എസ്റ്റാബ്ലിഷ്‌മെന്റ് കാര്യങ്ങൾ

- ഓഫീസ് ഉത്തരവുകൾ -
SELECT
Order No. Date Subject
G.O.(Rt)No.4427/2022/Fin 2022-06-1717-06-2022 ജില്ലാ ഇൻഷുറൻസ് ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ ശ്രീ.ഉദയൻ.ജെ-യുടെ പ്രൊബേഷൻ തൃപ്തികരമായി പൂർത്തിയാക്കിയതായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4489/2022/Fin 2022-06-2020-06-2022 കാസർഗോഡ് ജില്ലാ ഇൻഷുറൻസ് ഓഫീസ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിന് പുതുക്കിയ വാടക അംഗീകരിച്ച് - 2021 ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ 2023 മാർച്ച് 31 വരെ രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് പുതുക്കിയ വാടക കരാറിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് - അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4549/2022/Fin 2022-06-2121-06-2022 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീമതി.ബി.എസ്.ദീപ യ്ക്ക് റേഷ്യോ ഹയർ ഗ്രേഡ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരവ് - പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4627/2022/Fin 2022-06-2525-06-2022 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർമാരുടെ സ്ഥലം മാറ്റം - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4196/2022/Fin 2022-06-0606-06-2022 കേരള സംസ്ഥാന ഇൻഷുറൻസ് വകുപ്പ് - ബഹു.മൂവാറ്റുപുഴ എം.എ.സി.റ്റി യുടെ ഒ.പി (എം.വി) 573/2018 നമ്പർ വ്യവഹാരത്തിൻ്റെ വിധി തുക നൽകുന്നതിനുളള അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4430/2022/Fin 2022-06-1717-06-2022 കേരള സംസ്ഥാന ഇൻഷുറൻസ് വകുപ്പ് - ബഹു.ഇടുക്കി ഇ സി സി യുടെ ഇ സി സി നം. 22/2015 നമ്പർ വ്യവഹാരത്തിൻ്റെ വിധി തുക നൽകുന്നതിനുളള അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4229/2022/Fin 2022-06-0707-06-2022 കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് - ജീവനക്കാര്യം - അധിക ചുമതല ദീർഘിപ്പിച്ച് നൽകിയത് - സാധൂകരണം നൽകി ഉത്തരവ് - പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4339/2022/Fin 2022-06-1414-06-2022 കേരള സംസ്ഥാന ഇൻഷുറൻസ് വകുപ്പ് -കാലഹരണപ്പെട്ട എസ്.എൽ.ഐ പോളിസികൾ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4460/2022/Fin 2022-06-1717-06-2022 കേരള ജനറൽ സർവ്വീസ് - സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റവും സ്ഥലംമാറ്റവും നിയമനവും, ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ, ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് തസ്തികകളിൽ സ്ഥലംമാറ്റവും അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
Memo No.Admn.B4/68/2022/Fin 2022-05-2828-05-2022 ധനകാര്യ വകുപ്പിലെ ഓഫീസ് അറ്റൻഡൻ്റുമാരുടെ 01/01/2020 - വരെയുളള താൽക്കാലിക സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്.
Office Order No.Admn.B1/50/2022/Fin 2022-06-0101-06-2022 ഡ്രൈവർമാർക്ക് ഉദ്യോഗക്കയറ്റം അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2129/2022/GAD 2022-05-2424-05-2022 ധനകാര്യ വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി / ജോയിൻ്റ് സെക്രട്ടറി / ഡെപ്യുട്ടി സെക്രട്ടറി / അണ്ടർ സെക്രട്ടറി തസ്തികകളിലേയ്ക്കുളള സ്ഥാനക്കയറ്റം / നിയമനം നടത്തി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
Office Order No.120/2022/Fin 2022-05-2121-05-2022 അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ / സെക്ഷൻ ഓഫീസർമാരുടെ സ്ഥലംമാറ്റം / നിയമനം - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
Office Order No.125/2022/Fin 2022-05-2727-05-2022 അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി / ജോയിൻ്റ് സെക്രട്ടറി / ഡെപ്യുട്ടി സെക്രട്ടറി / അണ്ടർ സെക്രട്ടറിമാരുടെ വകുപ്പു ചുമതല ഉത്തരവ് - പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3805/2022/Fin 2022-05-2020-05-2022 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.അഭയ് നാരായണൻ എസ് ൻ്റെ താത്കാലിക നിയമനം ക്രമപ്പെടുത്തി - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3714/2022/Fin 2022-05-1818-05-2022 ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ ശ്രീ.സതീശൻ. വി.ആർ ന് റേഷ്യോ ഹയർ ഗ്രേഡ് അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവാകുന്നു.
