerala hereby notifies the sale of Kerala Government Stock (securities) of 14-year tenure for an aggregate amount of Rs.500 crore (Nominal).
Notification No.SS-1/244/2021-Fin 2021-08-2626-08-2021 Government of Kerala hereby notifies the sale of Kerala Government Stock (securities) of 13-year tenure for an aggregate amount of Rs.2000 crore (Nominal).
Notification No.SS-1/173/2021-Fin 2021-06-2424-06-2021 Government of Kerala hereby notifies the sale of Kerala Government Stock (securities) of 25-year tenure for an aggregate amount of Rs.2000 Crore (Nominal).
Notification No.SS-1/174/2021-Fin 2021-06-2424-06-2021 Government of Kerala hereby notifies the sale of Kerala Government Stock (securities) of 35-year tenure for an aggregate amount of Rs.1000 Crore (Nominal).
Notification No.SS-1/164/2021-Fin 2021-06-1717-06-2021 Government of Kerala hereby notifies the sale of Kerala Government Stock (securities) of 15-year tenure for an aggregate amount of Rs.1000 Crore (Nominal).
Notification No.SS-1/165/2021-Fin 2021-06-1717-06-2021 Government of Kerala hereby notifies the sale of Kerala Government Stock (securities) of 17-year tenure for an aggregate amount of Rs.500 Crore (Nominal).
Notification No.SS-1/166/2021-Fin 2021-06-1717-06-2021 Government of Kerala hereby notifies the sale of Kerala Government Stock (securities) of 20-year tenure for an aggregate amount of Rs.1000 Crore (Nominal).
Notification No.SS-1/160/2021-Fin 2021-06-1010-06-2021 Government of Kerala hereby notifies the sale of Kerala Government Stock (securities) of 10-year tenure for an aggregate amount of Rs.1000 crore (Nominal).
Notification No.SS-1/142/2021-Fin 2021-05-2727-05-2021 Government of Kerala - Sale of Kerala Government Stock (securities) of 13-year tenure for an aggregate amount of Rs,1000 crore (Nominal).
Notification No.SS-1/137/2021-Fin 2021-05-2020-05-2021 Government of Kerala hereby notifies the sale of Kerala Government Stock (securities) of 10-year tenure for an aggregate amount of Rs.1000 crore (Nominal).
Notification No.SS-1/138/2021-Fin 2021-05-2020-05-2021 Government of Kerala hereby notifies the sale of Kerala Government Stock (securities) of 12-year tenure for an aggregate amount of Rs.500 crore (Nominal).
Notice JD-IS/8/2021/Fin 2021-04-2626-04-2021 ഫിനാൻസ് അർക്കൈവ് മാനേജ്‌മന്റ് സിസ്റ്റം നടപ്പിലാകുന്നത് (FAMS) സംബന്ധിച്ചുള്ള നോട്ടീസ്‌
Notification No.SS-1/94/2021-Fin 2021-03-2525-03-2021 Government of Kerala hereby notifies the sale of Kerala Government Stock (securities) of 10-year tenure for an aggregate amount of Rs.1000 crore (Nominal).
Notification No.SS-1/95/2021-Fin 2021-03-2525-03-2021 Government of Kerala hereby notifies the sale of Kerala Government Stock (securities) of 14-year tenure for an aggregate amount of Rs.1000 crore (Nominal).
Notification No.SS-1/96/2021-Fin 2021-03-2525-03-2021 Government of Kerala hereby notifies the sale of Kerala Government Stock (securities) of 11-year tenure for an aggregate amount of Rs.1000 crore (Nominal).
Notification No.SS-1/79/2021-Fin 2021-03-1818-03-2021 Government of Kerala hereby notifies the sale of Kerala Government Stock (securities) of 2-year tenure for an aggregate amount of Rs.1000 crore (Nominal).
Notification No.SS-1/80/2021-Fin 2021-03-1818-03-2021 Government of Kerala hereby notifies the sale of Kerala Government Stock (securities) of 6-year tenure for an aggregate amount of Rs.1000 crore (Nominal).
Notification No.SS-1/71/2021-Fin 2021-03-1010-03-2021 Government of Kerala hereby notifies the sale of Kerala Government Stock (Securities) of 3 year tenure for an aggregate amount of Rs.1000 crore (Nominal).
Notification No.SS-1/52/2021-Fin 2021-02-2525-02-2021 Government of Kerala hereby notifies the sale of Kerala Government Stock (securities) of 7 year tenure for an aggregate amount of Rs.1000 crore (Nominal).
