പരിപത്രങ്ങൾ

- ധനകാര്യ വകുപ്പ് -
SELECT
Circular No. Date Section Subject
Circular No.49/2022/Fin 2022-06-2727-06-2022 Planning A Revised Procedure (SNA System) for Centrally Sponsored Schemes - Schemes having personnel withdrawing salary using SPARK - Reg.
Circular No.47/2022/Fin 2022-06-1818-06-2022 BDS & GB ബഡ്ജറ്റ് മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം - 2022-23 ബഡ്ജറ്റ് പ്രസംഗം - പുരോഗതി വിശദാംശങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്.
Circular No.45/2022/Fin 2022-06-1313-06-2022 PSA & Information 15-ാം കേരള നിയമസഭ - 5-ാം സമ്മേളനം (27.06.2022 മുതൽ 27.07.2022 വരെ) - ബഹു:ധനകാര്യ മന്ത്രിയും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നതിന് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുളള ദിവസങ്ങൾ - സംബന്ധിച്ച്.
Circular No.44/2022/Fin 2022-06-0909-06-2022 Rules A Regularisaiton of waiting for posting period - request for rejoining duty - prior intimation - reg..
Circular No.44/2022/Fin 2022-06-0909-06-2022 Rules A Regularisation of waiting for posting period - request for rejoining duty - Prior intimation - Instructions - reg.
Circular No.43/2022/Fin 2022-06-0606-06-2022 Budget D Budget Estimates 2022-23 - First Batch of Supplementary Demands for Grants (SDG) 2022-23 - Proposals -Called for - Instructions issued.
Circular No.42/2022/Fin 2022-05-3131-05-2022 Budget F Appropriation Accounts for 2021-22 - Instructions to the Controlling Officers to verify and certify the correctness of the statement of Grant Fixation furnished by the Accountant General - reg.
Circular No.41/2022/Fin 2022-05-2626-05-2022 Streamlining IFMS - Joint Venture Projects - Operational Guidelines - New mechanism for withdrawal of funds - Intimation - Reg.
Circular No.E(2090465)Estt-B3/38/2022/Fin 2022-05-2525-05-2022 Establishment B കേരള ജനറൽ സർവ്വീസ് - അഡ്ഹോക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ പ്രൊമോഷൻ കമ്മിറ്റി 2022 - 31.12.2021 വരെയുളള കോൺഫിഡൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട് സമയബന്ധിതമായി സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
Circular No.40/2022/Fin 2022-05-2525-05-2022 PU A Report of the Comptroller and Auditor General of India on Public Sector Undertakings for the year ended 31st March 2019 - Recommendation in para 5.8 - Instructions - Reg.
Circular No.39/2022/Fin 2022-05-2424-05-2022 IT-Software SPARK - Strengthening the security features in SPARK login - Information - Reg.
Circular No.37/2022/Fin 2022-05-1111-05-2022 Planning A Revised Procedure (SNA System) for Centrally Sponsored Scheme - Execution of construction works - Reg.
Circular No.38/2022/Fin 2022-05-1111-05-2022 CTFM Two year MBA(FM) Programme conducted by Arun Jaitley National Institute of Financial Management - nominations called for - reg.
Circular No.36/2022/Fin 2022-05-0505-05-2022 Provident Fund Implementation of Rule 9D Income Tax Rules 1962 - Interest on provident fund contribution - Instruction issued.
Circular No.35/2022/Fin 2022-04-3030-04-2022 Performance Budget A Guidelines for the preparation of Performance Budget 2021-22 and Concurrent Evaluation and Monitoring of Schemes 2022-23 - Reg
Circular No.34/2022/Fin 2022-04-2323-04-2022 Streamlining Assigning DDO charge to Aided School / College Teachers who are given the charge of HM/Principal of Schools / Colleges - Time limit fixed - Instructions - Issued.
Circular No.33/2022/Fin 2022-04-1818-04-2022 Pension A പങ്കാളിത്ത പെൻഷൻ പദ്ധതി - മൊബിലിറ്റി ആനുകൂല്യത്തിനായുളള ഓപ്ഷൻ ഫോം സമർപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
Circular No.32/2022/Fin 2022-04-0606-04-2022 Health Insurance സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടേയും പെൻഷൻകാരുടേയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - വിവര ശേഖരണം - സംബന്ധിച്ച്.
Circular No.31/2022/Fin 2022-04-0606-04-2022 Inspection Technical Wing Use of precast Concrete Paver Blocks for public works in the State - Ensuring the quality and standard specification Directions issued - Regarding.
Circular No.29/2022/Fin 2022-04-0505-04-2022 Planning A Procedure for release of funds under the Centrally Sponsored Scheme (CSS) and monitoring utilization of the funds released - Reg.
Circular No.30/2022/Fin 2022-04-0505-04-2022 Streamlining Resumption of funds from TP/PSTSB/Joint LGTSB/SDTSB - Reallocation in 2022-23 - Guidelines - regarding.
Circular No.28/2022/Fin 2022-04-0202-04-2022 Planning A Revised Procedure (SNA System) for Centrally Sponsored Schemes - Payment of tax / Statutory deductions - Holding Account - Reg.
Circular No.26/2022/Fin 2022-03-3131-03-2022 Budget A Budget Estimates 2022-23- Kerala Appropriation (Vote on Account) Act, 2022 (Act No.7 of 2022) - Regarding.