G.O.(Rt)No.3453/2022/Fin 2022-05-0707-05-2022 കേരള സംസ്ഥാന ഇൻഷ്വാറൻസ് വകുപ്പിൽ നിന്നും 31/05/2021 -ൽ സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് തസ്തികയിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ശ്രീ.രാജേന്ദ്രൻ കെ.ബഹു.കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലിൽ ഫയൽ ചെയ്ത OA-381/2022-നമ്പർ കേസിലെ 10/03/2022 തീയതിയിലെ വിധി - നടപ്പാക്കി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3477/2022/Fin 2022-05-0909-05-2022 കേരള സംസ്ഥാന ഇൻഷ്വാറൻസ് വകുപ്പ് - ആസ്ഥാന കാര്യാലയത്തിൽ യു.ഡി.ടൈപ്പിസ്റ്റ് തസ്തികയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ശ്രീ.ബിജൂ.സി.എൻ-ൻ്റെ പിതാവ് ശ്രീ.നാരായണൻ എം.ആർ - ൻ്റെ ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖത്തിൻ്റെ ചികിത്സയുടെ ചെലവുകൾ - മെഡിക്കൽ റീ-ഇംബേഴ്സ്മെൻ്റ് ആയി അനുവദിച്ച ഉത്തരവ് - ഭേദഗതി ചെയ്ത് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3554/2022/Fin 2022-05-1111-05-2022 എസ്.എൽ.ഐ, ജി.ഐ.എസ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾ സംബന്ധിച്ച കുടിശ്ശിക ജോലികൾ ചെയ്ത് തീർക്കുന്നതിന് കുടുംബശ്രീ മുഖേന 44 ജീവനക്കാരെ താല്ക്കാലികാടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമിക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് - പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3604/2022/Fin 2022-05-1313-05-2022 ധനകാര്യ വകുപ്പിലെ സീനിയർ ഗ്രേഡ് അസിസ്റ്റൻ്റ്മാരുടെ 01-01-2021 വരെയുളള അന്തിമ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
Office Order No.113/2022/Fin 2022-05-1717-05-2022 അണ്ടർ സെക്രട്ടറിയുടെ വകുപ്പു ചുമതല ഉത്തരവ് - പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3599/2022/Fin 2022-05-1313-05-2022 കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിലെ ശ്രീമതി. കവിതാ ദേവി.വി, ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ അധിക ചുമതല വഹിച്ച കാലയളവിലേക്ക് ചാർജ്ജ് അലവൻസ് അനുവദിച്ചു കൊണ്ട് -ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3548/2022/Fin 2022-05-1111-05-2022 കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിലെ ശ്രീ.വാസുദേവൻ എം, ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ - അധിക ചുമതല വഹിച്ച കാലയളവിലേക്ക് (പരമാവധി 3 മാസകാലയളവിലേക്ക്) ചാർജ്ജ് അലവൻസ് അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3577/2022/Fin 2022-05-1212-05-2022 ട്രഷറി വകുപ്പ് - ആസ്ഥാനമന്ദിര നിർമ്മാണം സാങ്കേതികാനുമതി പുതുക്കി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3518/2022/Fin 2022-05-1010-05-2022 അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ / സെക്ഷൻ ഓഫീസർമാരുടെ സ്ഥാനക്കയറ്റം / നിയമനം - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3547/2022/Fin 2022-05-1111-05-2022 ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി / അണ്ടർ സെക്രട്ടറിമാരുടെ സ്ഥലം മാറ്റം / നിയമനം - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3474/2022/Fin 2022-05-0909-05-2022 ട്രഷറി ഡയറക്ടറേറ്റ് നിലവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിൻ്റെ വാടക കരാർ കാലാവധി 01/05/2022 മുതൽ ആറു മാസത്തേക്ക് ദീർഘിപ്പിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു.