Notification No.SS-1/26/2021-Fin 2021-01-2828-01-2021 Government of Kerala hereby notifies the sale of Kerala Government Stock (securities) of 3 year tenure for an aggregate amount of Rs.1000 crore (Nominal).
Notification No.SS-1/27/2021-Fin 2021-01-2828-01-2021 Government of Kerala hereby notifies the sale of Kerala Government Stock (securities) of 2 year tenure for an aggregate amount of Rs.1000 crore (Nominal).
SRO No.637/2020 2020-10-0101-10-2020 Kerala Service (Fourth Amendment) Rules, 2020
Notification No.SS-1/334/2020-Fin 2020-12-2424-12-2020 Sale of Kerala Government (securities) of 7 year tenure for an aggregate amount of Rs.1000 .Crore.
Notice No. JDITSF/19/2019-Fin 2020-12-2121-12-2020 ഇ-ഗവേണൻസ്- സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ നടത്തിപ്പിനായി കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നോട്ടീസ്.
Notification No.SS-1/268/2020-Fin 2020-09-2424-09-2020 Government of Kerala hereby notifies the sale of Kerala Government Stock (securities) of 2- year tenure for an aggregate amount of Rs.1000 crore (Nominal) - reg.
Notification No.SS-1/269/2020-Fin 2020-09-2424-09-2020 Government of Kerala hereby notifies the sale of Kerala Government Stock (securities) of 4- year tenure for an aggregate amount of Rs.1000 crore (Nominal) - reg.
Notification No. 1102936/SFC B2/2019/Fin 2020-08-1313-08-2020 Aadhar based bio metric on-line Mustering of Social Pensioners / Welfare Fund Board Pensioners - reg.
Notification No. 1102936/B2/2019/Fin 2020-08-1313-08-2020 Aadhar Implementation - reg.
Erratum Notification No.IS-2/14/2020/Fin 2020-08-2525-08-2020 Sealed competitive tenders for the onsite supply of new, compatible re-filled and re-manufactured toner cartridges for the printers and Fax machines installed in various sections of Finance Department, Government Secretariat, Trivandrum - Erratum.
Notice-JDITSF/11/2020/Fin 2020-07-1515-07-2020 Setting up of video conference for conducting official meetings in Finance Department
Notification No.SS-1/145/2020/Fin 2020-05-0808-05-2020 Government of Kerala notifies the sale of Kerala Government Stock (securities) of 4 year tenure for an aggregate amount of Rs.500 crore (Nominal) - reg.
Notice-No-CPRC1/2020/Fin 2020-02-2525-02-2020 പങ്കാളിത്ത പെൻഷൻ പുനഃപരിശോധന സമിതി, ജീവനക്കാരുടെ അംഗീകൃത സർവ്വീസ് സംഘടനകളുമായി നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചർച്ചകളുടെ സമയക്രമം
Notification No.SS-1/09/2020/Fin 2020-01-1010-01-2020 Government of Kerala hereby notifies the sale of Kerala Government Stock (Securities) of 10 year tenure for an aggregate amount of Rs.500 Crore (Nominal).
Notification No.1172682/Admn-C2/2019/Fin 2020-01-0202-01-2020 Applications were invited for empanelment of Technical Officers on deputation basis in the Finance (Inspection- Technical) Department, Government of Kerala , Thiruvananthapuram for the posts of Assistant Chief Technical Examiner, Technical Examiner(Civil), Assistant Technical Examiner (Civil, Electrical/Mechanical).
Notice No.JDITSF 19/2019-Fin 2019-12-1010-12-2019 ഇ-ഗവേണൻസ്- സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ നടത്തിപ്പിനായി കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നോട്ടീസ്.
Notification No.1172682/Admn-C2/2019/Fin 2019-10-2525-10-2019 ധനകാര്യ (പരിശോധന - സാങ്കേതികം) വകുപ്പിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ചീഫ് ടെക്നിക്കൽ എക്സാമിനർ, ടെക്നിക്കൽ എക്സാമിനർ (സിവിൽ), അസിസ്റ്റന്റ് ടെക്നിക്കൽ എക്സാമിനർ (സിവിൽ/മെക്കാനിക്കൽ/ഇലക്ട്രിക്കൽ) എന്നീ തസ്തികകളിൽ ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമിക്കപ്പെടുന്നതിന് പാനൽ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുളള വിജ്ഞാപനം.
Notification No.1172682/Admn-C2/2019/FIN 2019-10-0404-10-2019 ധനകാര്യ (പരിശോധന - സാങ്കേതികം) വകുപ്പിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ചീഫ് ടെക്നിക്കൽ എക്സാമിനർ, ടെക്നിക്കൽ എക്സാമിനർ (സിവിൽ), അസിസ്റ്റന്റ് ടെക്നിക്കൽ എക്സാമിനർ (സിവിൽ/മെക്കാനിക്കൽ/ഇലക്ട്രിക്കൽ) എന്നീ തസ്തികകളിൽ ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമിക്കപ്പെടുന്നതിന് പാനൽ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുളള വിജ്ഞാപനം.
