പൊതുവായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ

- ധനകാര്യ വകുപ്പ് -
SELECT
Name. Date Subject
Letter No.I&PW.B2/227/2021-Fin-Part(1)/2218295 2022-10-0707-10-2022 Implementation of PRICE 3 Software - Conducting Workshop / Training - reg.
1/5410908/2022 2022-09-0101-09-2022 ഓണം വാരാഘോഷത്തിൻ്റെ സമാപനഘോഷയാത്രയിൽ ധനകാര്യവകുപ്പ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഫ്ലോട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ഈ മേഖലയിൽ മുൻപരിചയമുളള ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.
Letter No.359411/SL1/220/2016-FIN 2022-05-1919-05-2022 യു.ജി.സി / എ.ഐ.സി.റ്റി.ഇ പേ റിവിഷൻ അരിയർ ബിൽ നോൺ സ്പാർക്ക് ബിൽ ആയി സമർപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്.
Letter No.1855244/PEN-B4/2021-FIN 2022-04-2929-04-2022 01-07-2019 ന് മുൻപുളള പെൻഷൻ പരിഷ്കരണ കുടിശ്ശിക നൽകുന്നതിന് സർക്കാരിൻ്റെ അനുമതി വാങ്ങേണ്ടത് - സംബന്ധിച്ച്.
Circular No.21/2022/Fin 2022-03-1717-03-2022 Deduction of Tax at Source - Income Tax Deduction from Salaries during the financial year 2021.-2022 under Section 192 of the Income -Tax Act 1961.
Letter No.Insp Tech-2/225/2021-FIN 2022-03-1111-03-2022 Damages to the Public Works / Structures under execution in the recent Floods, during 2021 - Report called for - Reg.