G.O.(Rt)No.3469/2022/Fin 2022-05-0909-05-2022 കേരള സംസ്ഥാന ഇൻഷുറൻസ് വകുപ്പ് - അധിക ചുമതല -ചാർജ്ജ് അലവൻസ് അനുവദിച്ചത് - സാധൂകരണം നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3314/2022/Fin 2022-05-0404-05-2022 ബഹു.പത്തനംതിട്ട എം.എ.സി.റ്റി മുമ്പാകെയുളള ഒ.പി(എം.വി)1324/15 നമ്പർ വ്യവഹാരത്തിൻ്റെ വിധി തുക കെട്ടിവയ്ക്കുന്നതിനുളള സർക്കാർ അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3456/2022/Fin 2022-05-0707-05-2022 ബഹു.കൊല്ലംഎം.എ.സി.റ്റി മുമ്പാകെയുളള ഒ.പി.(എം.വി)2250/2011 നമ്പർ വ്യവഹാരത്തിൻ്റെ വിധിതുക കെട്ടിവയ്ക്കുന്നതിനുളള സർക്കാർ അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.82/2022/Fin 2022-01-0404-01-2022 സെക്ഷൻ ഓഫീസർമാരുടെ സ്ഥാനക്കയറ്റം / നിയമനം - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.138/2022/Fin 2022-01-0707-01-2022 കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റൻ്റ് തസ്തികയിൽ നിന്നും സെക്ഷൻ ഓഫീസർ തസ്തികയിലേയ്ക്കുളള സ്ഥാനക്കയറ്റം - ശ്രീ.സന്തോഷ് കുമാർ.എസ് - നു സെക്ഷൻ ഓഫീസർ തസ്തികയിലേയ്ക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.361/2022/GAD 2022-01-2525-01-2022 ധനകാര്യ വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി / ജോയിൻ്റ് സെക്രട്ടറി / ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി / അണ്ടർ സെക്രട്ടറി തസ്തികകളിലേയ്ക്കുളള സ്ഥാനക്കയറ്റം / സ്ഥലംമാറ്റം / നിയമനം അംഗീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.404/2022/Fin 2022-01-1818-01-2022 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ തസ്തികയിലേയ്ക്കുളള സ്ഥാനക്കയറ്റം / നിയമനം - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.592/2022/Fin 2022-01-2828-01-2022 അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ / സെക്ഷൻ ഓഫീസർമാരുടെ സ്ഥാനക്കയറ്റം / നിയമനം - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.910/2022/Fin 2022-02-0909-02-2022 അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസറുടെ സ്ഥാനക്കയറ്റം / നിയമനം - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1303/2022/GAD 2022-03-3030-03-2022 ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി തസ്തികയിലേയ്ക്കുളള താത്കാലിക സ്ഥാനക്കയറ്റം / നിയമനം - അംഗീകരിച്ച ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1535/2022/GAD 2022-04-1212-04-2022 Ratio Higher Grade Promotion in the cadre of Under Secretaries - Sanctioned - Orders issued.
G.O.(Rt)No.1733/2022/GAD 2022-04-2626-04-2022 ധനകാര്യ വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി / ജോയിൻ്റ് സെക്രട്ടറി / ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി / അണ്ടർ സെക്രട്ടറി തസ്തികകളിലേയ്ക്കുളള സ്ഥാനക്കയറ്റം / നിയമനം നടത്തി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3006/2022/Fin 2022-04-1616-04-2022 ജോയിൻ്റ് സെക്രട്ടറി / അണ്ടർ സെക്രട്ടറിമാരുടെ നിയമനം - ഉത്തരവ് - പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3058/2022/Fin 2022-04-2020-04-2022 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ തസ്തികയിലേയ്ക്കുളള സ്ഥാനക്കയറ്റം / നിയമനം - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3159/2022/Fin 2022-04-2525-04-2022 അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ / സെക്ഷൻ ഓഫീസർമാരുടെ സ്ഥാനക്കയറ്റം / നിയമനം - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3268/2022/Fin 2022-04-2929-04-2022 സി.എം.ഒ വെബ് പോർട്ടൽ - ചാർജ് ഓഫീസർ - ധനകാര്യ വകുപ്പിലെ അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറിയായ ശ്രീ.ഷിബു.എ -യെ നിയമിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3270/2022/Fin 2022-04-2929-04-2022 കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിലെ ശ്രീമതി.ബിന്ദു.എസ്.നായർ, ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ (ഹ.ഗ്രേ) അധിക ചുമതല വഹിച്ച കാലയളവിലേക്ക് ചാർജ് അലവൻസ് അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3310/2022/Fin 2022-04-3030-04-2022 കേരള സംസ്ഥാന ഭവന നിർമ്മാണ ബോർഡിൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഗ്രേഡ് 1 ആയിരിക്കെ 17/05/2015 ന് മരണപ്പെട്ട ശ്രീ.വിജയകുമാർ എം ൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണൽ ആക്സിഡൻ്റ് ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം - ഒ.പി.52/2018 നമ്പർ ഹർജിയിന്മേലുളള ബഹു.പി.എൽ.എ, തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ 23/12/2021 ലെ വിധി നടപ്പിലാക്കി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