Notification No.SS-1/358/2019-FIN 2019-10-0303-10-2019 Government of Kerala hereby notifies the sale of Kerala Government Stock (Securities) of 10-year tenure - reg.
Notice-No-19-2019Dated-14-08-2019 2019-08-1414-08-2019 ഇ-ഗവേണൻസ്- സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ
ETSB - Frequently Asked Questions 2019-08-1313-08-2019 ETSB - Frequently Asked Questions
UO Note No.EPB1/327/2018/LSGD 2019-05-2929-05-2019 തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് - ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാര്യം - അന്യത്രസേവന വ്യവസ്ഥയിൽ പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിൽ സെക്രട്ടറി നിയമനം - പാനൽ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുളള അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.
Notification No.SS-1/185/2019-Fin 2019-05-1010-05-2019 Sale of Kerala Government Stock (Securities) of 10 year tenure for an aggregate of Rs.500 crore (Nominal)
Notification No.SS-1/177/2019-Fin 2019-05-0303-05-2019 Sale of Kerala Government Stock (Securities) of 10 year tenure for an aggregate amount of Rs.1000 crore (Nominal)
Gazette Notification No.SS-1/148/2019-Fin 2019-04-1111-04-2019 Sale of Kerala Government Slock (securities) of 10 year tenure for an aggregate amount of Rs.500 crore (Nominal)
Notification No.SS-1/158/2019-Fin 2019-04-2222-04-2019 Sale of Kerala Government Stock (Securities) of 10 year tenure for an aggregate amount of Rs.1000 crore (Nominal)
Notification No.SS-1/148/2019-Fin 2019-04-1111-04-2019 Sale of Kerala Government Stock (Securities) of 10 year tenure for an aggregate amount of Rs.500 crore(Nominal)
Notification No.SS-1/136/2019-Fin 2019-04-0505-04-2019 Sale of Kerala Government Stock (securities) of 10-year tenure for an aggregate amount of Rs.1500 crore (Nominal)
Notification No.SS-1/38/2019/Fin 2019-02-0101-02-2019 Government of Kerala hereby notifies the sale of Kerala Government Stock (securities) of 10-year tenure for an aggregate amount of Rs.1000 crore (Nominal).
Notification No SS1-447-2018-Fin Dated 14-12-2018 Sale of Kerala Government Stock (Securities)
Notification No SS1-424-2018-Fin Dated 30-11-2018 Sale of Kerala Government Stock (Securities)
Notification No SS1-357-2018-Fin Dated 27-09-2018 Sale of Kerala Government Stock (Securities) 
Notification No SS1-326-2018-Fin Dated 14-08-2018 Sale of Kerala Government Stock (Securities) 
Notification No SS1-314-2018-Fin Dated 03-08-2018 Sale of Kerala Government Stock (Securities)
Social Security Pension-FAQs Social Security Pension-FAQs
Notification No SS1-305-2018-Fin dated 27-07-2018 Sale of Kerala Government Stock(Securities)
Notification No SS1-296-2018-Fin dated 20-07-2018 Sale of Kerala Government Stock (Securities) 
405401/Admin C2/2017/Fin dated 27/06/2018  Notification for the post of Chief Technical Examiner - erratum
Notification no 633171/Admn A2/2017/Fin dated 11/06/2018
Applications are invited for the post of Director, IT Systems in Finance (IT Division) Department
Notification No SS1-223-2018-Fin 01-06-2018 Sale of Kerala Government Stock (Securities)
Ind&PW B2/142/2018/Fin dated 26/05/2018 പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികള്‍ - ഏജന്‍സികള്‍ക്ക് അക്രെഡിറ്റെഷന്‍ ലഭികുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ 
405401/Admin C2/2017/Fin dated 26-05-2018
Applications are invited for the post of Chief Technical Examiner on deputation in the Finance (Inspection Wing -Technical) Department, Government of Kerala
Notification No SS1-214-2018-Fin 25-05-2018 Sale of Kerala Government Stock (Securities) 
Notification No SS1-176-2018-Fin 20-04-2018 Sale of Kerala Government Stock (Securities)
JDIT/8/2018/Fin dated 18/04/2018