Circular No.27/2022/Fin 2022-03-3131-03-2022 Pension A പാർട്ട് ടൈം ജീവനക്കാർ / പാർട്ട് ടൈം അധ്യാപകർ എന്നിവരെ പങ്കാളിത്ത പെൻഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
Circular No.13/2022/Fin 2022-03-2222-03-2022 PSA & Information 15-ാം കേരള നിയമസഭ - 4-ാം സമ്മേളനം - നിയമസഭയിൽ അംഗങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് യഥാസമയം മറുപടി ലഭ്യമാക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്.
Circular No.25/2022/Fin 2022-03-2222-03-2022 Expenditure B Availing the Service of M/s MSTC or GeM for auctioning any serviceable and usable stores in Government Departments, Local Self Government Institutions, Autonomous bodies, Grant in aid institutions under Government - Directions issued - reg.
Circular No.22/2022/Fin 2022-03-1919-03-2022 IT-Software ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള പരിഷ്ക്കരണ നിർണ്ണയം സ്പാർക്കിൽ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നത് - വ്യക്തത വരുത്തി നിർദ്ദേശം - പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്.
Circular No.23/2022/Fin 2022-03-1919-03-2022 PR ARC Pay Revision 2019 - Basic Pay for the purpose of House Rent Allowance - Instructions - Issued.
Circular No.24/2022/Fin 2022-03-1919-03-2022 Inspection Technical Wing Use of standard cement and steel for public works in the State - Modified guidelines issued - Regarding.
Circular No.21/2022/Fin 2022-03-1717-03-2022 Secret Section Deduction of Tax at Source - Income Tax Deduction from Salaries during the financial year 2021.-2022 under Section 192 of the Income -Tax Act 1961.
Circular No.20/2022/Fin 2022-03-1616-03-2022 Expenditure B Amendment of General Financial Rules 2017 - Restrictions on Public Procurement - Registration of bidders and exemptions - reg
Circular No.19/2022/Fin 2022-03-1515-03-2022 Budget A ഔദ്യോഗിക ഭാഷ സമിതിയുടെ ശിപാർശ നടപ്പിലാക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്.
Circular No.18/2022/Fin 2022-03-1414-03-2022 Grant-in-Aid Monitoring Cell State Public Sector Undertakings / Co-operative Societies / Autonomous Bodies / Other Institutions controlled by Government - Monitoring of recovery of loans advanced by the State Government - Instructions issued.
Circular No.17/2022/Fin 2022-03-0909-03-2022 Secret Section Streamlining of Treasury transactions - rushing of bills, drawing of advance and hasty and imprudent expenditure towards close of the financial year - avoidance of - Instructions issued...
Circular No.17/2022/Fin 2022-03-0909-03-2022 Secret Section Streamlining Treasury Transactions - Rushing of bills, drawing of advance and hasty and imprudent expenditure towards close of the financial year - Avoidance of - Instructions issued.
Circular No.15/2022/Fin 2022-03-0303-03-2022 NPS Cell പങ്കാളിത്ത പെൻഷൻ പദ്ധതി - ജീവനക്കാരുടെ എൻ.പി.എസ് വിഹിതം പ്രാൺ അക്കൌണ്ടിലേക്ക് സമയബന്ധിതമായി അടവാക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്.
Circular No.14/2022/Fin 2022-02-2222-02-2022 PAC - A കംപ്ട്രോളർ & ഓഡിറ്റർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൌണ്ട്സ് - ഗ്രാൻ്റുകളിലെ അധിക ചെലവ് - ക്രമീകരണത്തിനുളള കുറിപ്പ് ലഭ്യമാക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്.
Circular No.12/2022/Fin 2022-02-2121-02-2022 Planning A Revised procedure (SNA system) for Centrally Sponsored Schemes - Procedure for remittance of interest accrued under Centrally Sponsored Schemes to the Consolidated Funds of State and Government of India - Clarifications Issued - Reg.
Circular No.11/2022/Fin 2022-02-1919-02-2022 Health Insurance സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടേയും പെൻഷൻകാരുടേയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - വിവര ശേഖരണം - രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി ലഭ്യമാക്കിയ വിവരങ്ങളുടെ പരിശോധന - നടപടിക്രമങ്ങൾ അന്തിമമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് - നിർദ്ദേശം നൽകുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്.
Circular No.10/2022/Fin 2022-02-1818-02-2022 IT-Software Integration of Sandes messaging app with SPARK - Further instructions issued - Reg.
Circular No.09/2022/Fin 2022-02-1515-02-2022 Budget F Budget Estimates 2021-22 - Final Settlement of re-appropriation / resumption - timely submission of proposals by the Controlling Officers and Administrative Departments - instructions - reg.
Circular No.07/2022/Fin 2022-02-0909-02-2022 SFC-B സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ - ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവരുടെ പെൻഷൻ പുന:സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുളള നിർദ്ദേശങ്ങൾ - പരിഷ്കരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.
Circular No.06/2022/Fin 2022-02-0505-02-2022 IT-Software Compulsory Termination of PEN of an employee on leaving Government service to join a PSU/Board/Autonomous Body etc Where SPARK is not being used or upon resignation from Government service - Instruction - Issued.
Circular No.4/2022/Fin 2022-01-1515-01-2022 Streamlining Online reconciliation module - Instructions - Issued.
Circular No.5/2022/Fin 2022-01-1515-01-2022 Streamlining Non Deduction and Short Deduction of TDS (on Income Tax) by State Government DDOs - Avoidance of unnecessary tax demands - Directions issued.
Circular No.3/2022/Fin 2022-01-1313-01-2022 IT-Software Filing of Property returns through SPARK - Details to be furnished - Instructions Issued - Reg.
Circular No.1/2022/Fin 2022-01-0707-01-2022 IT-Software സ്പാർക്ക് ഐഡി. പെൻ സംബന്ധിച്ച പുതുക്കിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ - പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.