Office Order No.64/2022/Fin 2022-03-1111-03-2022 അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി / ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി / അണ്ടർ സെക്രട്ടറിമാരുടെ നിയമനം / വകുപ്പു ചുമതല - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
Office Order No.65/2022/Fin 2022-03-1111-03-2022 സെക്ഷൻ ഓഫീസർമാരുടെ സ്ഥലംമാറ്റം / നിയമനം - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
Office Order No.93/2022/Fin 2022-04-2323-04-2022 ജോയിൻ്റ് സെക്രട്ടറി / ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി / അണ്ടർ സെക്രട്ടറിമാരുടെ വകുപ്പു ചുമതല ഉത്തരവ് - പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3179/2022/Fin 2022-04-2626-04-2022 ബഹു.തൊടുപുഴ എം.എ.സി.റ്റി മുമ്പാകെയുളള ഒ.പി(എം.വി) 446/2013 നമ്പർ വ്യവഹാരത്തിന്മേൽ ഇൻഷുറൻസ് വകുപ്പ് ഫയൽ ചെയ്ത എം.എ.സി.എ 3445/2016 നമ്പർ വ്യവഹാരത്തിൻ്റെ വിധി തുക കെട്ടിവെയ്ക്കുന്നതിനുളള സർക്കാർ അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3179/2022/Fin 2022-04-2626-04-2022 ബഹു.തൊടുപുഴ എം.എ.സി.റ്റി മുമ്പാകെയുളള ഒ.പി(എം.വി) 446/2013 നമ്പർ വ്യവഹാരത്തിന്മേൽ ഇൻഷുറനസ് വകുപ്പ് ഫയൽ ചെയ്ത എം.എ.സി.എ 3445/2016 നമ്പർ വ്യവഹാരത്തിൻ്റെ വിധി തുക കെട്ടിവെയ്ക്കുന്നതിനുളള സർക്കാർ അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3192/2022/Fin 2022-04-2626-04-2022 ട്രഷറി വകുപ്പ് - ഡയറക്ടറേറ്റിലെ ഔദ്യോഗിക വാഹനത്തിൻ്റെ (KL-01-AY-284 INNOVA) അറ്റകുറ്റപ്പണി നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനുളള ഭരണാനുമതിയും ചെലവനുവാദവും നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3092/2022/Fin 2022-04-2121-04-2022 കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് - അധിക ചുമതല നൽകിയത് - സാധൂകരണം നൽകി ഉത്തരവ് - പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3045/2022/Fin 2022-04-1919-04-2022 കേരള സംസ്ഥാന ഇൻഷുറൻസ് വകുപ്പ് - ബഹു.തൊടുപുഴ എം.എ.സി.റ്റി മുമ്പാകെയുളള ഒ.പി(എം.വി) 444/2013 നമ്പർ വ്യവഹാരത്തിൽ മേൽ ഇൻഷുറൻസ് വകുപ്പ് ഫയൽ ചെയ്ത എം.എ.സി.എ 3545/2016 നമ്പർ അപ്പീൽ വ്യവഹാരത്തിൻ്റെ വിധി തുക കെട്ടിവെയ്ക്കുന്നതിനുളള സർക്കാർ അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3100/2022/Fin 2022-04-2222-04-2022 കേരള സംസ്ഥാന ഇൻഷുറൻസ് വകുപ്പ് - ബഹു.ആലപ്പുഴ എം.എ.സി.റ്റി യുടെ ഒ.പി(എം.വി) 453/2017 നമ്പർ വ്യവഹാരത്തിൻ്റെ വിധി തുക നൽകുന്നതിനുളള അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3163/2022/Fin 2022-04-2525-04-2022 കേരള സംസ്ഥാന ഇൻഷുറൻസ് വകുപ്പ് - ബഹു.ആറ്റിങ്ങൽ എം.എ.സി.റ്റി യുടെ ഒ.പി(എം.വി) 536/2014 നമ്പർ വ്യവഹാരത്തിൻ്റെ വിധി തുക നൽകുന്നതിനുളള അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3088/2022/Fin 2022-04-2121-04-2022 ബഹു.തിരുവനന്തപുരം എം.എ.സി.റ്റി യുടെ ഒ.പി (എം.വി) 1079/2014 നമ്പർ വ്യവഹാരത്തിൻ്റെ വിധി തുക നൽകുന്നതിനുളള അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2977/2022/Fin 2022-04-1616-04-2022 ബഹു.തിരുവനന്തപുരം എം.എ.സി.റ്റി യുടെ (എം.വി) 1718/2017 നമ്പർ വ്യവഹാരത്തിൻ്റെ വിധി തുക നൽകുന്നതിനുളള അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2729/2022/Fin 2022-04-0505-04-2022 കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിലെ ശ്രീ.ബാലസുബ്രമണ്യൻ.എ.കെ, ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ (ഹ.ഗ്രേ) അധികചുമതല വഹിച്ച കാലയളവിലേക്ക് ചാർജ്ജ് അലവൻസ് അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് - ഉത്തരവ് - പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3011/2022/Fin 2022-04-1818-04-2022 സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിലെ ശ്രീമതി.സാലമ്മ ബസേലിയോസ്, ജോയിൻ്റ് ഡയറക്ടർ - അധികചുമതല വഹിച്ച കാലയളവിലേക്ക് ചാർജ്ജ് അലവൻസ് അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3023/2022/Fin 2022-04-1818-04-2022 സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ, ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ, ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് തസ്തികകളിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റവും നിയമനവും സ്ഥലംമാറ്റവും അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2619/2022/Fin 2022-03-3131-03-2022 കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് - അധിക ചുമതല നൽകിയത് - സാധൂകരണം നൽകി ഉത്തരവ് - പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2909/2022/Fin 2022-04-1212-04-2022 ദേശീയ സമ്പാദ്യ പദ്ധതി വകുപ്പിലെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർമാരുടെ 01-01-2022 വരെയുളള അന്തിമ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2590/2022/Fin 2022-03-3131-03-2022 കാലഹരണപ്പെട്ട എസ്.