പൊതുവായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ

- ധനകാര്യ വകുപ്പ് -
SELECT
Name. Date Subject
Letter No.2416650/Estt-D2/58/2020-Fin 2023-07-1111-07-2023 സംസ്ഥാന ഇൻഷ്വറൻസ് വകുപ്പ് - ക്ലറിക്കൽ കേഡറിൽ രണ്ടാം സമയബന്ധിത ഹയർ ഗ്രേഡ് ലഭിക്കാതെ ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് തസ്തികയിലേയ്ക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള നിർണ്ണയം - സംബന്ധിച്ച്.
User Manual (State Govt.) for RIDF Portal and Mobile App - Version 3.0 2023-06-2424-06-2023 User Manual (State Govt.) for RIDF Portal and Mobile App - Version 3.0
Letter No.240916/SL-3/97/2023/Fin 2023-05-0606-05-2023 Assigning DDO Charge to Aided College teachers who are given charge of Principal of Colleges - Time limit -Extension - reg.
Letter No.2342642/SL-1/2023/Fin 2023-03-2727-03-2023 Refund of Criminal Court Deposits - Issuing Directions - Reg.
Letter No.2310016/SL-2/2/2023/Fin 2023-02-2727-02-2023 സർക്കാർ അനുമതിയോടു കൂടി ടി എസ് ബി (ഇൻസ്റ്റിട്യൂഷൻ) അക്കൌണ്ട് ആരംഭിക്കുന്നത് - സ്പഷ്ടീകരണം - സംബന്ധിച്ച്.
Letter No.2334334/Pen-B3/2023/Fin 2023-02-1313-02-2023 റിട്ട.പ്രഥമാധ്യാപകൻ ശ്രീ.പി.വിശ്വനാഥൻ നായരുടെ ബാധ്യതാ തുക ഡി.സി.ആർ.ജി. യിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്.