ധനകാര്യ വകുപ്പിലേയ്ക്ക് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താൽക്കാലികമായി ഒരു വർഷത്തേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമർമാരുടെ ഒഴിവുകളിലേയ്ക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു

Notification No 157-2018-Fin Dated 09-4-2018 Sale of Kerala Government Stock (Securities) 
Notification NO SS1-22-2018-Fin Dated 16-03-2018 Sale of Kerala Government Stock (Securities)
Notification NO SS1-82-2018-Fin Dated 23-02-2018 Sale of Kerala Government Stock (Securities) 
Notification No SS1-73-2018-Fin Dated 15-02-2018 Sale of Kerala Government Stock (Securities) 
Notification No SS1-55-2018-Fin dated 02-02-2018 Sale of Kerala Government Stock (Securities)
633171/Admn A2/20 17/Fin dated 30/01/2018
Applications are invited for appointment to the post of Director  IT Systems in Finance (IT Software) Department, on deputation basis/contract basis
Notification No SS1-7-2018-Fin Dated 05-01-2018 Sale of Kerala Government Stock (Securities) 
Notification No SS1-437-2017-Fin Dated 29-12-2017 Sale of Kerala Government Stock (Securities) 
Notification no 518635/Estt B2/2017/Fin dated 18/11/2017
The Combined Seniority List of Junior Superintendents of Public Works Department, Irrigation Department and Local self Government Department as on 15.07.2017 to be considered for provisional appointment as Divisional Accountant
Notification No Estt D2/174/2017/Fin dated 05/11/2017
സംസ്ഥാന ഇൻഷുറൻസ് വകുപ്പിൽ ഡയറക്ടർ തസ്തികയിലേക്ക് ഡപ്യൂട്ടേഷൻ വ്യവസ്ഥയിൽ അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.
Notification No Estt D2/174/2017/Fin dated 05/11/2017
Applications are invited on deputation basis for the post of Director of Insurance in Kerala State Insurance Department
Notification No 405401/Admn C2/2017/Fin dated 09/09/2017 Applications for the post of Chief Technical Examiner on deputation - extension of time limit
Notification No 405401/Admn C2/2017/Fin dated 09/09/2017 Application for the post of Chief Technical Examiner on deputation - അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന തിയതി ദീർഘിപ്പിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു.
Notification No Ss1-314-2017-Fin dated 18-08-2017 Sale of Kerala Government Stock (Securities)
Notification No SS1-299-2017-Fin dated 04-08-2017 Government have notified the sale of Kerala Government stock (Securities)of 20 year tenure for an aggregate amount of Rs 4000 Crore
CTE Notification No 405401-Admin C2-2017-Fin Dated 25-07-2017.compressed Notification for Deputation to the post of Chief Technical Examiner
CTE Notification No 405401-Admin C2-2017-Fin Dated 28-07-2017.compressed Notification for deputation to the post of Chief Technical Examiner
IT SF 4/8/2015-Fin dated 17/07/2017 ധനകാര്യ വകുപ്പിലേയ്ക്ക് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താൽക്കാലികമായി ഒരു വർഷത്തേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമർമാരുടെ 2 ഒഴിവുകളിലേയ്ക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.
Notification No SS1-281-2017-Fin Dated 21-07-2017 Sale of Kerala Government Stock (Securities)
Notification No SS1-263-2017-Fin Dated 07 07 17 Sale of Kerala Government Stock (Securities)
373881/Admn C2/17/Fin dated 21/06/2017
NOTIFICATION FOR EMPANELLING OFFICERS FOR THE POST OF TECHNICAL EXAMINER (CIVIL) INFINANCE (INSPECTION WING - TECHNICAL) DEPARTMENT