എൽ.ഐ പോളിസികൾ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ച് ഉത്തരവ് - പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2615/2022/Fin 2022-03-3131-03-2022 കാലഹരണപ്പെട്ട എസ്.എൽ.ഐ പോളിസികൾ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ച് ഉത്തരവ് - പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2621/2022/Fin 2022-03-3131-03-2022 ആസ്ഥാന കാര്യാലയത്തിൽ എൽ.ഡി.ടൈപ്പിസ്റ്റ് തസ്തികയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ശ്രീ.ബിജു.സി.എൻ-ൻ്റെ പിതാവ് ശ്രീ.നാരായണൻ എം.ആർ-ൻ്റെ ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖത്തിൻ്റെ ചികിത്സയുടെ ചെലവുകൾ - മെഡിക്കൽ റീ-ഇംബേഴ്സ്മെൻ്റ് ആയി അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2632/2022/Fin 2022-04-0101-04-2022 കാലഹരണപ്പെട്ട എസ്.എൽ.ഐ പോളിസികൾ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ച് ഉത്തരവ് - പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2712/2022/Fin 2022-04-0505-04-2022 കാലഹരണപ്പെട്ട എസ്.എൽ.ഐ പോളിസികൾ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ച് ഉത്തരവ് - പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2784/2022/Fin 2022-04-0606-04-2022 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർമാരുടെ താത്ക്കാലിക നിയമനം ക്രമപ്പെടുത്തി - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2444/2022/Fin 2022-03-2626-03-2022 ദേശീയ സമ്പാദ്യ പദ്ധതി വകുപ്പിലെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർമാരുടെ 01-01-2022 വരെ ഉളള താൽക്കാലിക സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2695/2022/Fin 2022-04-0404-04-2022 ശ്രീ.അതുൽ.കെ.അഗസ്റ്റിൻ, ജൂനിയർ അക്കൌണ്ടൻ്റ്, സബ്ട്രഷറി ദേവികുളം - പഠനാവശ്യത്തിനു ശൂന്യവേതനാവധി അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2706/2022/Fin 2022-04-0505-04-2022 ചാവക്കാട് സബ്ട്രഷറി 12 ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും ROP-ൽ ഒടുക്കിയ ഉത്സവബത്ത തിരികെ നൽകുന്നതിനുളള അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2746/2022/Fin 2022-04-0505-04-2022 ധനകാര്യ വകുപ്പിലെ അസിസ്റ്റൻ്റ് സെക്ഷൻ ഓഫീസർമാരുടെ 01-01-2022 വരെയുളള അന്തിമ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2316/2022/Fin 2022-03-2424-03-2022 കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിലെ ശ്രീ.അനിൽകുമാർ.എസ്, ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ അധിക ചുമതല വഹിച്ച കാലയളവിലേക്ക് ചാർജ്ജ് അലവൻസ് അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2463/2022/Fin 2022-03-2626-03-2022 കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിലെ ശ്രീമതി കവിതാ ദേവി.വി, ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ അധിക ചുമതല വഹിച്ച കാലയളവിലേക്ക് ചാർജ്ജ് അലവൻസ് അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2618/2022/Fin 2022-03-3131-03-2022 കേരള ജനറൽ സർവീസ് - ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്സ് ഓഫീസർമാരുടെ സ്ഥലം മാറ്റം - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2389/2022/Fin 2022-03-2525-03-2022 ധനകാര്യ വകുപ്പിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റൻ്റുമാരുടെ 01-01-2022 വരെയുളള അന്തിമ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2604/2022/Fin 2022-03-3131-03-2022 ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ തസ്തികയിലെ സ്ഥാനക്കയറ്റവും സ്ഥലംമാറ്റവും - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2410/2022/Fin 2022-03-2626-03-2022 കൊല്ലം ജില്ലാ ഇൻഷുറൻസ് ഓഫീസിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിനായി കൊല്ലം ചിന്നക്കടയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന കാർഷിക ഗ്രാമ വികസന ബാങ്കിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുളള കെട്ടിടത്തിലെ മൂന്നാം നിലയിൽ 1773.34 ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണ്ണമുളള സ്ഥലം ചതുരശ്ര അടിക്ക് 28/- രൂപ നിരക്കിൽ പ്രതിമാസം 49,654/- രൂപ വാടക നിശ്ചയിച്ച് - കെട്ടിടമാറ്റത്തിനുളള - അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
Memo No.Admn.A4/1/2022/Fin 2022-03-2525-03-2022 ധനകാര്യ വകുപ്പിലെ സീനിയർ ഗ്രേഡ് അസിസ്റ്റൻ്റുമാരുടെ 01-01-2021 വരെയുളള താൽക്കാലിക സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് - പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്.
Memo No.Admn.A4/46/2022/Fin 2022-03-2626-03-2022 ധനകാര്യ വകുപ്പിലെ അസിസ്റ്റൻ്റ് സെക്ഷൻ ഓഫീസർമാരുടെ 01-01-2022 വരെയുളള താൽക്കാലിക സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് - പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.
G.O.(Rt)No.2323/2022/Fin 2022-03-2424-03-2022 ബഹു.ആലപ്പുഴ എം.എ.സി.റ്റി യുടെ ഒ.പി.(എം.വി)928/16 നമ്പർ വ്യവഹാരത്തിൻ്റെ വിധി തുക നൽകുന്നതിനുളള അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2325/2022/Fin 2022-03-2424-03-2022 ബഹു.തിരുവനന്തപുരം എം.എ.സി.റ്റി യുടെ ഒ.പി.(എം.വി)207/2014 നമ്പർ വ്യവഹാരത്തിൻ്റെ വിധി തുക നൽകുന്നതിനുളള അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1808/2022/Fin 2022-03-1313-03-2022 ബഹു.തലശ്ശേരി എം.എ.സി.റ്റി യുടെ ഒ.പി.(എം.വി)687/2008 നമ്പർ വ്യവഹാരത്തിൻ്റെ വിധി തുക നൽകുന്നതിനുളള അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1911/2022/Fin 2022-03-1616-03-2022 വെളളനാട് സബ് ട്രഷറിയ്ക്ക് പുതിയതായി നിർമ്മിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനായി പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പിൽ നിന്നുളള എസ്റ്റിമേറ്റിന് - ഭരണാനുമതിയും ചെലവനുവാദവും നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1226/2022/Fin 2022-02-2222-02-2022 ഫിനാൻസ് ഓഫീസർമാർക്ക് റേഷ്യോ ഹയർ ഗ്രേഡ് അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവാകുന്നു.
G.O.(Rt)No.1238/2022/Fin 2022-02-2323-02-2022 കേരള സംസ്ഥാന ഇൻഷുറൻസ് വകുപ്പ് - ബഹു.തിരുവനന്തപുരം എം.എ.സി.റ്റി യുടെ ഒ.പി(എം.വി) 1244/14 നമ്പർ വ്യവഹാരത്തിൻ്റെ വിധി തുക നൽകുന്നതിനുളള അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1809/2022/Fin 2022-03-1414-03-2022 കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് - അധിക ചുമതല നൽകിയത് - സാധൂകരണം നൽകി ഉത്തരവ് - പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1544/2022/Fin 2022-03-0404-03-2022 ധനകാര്യ വകുപ്പിലെ ഡ്രൈവർമാരുടെ 01-01-2021 വരെയുളള അന്തിമ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
Office Order No.Admn.B1/28/2022/Fin 2022-03-0505-03-2022 ഡ്രൈവർമാർക്ക് ഉദ്യോഗക്കയറ്റം അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1404/2022/Fin 2022-02-2828-02-2022 ധനകാര്യ വകുപ്പിലെ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ / സെക്ഷൻ ഓഫീസർമാരുടെ 01-01-2022 വരെയുളള അന്തിമ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് - പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്.
G.O.(Rt)No.1390/2022/Fin 2022-02-2828-02-2022 ജില്ലാ ഇൻഷ്വറൻസ് ഓഫീസർ / അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടർ - തസ്തികകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സ്ഥലം മാറ്റം നൽകി നിയമിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1905/2022/Fin 2022-03-1616-03-2022 ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ ശ്രീ.മധു എം.എൻ ൻ്റെ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ തസ്തികയിലെ പരിവീക്ഷാകാലം തൃപ്തികരമായി പൂർത്തീകരിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ച് - ഉത്തരവാകുന്നു.
G.O.(Rt)No.1663/2022/Fin 2022-03-0808-03-2022 കേരള സംസ്ഥാന ഇൻഷുറൻസ് വകുപ്പ് - ജില്ലാ ഇൻഷുറൻസ് ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ ശ്രീ.സുധീർ പി.എ-യുടെ പ്രൊബേഷൻ തൃപ്തികരമായി പൂർത്തിയാക്കിയതായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1664/2022/Fin 2022-03-0808-03-2022 കേരള സംസ്ഥാന ഇൻഷുറൻസ് വകുപ്പ് - ബഹു.തിരുവനന്തപുരം എം.എ.സി.റ്റി യുടെ ഒ.പി (എം.വി) 2355/2015 നമ്പർ വ്യവഹാരത്തിൻ്റെ വിധി തുക നൽകുന്നതിനുളള അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1725/2022/Fin 2022-03-0909-03-2022 ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിമുകൾ - ബഹു.കോട്ടയം എം.എ.സി.റ്റി യുടെ ഒ.പി.(എം.വി)1616/2015 നമ്പർ വ്യവഹാരത്തിന്മേലുളള ബഹു.ഹൈക്കോടതിയുടെ 25/01/2022 തീയതിയിലെ ഉത്തരവ് - തുക നൽകുന്നതിനുളള അനുമതി നൽകി - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1776/2022/Fin 2022-03-1111-03-2022 ബഹു.തിരുവനന്തപുരം എം.എ.സി.റ്റി യുടെ ഒ.പി(എം.വി) 631/2017 നമ്പർ വ്യവഹാരത്തിൻ്റെ വിധി തുക നൽകുന്നതിനുളള അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1794/2022/Fin 2022-03-1111-03-2022 ശ്രീ.എൻ.സന്തോഷ് കുമാർ ൻ്റെ സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ തസ്തികയിലെ പരിവീക്ഷാകാലം തൃപ്തികരമായി പൂർത്തീകരിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ച് - ഉത്തരവാകുന്നു.