373881/Admn C2/17/Fin dated 21/06/2017
ധനകാര്യ (പരിശോധന - സാങ്കേതികം) വകുപ്പിൽ ടെക്നിക്കൽ എക്സാമിനർ (സിവിൽ) തസ്തികയിൽ അന്യത്ര സേവനാടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമിക്കപ്പെടുന്നതിനു പാനൽ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള വിജ്ഞാപനം
Notification No SS1-247-2017-Fin Dated 22-06-2017 Sale of Kerala Government Stock (Securities)
Notification No SS1-232-2017-Fin dated 09-06-17.compressed Sale of Kerala Government Stock (Securities)
373881/Admn C2/2017/Fin dated 17/05/2017
ധനകാര്യ(പരിശോധന - റ്റെക്നിക്കൽ) വകുപ്പിൽ അസ്സിസ്റ്റന്റ് ചീഫ് ടെക്നിക്കൽ എക്സാമിനർ, അസ്സിസ്റ്റന്റ് ടെക്നിക്കൽ എക്സാമിനർ (സിവിൽ/മെക്കാനിക്കൽ,എലക്ട്രൈക്കൽ) തസ്തികകളിൽ ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ വ്യവസ്ഥയിൽ നിയമിക്കപ്പെടുന്നതിനു പാനൽ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള വിജ്ഞപനം
373881/Admn C2/2017/Fin dated 17/05/2017
NOTIFICATION FOR EMPANELLING OF OFFICERS FOR THE POSTS OF ASSISTANT CHIEF TECHNICAL EXAMINER AND ASSISTANT TECHNICAL EXAMINER (CIVIL/MECHANICAL/ELECTRICAL) IN FINANCE (INSPECTION WING - TECHNICAL) DEPARTMENT
Notification No SS1-172-2017-Fin Dated 05-05-2017. Sale of Kerala Government Stock (Securities)
Notification No SS1-122-2017-Fin Dated 07-04-2017 Sale of Kerala Government stock (Securities)
Notiification for the Post of Chief Technical Examiner Notification for the Post of Chief Technical Examiner
Notification for the Post of Chief Technical Examiner Notification for the Post of Chief Technical Examiner - English
Notification No SS1-76-2017-Fin Dated 09-03-2017 Government have notified the sale of Kerala Government stock (Securities)of 10 year tenure for an aggregate amount of Rs 1400 Crore(Nominal)
Notification No SS1-49-2017-Fin Dated 23-02-2017 Sale of Kerala Government stock(Securities)
I&PW B2-171-2017-Fin dated 07-01-2017
Accreditation to agencies for the Financial Year 2017-18
Notification No SS1-5-2017-Fin Dated 06-01-2017 Sale of Kerala Government Stock (Securities)
Notification No SS1-401-2016-FIn Dated 23-12-2016 Sale of Kerala Government Stock (Securities)
Notification No SS1-359-2016-Fin dated 18-11-2016 Sale of Kerala Government Stock (Securities)
Notification SS1-348-2016-Fin Dated 04-11-2016 Sale of Kerala Government Stock (Securities)
Notification No SS1-316-2016-Fin Dated 06-10-2016 Sale of Kerala Government Stock (Securities)
Notification No SS1-266-2016-Fin dated 19-08-2016 Sale of Kerala Government Stock (Securities)
Notification No SS1-247-2016-Fin Dated 04-08-2016 Sale of Kerala Government Stock (Securities)
Notification No Ss1-233-2016-Fin Dated 22-07-2016 Sale of Kerala Government Stock (Securities)
Notification No SS1-208-2016-Fin Dated 24-06-2016 Sale of Kerala Government Stock (Securities) 
Notification No SS1-192-2016-Fin dated 10-06-2016" Sale of Kerala Government Stock (Securities) 
Notification SS-1-146-2016-Fin dated 06-5-2016 Sale of Kerala Government Stock (Securities) 
Notification No SS1-127-2016-Fin Dated 22-04-2016 Sale of Kerala Government Stock (Securities) 
Notification No SS1-113-2016-FIN Dated 12-04-2016 Sale of Kerala Government Stock (Securities)  
Notification No SS-1-73-2016-Fin Dated 18-3-2016
Sale of Kerala Government Stock (Securities) 
Notification No SS-1-58-2016-Fin Dated 03-03-2016 Sale of Kerala Government Stock (Securities) 
Notification No SS1-41-2016-Fin Dated 18-2-2016