G.O.(Rt)No.1658/2022/Fin 2022-03-0808-03-2022 ബഹു.തിരുവനന്തപുരം എം.എ.സി.റ്റി യുടെ ഒ.പി(എം.വി) 1932/2017 നമ്പർ വ്യവഹാരത്തിൻ്റെ വിധി തുക നൽകുന്നതിനുളള അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1657/2022/Fin 2022-03-0808-03-2022 ജോയിൻ്റ് സെക്രട്ടറി / ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറിമാരുടെ നിയമനം -ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
Memo No.Admn.B4/29/2022/Fin 2022-03-0404-03-2022 ധനകാര്യ വകുപ്പിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റൻ്റു - മാരുടെ 01-01-2022 - വരെയുളള താൽക്കാലിക സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്.
Office Order No.62/2022/Fin 2022-03-0808-03-2022 അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറിയുടെ നിയമനം / വകുപ്പു ചുമതല - ഉത്തരവ് - പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
Note No.SPL-E2/27/2021/GAD 2022-02-1919-02-2022 General Administration Department - Establishment - Finance Department - Publishing of Provisional Seniority list of Officers of and above the cadre of Under Secretary in Finance Department as on 01/01/2022 - Complaints if any, called off - reg.
GO(Rt) No.1063/2022/Fin 2022-02-1515-02-2022 കേരള സംസ്ഥാന ഇൻഷുറൻസ് വകുപ്പ് - കാലഹരണപ്പെട്ട എസ്.എൽ.ഐ പോളിസികൾ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ച് ഉത്തരവ് - പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
GO(Rt) No.1108/2022/Fin 2022-02-1616-02-2022 കേരള സംസ്ഥാന ഇൻഷുറൻസ് വകുപ്പ് - ബഹു.തിരുവനന്തപുരം എം.എ.സി.റ്റി യുടെ ഒ.പി(എം.വി) 1751/2014 നമ്പർ വ്യവഹാരത്തിൻ്റെ വിധി തുക നൽകുന്നതിനുളള അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
Office Order No.Admn.B3/1/2022/Fin 2022-02-0808-02-2022 ഓഫീസ് അറ്റൻഡൻ്റുമാരുടെ സ്ഥലം മാറ്റം / നിയമനം - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
Office Order No.Admn.B3/09/2022/Fin 2022-02-0808-02-2022 ഓഫീസ് അറ്റൻഡൻ്റുമാരുടെ വാർഷിക വേതന വർദ്ധനവ് അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവാകുന്നു.
GO(Rt) No.830/2022/Fin 2022-02-0808-02-2022 ധനകാര്യ വകുപ്പിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റൻ്റുമാരുടെ 01/01/2021 വരെയുളള അന്തിമ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
GO(Rt) No.851/2022/Fin 2022-02-0808-02-2022 ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി / അണ്ടർ സെക്രട്ടറിമാരുടെ നിയമനം - ഉത്തരവ് - പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
Office Order No.38/2022/Fin 2022-02-0707-02-2022 ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറിയുടെ വകുപ്പു ചുമതല - ഉത്തരവ് - പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
Office Order No.42/2022/Fin 2022-02-0808-02-2022 ജോയിൻ്റ് സെക്രട്ടറി / അണ്ടർ സെക്രട്ടറിമാരുടെ വകുപ്പു ചുമതല - ഉത്തരവ് - പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
GO(Rt) No.806/2022/Fin 2022-02-0707-02-2022 ധനകാര്യ വകുപ്പിലെ അസിസ്റ്റൻ്റ് സെക്ഷൻ ഓഫീസർമാരുടെ 01-01-2021 വരെയുളള അന്തിമ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
GO(Rt) No.799/2022/Fin 2022-02-0707-02-2022 Kerala General Service - Final Seniority List of Senior Finance Officers, Finance Officers & Financial Assistants as on 01-01-2022 - Orders Issued.
GO(Rt) No.819/2022/Fin 2022-02-0707-02-2022 Final Seniority List of Divisional Accounts Officers - Orders Issued.