Sale of Kerala Government Stock (securities) of 10-year tenure for an aggregate amount of 1000 Crore (Nomina

Notification No SS-1-32-2016-Fin Dated 05-2-2016 Sale of Kerala Government Stock (Securities)
NOTIFICATION NO .SS1-13-2016-FIN DATED 21-01-2016 Sale of Kerala Government Stock (Securities)
RESPONSE TO QUERIES RESPONSE TO QUERIES.pdf
CORRIGENDUM FINAL 040116 CORRIGENDUM FINAL 040116.pdf
Notification No 57670-Admin-C2-2015-Fin dated 16-12-2015 Notification for empanelment of Officers for the Posts of Technical Officers in Finance (Inspection Wing-Technical) Department
Notification No 92337-SS1-2015-Fin Dated 18-12-2015 Sale of Kerala Government Stock (Securities)
Notification No 88528-SS1-2015-Fin Dated 4-12-2015 Sale of Kerala Government Stock (Securities)
Notification No 84106-SS1-2015-Fin Dated 20-11-2015 Sale of Kerala Government Stock (Securities)
Notification No 81282-SS1-2015-Fin dated 06-11-2015 Sale of Kerala Government Stock (Securities)
Notification No 78766-SS1-2015-Fin dated 23-10-2015 Sale of Kerala Government Stock (Securities)
CORRIGENDUM 260915 Date Corrigendum-RFP No 27203-Infra1-2015-Fin  Dated 26-09-2015
RFP No. 27203/Infra1/2015/Fin dated 17-09-2015 Corrigendum dated 03/09/2015- Request for Proposal of even number dated 15/07/2015 for the appointment of Financial Advisor cum Consultant
RFP No 27203-Infra 1-2015-Fin dated 03-09-2015 CORRIGENDUM -RFP-030915--PUBLISHED.pdf
Notification No 64827-SS1-2015-Fin dated 21-08-2015 Sale of Kerala Government Stock (Securities)
RFP No 27203-Infra1-2015-Fin Dated 17-08-2015 Date Corrigendum -Tender Notice No 27203-Infra1-2015-Fin Dated 15-07-2015
Notification No 57548-SS1-2015-Fin dated 24-07-2015 Sale of Kerala Government Stock (Securities)
RFP No 27203-infra1-2015-Fin dated 15-07-2015 Appointment of FAC
RFP FINAL Appointment of Financial Advisor cum Consultant for accessing Financial Markets by Agencies of Government of Kerala
Notification No 36675-SS1-2015-Fin Dated 08-5-2015 Sale of Kerala Government Stock (Securities)
Notification No 33094-SS1-2015-Fin Dated 24-04-2015 Sale of Kerala Government Stock (Securities)
Notification No 30422-SS1-2015-Fin Dated 09-4-2015 Sale of Kerala Government Stock (securities) of
lO-year tenure for an aggregate amount of Rs. 1500.00 crore (Nominal)
Notification No 21064-Admin-C2-2015-Fin dated 26-03-2015 Notification for Walk in Interview for shortlisting of Officers for the Post of Assistant Technical Examiner (Civil) in Finance (Inspection Wing - Technical ) Department
Notification (Malayalam) No 21064-Admin-C2-2015-Fin dated 26-03-2015 Notification for Walk in Interview for Shortlisting of Officers for the Post of Assistant Technical Examiner (Civil) in Finance (Inspection Wing - Technical ) Department
Notification No 18594-SS1-2015-Fin Dated 05-03-2015 Sale of Kerala Government Stock (Securities)
Notification No 32925Admin-C2-2013-Fin dated 29-01-2015 Applications invited for the post of Chief Technical Examiner on Deputation in the Finance Inspection - Technical Wing
Notification No 32925-Admin-C2-2014-Fin dated 10-02-2015 Applications invited for the post of Chief Technical Examiner on Deputation in the Finance Inspection - Technical Wing
Notification No 9846-SS1-2015-Fin Dated 06-02-2015 Sale of Kerala Government Stock (Securities)
Notification No 93988-Admin C2-2014-Fin dated 31-12-2014 Applications invited for filling the posts of Technical Examiner and Assistant Technical Examiner in Finance (Inspection Wing- Technical) Department on Deputation basis
Notification No 93988-Admin-C2-2014-Fin dated 05-12-2014 Applications invited for filling the posts of Technical Examiner and Assistant Technical Examiner in Finance (Inspection wing- Technical) Department on Deputation basis
Notification 108008-SS1-2014-Fin Dated 19.12.2014 Sale of Kerala Government Stock (Securities)
Notification No 99069-SS1-2014-Fin Dated 21-11-2014 Sale of Kerala Government Stock (Securities)
Notification No.90579-SS1-2014-Fin Dated 22 10- 2014 Sale of Kerala Government Stock (Securities) 
Notification No 86678-SS1-2014-Fin 10-10- 2014 Sale of Kerala Government Stock (Securities)
DO Letter No 81272-RMC1-2014-Fin Dated 30-09-2014 Non-Tax Revenue - Further Instructions issued
Letter No 79256-Funds-2-14-Fin dated 20-09-2014
Relief Fund for Kashmir Flood Victims - Opening of Special TSB Account in District Treasury ,Thiruvananthapuram
Proforma to DO letter-1.xlsx Proforma to DO letter-1.xlsx
Notification No 78588-SS1-2014-Fin Dated 05-9- 2014 Sale of Kerala Government Stock (Securities)
Notification 74321-SS1-2014-Fin 22-8- 2014 Sale of Kerala Government Stock(Securities )
Notification No 70148-SS1-2014-Fin Dated 8-08-2014 Sale of Government Stock
Letter No 63701-SL-3-2014-Fin Dated 19-07-2014 Non co-operation strike from 21/07/2014, announced by KGMOA- Instructions
Letter No 64314-SL1-2014-Fin Dated 16-07-2014 TDS -valid form 16/16 A - Instructions issued
Notification No 64291-SS1-2014-Fin 18-7-2014 Sale of Kerala Government Securities
Notification No 54827-SS1-2014-Fin Dated 20-06-2014 Sale of Kerala Government Stock(Securities)
Notification No 38066-ITS1-2014-Fin ated 27-05-2014 Quotation for the supply of 3KWA UPS
Notification No 45971-SS1-2014-Fin dated 23-05-2014 Sale of Kerala Government Stock(Securities)
Notification No 32925-AdmnC2-2013-Fin dated 31-03-2014 Application for the post of Chief technical Examiner on deputation in the Finance (Inspection - Technical Wing) Department
Notification No 35962-SS1-2014-Fin Dated 17-04=2014

  Sale of Kerala Government stock(Securities)

Notification No 34249-SS1-2014-Fin Dated 4-04-2014 Sale of Kerala Government Stock (Securities)
Notification No 28886-SS1-2014-Fin Dated 21-03-2014 Sale of Kerala Government Stock (Securities)
Notification No 32925-Admn C2-2013-Fin Dated 07-03-2014 Notification for the post of Chief Technical Examiner on deputation in the Finance (Inspection - Technical Wing) Department,Government of Kerala
Notification No 18626-SS1-2014-Fin dated 21.02.2014 Sale of Kerala Government Stock (Securities)
Notification No 13386-SS1-2014-Fin dated 07.02.2014 Sale of Kerala Government Stock (Securities)
Notification No 32925-Admn C2-2013-Fin dated 30-01-2014 Notification for the Post of Chief Technical Examiner
Notification No 8711-SS1-2014-Fin dated 24.01.2014 Sale of Kerala Government Stock (Securities)
Notification No 32925-Admn-C2-2013-Fin dated 10-12-2013 Notification for the post of Chief Technical Examiner on deputation in Finance (Inspection - Technical Wing) Department
Notification No 104508-SS1-2013-Fin Dated 29-11-2013  Sale of Kerala Government Stock (securities)of 10-year tenure for an aggregate amount of 500.00 Cr
Notification No 99189-SS1-2013-Fin Dated 14-11-2013 Sale of Kerala Government Stock (Securities)
Notification No 95336-SS1-2013-Fin Dated 31-10-2013 Sale of Kerala Government Stock (Securities)
Notification No 90385-SS1-2013-Fin Dated 18-10-2013 Sale of Kerala Government Stock (Securities)
Notification No 86864-SS1-2013-Fin Dated 04-10-2013 Sale of Kerala Government Stock (Securities)
Notification No 75784-SS1-2013-Fin Dated 23-08-2013 Sale of Kerala Government Stock (Securities)
Notification No 16758-Leg a1-2013-Law dated 18-07-2013 Act 27 of 2013 THE KERALA APPROPRIATION (NO 2) ACT ,2013
Notification No 69509-SS1-2013-Fin Dated 26-07-2013 Sale of Kerala Government Stock (Securities)
Notification No 59992-SS1-2013-Fin Dated 28-06-2013 Sale of Kerala Government Stock (Securities)
Notice No 56633-CTFM1-2013-Fin Dated 28-07-2013 Training programme for Departmental Tests
Notification No 55113-SS1-2013 Dated 14-06-2013 Sale of Kerala Government Stock (Securities)
Notification No 32925-Admn C2-2013-Fin Dated 06-06-2013 Deputation to the post of Chief Technical Examiner  in Finance(Inspection Technical)Department
Notification No 46137-SS1-2013-Fin Dated 17-05-2013 Sale of Kerala Government Stock (Securities)
Notification No 42292-SS1-2013-Fin Dated 03-05-2013 Sale of Kerala Government Securities
Notification No 37009-SS1- 2013 Dated 18-04-2013 Sale of Kerala Government Stock (Securities)
Notification No 8080-Leg.A1-2013-Law dated 30-03-2013 The Kerala Appropriation (Vote on Account )Act 2013
Nomination for the Chief Mininster's Award for Innovations in Public Policy. Nomination for the Chief Mininster's Award for Innovations in Public Policy.
Notification No.19182-SS1-2013-Fin dated 01.03.2013 Sale of Kerala Government  stock(Securities)
Notification No 65514-Admn C3-12-Fin Dated 11-02-2013 Application invited to the posts of Technical Examiner and Assistant Technical Examiner in Finance(Inspection Technical)Department on deputation basis
Notification No 4998-SS1-2013-Fin Dated 18-01-2013 Sale of Kerala Government  stock(Securities)
Notification No 1083-SS1-2013-Fin dated 04-01-2013 Sale of Kerala Government Stock of 10 year tenure
Notification No 107087-SS1-2012-Fin Dated 14.12.2012 Sale of Kerala Government Stock(Securities)
Notification No. 90941 dated 19th October 2012 Sale of Kerala Government Stock (Securities)
Notification No 70112-SS1-2012-Fin Dated 03-08-2012 Sale of Kerala Government Stock(Securities)
Notification No 63865-SS1-2012-Fin Dated 13-07-2012 Sale of Kerala Government Stock(Securities) of 10 year tenure
Notification No 6214-Admn A6-10-Fin Dated 02-06-2012. Deputation to the posts of Technical Examiner/Assistant Technical Examiner
Notification No 6214-ADmn A6-2012-Fin Dated 02-06-2012 Notification for the post of Technical Examiner /Assistant Technical Examiner
Notification No 45743-SS1-2012-Fin Dated 18-05-2012 Sale of Kerala Government Stock (Securities)
Notification No 37908-SS1-2012-Fin Dated 20-04-2012  Government have notified the sale of Kerala Government Stock (securities)of 10-year tenure for an aggregate amount of Rs 1000.000 Crore (Nominal)
SRO No 212-2012 --GO(P)No 195-2012-Fin dated 30-03-2012 S R O  NO 212/2012 to GO(P)No 195/2012/fin Dated 30/03/2012
Notification No 30145-SS1-2012-Fin Dated 27-03-2012 Sale of Kerala Government Stock (Securities)
Gazette Notification No 601 dated 26-03-2012

Notification No 601 dated 26-03-2012

GO(P)No.183/2012/Fin Dated 26/03/2012

SRO No 193/2012

Notification No 22281-SS1-2012-Fin Dated 09-03-2012 Sale of Kerala Government Stock (Securities)of 10 year tenure for an aggregate amount of Rs 450.000 Crore(Nominal)
Notification No 12454-SS1-2012-Fin Dated 15-02-201 Notification for the sale of Kerala Government Stock (securities)of 10-year tenure for an aggregate amount of Rs 900.000 Crore(Nominal)
Notification No.8456-SS1-2012-Fin Dated 3-02-2012 Sale of Kerala Government Stock(securities)of 10 year tenure for an aggregate amount of Rs 500.000 Crore(Nominal)
Notification No 4600-SS1-2012 -Fin dated 20-01-2012 Sale of Kerala Stock (Securities)of 10 year tenure for an aggregate amount of Rs 1380.000 Crore(nominal)
Notification No 77119-Admin-A6-11-Fin Dated 10-01-2012 Applications invited for the post of Chief Technical Examiner on deputation basis in Finance (Inspection Technical)Department
Notification No 99595-SS1-2011-Fin Dated 16-12-2011 Sale of Kerala Stock (Securities)of 10 year tenure for an aggregate amount of Rs 1200.000 Crore(nominal)
Notification No 95141-SS1-2011-Fin Dated 01-12-2011 Sale of Kerala Government Stock (securities) of ten year tenure for an aggregate amount of Rs. 800 crore (Nominal)
Notification No 80518-SS1-2011-Fin Dated 14-10-2011 Sale of Kerala Government Stock (securities) of 10 year tenure for an aggregate amount of Rs.500.00 crore (Nominal).
Notification No 76934-SS1-2011-Fin Dated 30-09-2011 Sale of Kerala Government Stock (securities) of 10 year tenure for an aggregate amount of Rs. 500 crore (Nominal).
Notification No-68188-SS1-2011-Fin Dated 02-09-2011  Sale of Kerala Government Stock (securities) of 10 -year tenure for an aggregate amount of Rs.1,000.000 crore -Nominal
Notification No. 63149/SS1/2011/Fin dated 18-08-2011 sale of Kerala Government Stock of 10 year tenure
Notification No. 63149/SS1/2011/Fin Dated 18-08-2011