GO(Rt) No.520/2022/Fin 2022-01-2222-01-2022 ധനകാര്യ വകുപ്പിലെ ബൈൻഡർമാരുടെ 01-10-2021 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുളള അന്തിമ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
GO(Rt) No.594/2022/Fin 2022-01-2929-01-2022 ധനകാര്യ വകുപ്പിലെ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ സെക്ഷൻ ഓഫീസർമാരുടെ 01-01-2022 വരെയുളള താൽക്കാലിക സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്.
GO(Rt) No.518/2022/Fin 2022-01-2222-01-2022 ശ്രീ.അനിൽ കുമാർ.വി (PEN:719066), ഓഫീസ് അറ്റൻഡൻ്റ് ഗ്രേഡ് II - ഒന്നാം സമയ ബന്ധിത ഹയർ ഗ്രേഡ് -അനുവദിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു.
Office Order No.Admn.B3/1/2022/Fin 2022-01-1717-01-2022 ഓഫീസ് അറ്റൻഡൻ്റുമാരുടെ സ്ഥലം മാറ്റം / നിയമനം - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
Office Order No.Admn.B3/2/2022/Fin 2022-01-0707-01-2022 ക്ലറിക്കൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഗ്രേഡ് I, ക്ലറിക്കൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഗ്രേഡ് II തസ്തികകളിലേക്കുളള സ്ഥാനക്കയറ്റം അനുവദിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്.
Office Order No.Admn.B3/2/2022/Fin 2022-01-1717-01-2022 ക്ലറിക്കൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് / അറ്റൻ്റർമാരുടെ നിയമനം - സംബന്ധിച്ച്.
GO(Rt) No.592/2022/Fin 2022-01-2828-01-2022 അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ / സെക്ഷൻ ഓഫീസർമാരുടെ സ്ഥാനക്കയറ്റം / നിയമനം - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
Memo No.Admn.B2/1(P)/2022/Fin 2022-01-2828-01-2022 ധനകാര്യ വകുപ്പിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റൻ്റുമാരുടെ 01/01/2021 - ലെ പ്രൊവിഷണൽ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് - സംബന്ധിച്ച്.
GO(Rt) No.425/2022/Fin 2022-01-1818-01-2022 കേരള ജനറൽ സർവ്വീസ് - അവധി കഴിഞ്ഞ് തിരികെ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ ശ്രീ.സതീശൻ കെ യ്ക്ക് നിയമനം നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
GO(Rt) No.482/2022/Fin 2022-01-2020-01-2022 കേരള ജനറൽ സർവ്വീസ് - ചീഫ് ടെക്നിക്കൽ എക്സാമിനറുടെ കാര്യാലയത്തിലേയ്ക്ക് പുനർവിന്യസിച്ച ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് തസ്തിക കണ്ണൂർ ഇറിഗേഷൻ പ്രൊജക്റ്റ് സർക്കിൾ സൂപ്രണ്ടിങ് എൻജിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലേയ്ക്ക് പുന:സ്ഥാപിച്ചും - ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻ്റുമാരെ സ്ഥലം മാറ്റിയും അധിക ചുമതല നൽകിയും - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
Memo No.Estt.B2/11/2022/Fin(E/1979028) 2022-01-2525-01-2022 Provisional Seniority List of Divisional Accountant Officers in Kerala General Service as on 30-11-2021 - reg.
Memo No.Estt.B3/07/2022/Fin(E/1972738) 2022-01-2525-01-2022 Provisional Seniority List of Senior Finance Officer, Finance Officers and Financial Assistants in Kerala General Service as on 01-01-2022 - reg.
Office Order No.Admn.A3/04/2021/Fin 2022-01-1313-01-2022 അസിസ്റ്റൻ്റ് സെക്ഷൻ ഓഫീസർ, സീനിയർ ഗ്രേഡ് അസിസ്റ്റൻ്റ് തസ്തികകളിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം അനുവദിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു.
Office Order No.Admn.A/1/01/2021/Fin (E/1660058) 2022-01-1212-01-2022 അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി / ജോയിൻ്റ് സെക്രട്ടറി / ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി / അണ്ടർ സെക്രട്ടറിമാരുടെ വകുപ്പു ചുമതല ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
Office Order No.Admn.B1/10/2021/Fin 2022-01-1313-01-2022 കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റൻ്റുമാരുടെ നിയമനം, സ്ഥലമാറ്റം / അധിക ചുമതല - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
GO(Rt) No.77/2022/Fin 2022-01-0404-01-2022 കേരള സംസ്ഥാന ഇൻഷുറൻസ് വകുപ്പ് - ജോയിൻ്റ് ഡയറക്ടർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, അസിസ്റ്റൻ്റ് ജില്ലാ ഇൻഷുറൻസ് ഓഫീസർ തസ്തികകളിലേയ്ക്ക് ഉദ്യോഗക്കയറ്റവും നിയമനവും നൽകി - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
GO(Rt) No.82/2022/Fin 2022-01-0404-01-2022 സെക്ഷൻ ഓഫീസർമാരുടെ സ്ഥാനക്കയറ്റം / നിയമനം - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.