The sale of Kerala Government Stock -securities- of 10 -year tenure for an aggregate amount of Rs.1,000.000 crore -Nominal

Notification No. 17815/SS1/2011/Fin dated 11/03/2011 Notification - sale of Kerala  Government Stock (securities) of 10-year tenure for an aggregate amount of Rs.1,000.000 crore (Nominal)
Notification No.10889/SS1/2011/Fin dated 11/02/2011 Notification - sale of Kerala  Government Stock (securities) of 10-year tenure for an aggregate amount of Rs.1,000.000 crore (Nominal)
Notification No.1274/SS1/2011/Fin dated 28/01/2011 Notification - sale of Kerala  Government Stock (securities) of 10-year tenure for an aggregate amount of Rs.1,000.000 crore (Nominal)
Notification No.91652/SS1/2010/Fin dated 16/12/2010

Sale of Kerala  Government Stock (securities) of 10-year tenure for an aggregate amount of Rs.1,500.000 crore (Nominal). 

Notification No. 54311/SS1/2010 dated 04/11/2010 Notification No. 54311/SS1/2010 dated 04/11/2010 - Sale of Kerala  Government Stock (securities) of 10-year tenure for an aggregate amount of Rs.1,000.000 crore (Nominal)
Notification No.10698/SS1/2010/Fin dated 10/02/2010 Sale of Kerala Government Stock (Securities) of 10-Year tenure for an aggregate amount of Rs.1,480.000 Crore (Nominal) -
Notification No.86934/SS1/2009/Fin dated 17/12/2009
Sale of Kerala  Government Stock (securities) of 10-year tenure for an aggregate amount of Rs.500.000 crore (Nominal). 
Notification No.81873/SS1/2009/FIN dated 19/11/2009 Sale of Kerala  Government Stock (securities) of 10-year tenure for an aggregate amount of Rs.676.000 crore (Nominal).
Notification No.68926/SS1/2009/Fin dated 23/10/2009

Notification No.68926/SS1/2009/Fin dated 23/10/2009 - Sale of Kerala  Government Stock (securities) of 10-year tenure for an aggregate amount of Rs.850.000 crore (Nominal)

Notification No. 42650/Admn.A1/09/Fin dated 19/09/2009 Constitution of Finance Commission - Reg.
Notification No.55492/SS1/2009/Fin dated 16/09/2009

Notification No.55492/SS1/2009/Fin dated 16/09/2009 for sale of Kerala  Government Stock (securities) of 10-year tenure for an aggregate amount of Rs.1350.000 crore (Nominal). 

No.37079/Acc.B1/09/Fin dated 19/06/2009 Receipt for Applications and Representations received in Finance Department
No.36335/SS1/2009/Fin dated 17/06/2009

Sale of Kerala State Government Stock (securities) of 10-year tenure for an aggregate amount of Rs.600.000 crore (Nominal) - Auction Date 23/06/2009

Notification No.19100/SS1/2009/Fin dated 20/03/2009

sale of Kerala Govt.Stock (Securities) for Rs.268.930 crore

Notification No.16727/SS1/2009/Fin dated 13/03/2009

Notification No.16727/SS1/2009/Fin dated 13/03/2009 - Sale of Kerala State Government Stock (securities) of 10-year tenure for an aggregate amount of Rs.500.000 crore (Nominal).

Notification No.6250/SS1/2009/Fin dated, 12/02/2009
No.6250/SS1/2009/Fin dated, 12/02/2009 - Government of Kerala hereby notifies the sale of Kerala State Government Stock (securities) of 10-year tenure for an aggregate amount of Rs.800.000 crore (Nominal).
Notification No.98507/SS1/2008/Fin Dated 31/12/2008

Sale of Kerala State Government Stock (securities) of 10-year tenure for an aggregate amount of Rs.812 crore (Nominal).

Notification No.93564/SS1/2008/Fin dated 17/12/2008
Sale of Kerala State Government Stock (Securities) of 10 year tenure for an aggregate amount of Rs.800 Crore (Nominal)
Notification No.77526/SS1/2008/Fin dated 17/11/2008
Notification No.77526/SS1/2008/Fin dated 17/11/2008
Notification No.74447/SS1/2008/Fin dated 30/09/2008

Notification No.74447/SS1/2008/Fin dated 30/09/2008 - the sale of Kerala State Government Stock (securities) of 10-year tenure for an aggregate amount of Rs.800 crore (Nominal)

Notification No.57101/SS1/2008/Fin dated 25/07/2008
Sale of Kerala State Government Stock (securities).
Notification No. 38990/SS1/2008/Fin dated 21/05/ 2008

Notification for the sale of Kerala State Government Stock (securities) of 10-year tenure for an aggregate amount of Rs.500 crore (Nominal)

Notification No.31485/SS1/2008/FIN dated 16/04/2008

Sale of Kerala State Govt. Stock (Securities)

10848/SS1/2008/FIN dated 11/02/2008

The sale of Kerala State Government Stock (Securities) of 10 year tenure for an aggregate amount of Rs.637.228 core (Nominal)

Notification No.18596/SS1/2007/Fin dated 20/07/2007

General Notification for the terms and conditions for the sale of the State Government Securities