ഉത്തരവുകൾ/പരിപത്രങ്ങൾ - എം എൽ എ - എസ്.ഡി.എഫ്

- എംഎൽഎമാർക്കുള്ള പ്രത്യേക വികസന ഫണ്ട് -
SELECT
Order No. Subject Published
GO(P)No.3/2021/Fin Dated 05-01-2021 എം.എൽ.എ മാരുടെ പ്രത്ര്യേക വികസന നിധി മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ - ഭേദഗതി വരുത്തി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 2021-01-07
G.O.(Rt)No.1740/2019/Fin Dated 11-03-2019 Asset Development Fund of MLAs - Special sanction is given for purchase of Projector, printer, laptop, computer, mike set and almirah to keep these items for the registered libraries of Dharmadom Assembly Constituency, as part of making the libraries hi-tech 2019-05-28
G.O.(Rt)No.7156/2018/Fin Dated 21-08-2018 MLA SDF - Kaduthuruthi LAC 2018-09-06
G.O.(Rt)No.9658/17/Fin Dated 28-12-2017 MLA SDF - Perinthalmanna LAC 2018-01-08
G.O.(Rt)No.9680/2017/Fin Dated 29-12-2017 MLA SDF - Thiruvampadi LAC 2018-01-08
G.O.(Rt)No.9579/2017/Fin Dated 24-12-2017 MLA SDF - Kaduthuruthi LAC 2017-12-29
G.O.(Rt)No.9464/2017/Fin Dated 20-12-2017 MLA SDF - Ottappalam LAC 2017-12-23
G.O.(Rt)No.9300/2017/Fin Dated 13-12-2017 MLA SDF - കുറ്റിയാടി നിയോജക മണ്ഡലം 2017-12-18
G.O.(Rt)No.8997/2017/Fin Dated 03-12-2017 MLA SDF - Punaloor LAC 2017-12-11
G.O.(Rt)No.9001/2017/Fin Dated 04-12-2017 MLA SDF - Kozhikkode 2017-12-11
G.O.(Rt)No.9007/2017/Fin Dated 04-12-2017 MLA SDF - Chavara LAC 2017-12-11
G.O.(Rt)No.8961/2017/Fin Dated 30-11-2017 MLA SDF - Thalipparamba LAC 2017-12-04
G.O.(Rt)No.8704/2017/Fin Dated 19-11-2017 MLA SDF - Kanjirappally LAC 2017-11-23
G.O.(Rt)No.8260/2017/Fin Dated 01-11-2017 MLA SDF - Idukki LAC 2017-11-07
G.O.(Rt)No.7217/2017/Fin Dated 22-09-2017 MLA SDF - Kanjirappallu LAC 2017-10-03
G.O.(Rt)No.7243/2017/Fin Dated 22-09-2017 MLA SDF - Aranmula LAC 2017-09-26
G.O.(Rt)No.6947/2017/Fin Dated 11-09-2017 MLA SDF 2017-09-16
G.O.(Rt)No.6937/2017/Fin Dated 11-09-2017 MLA SDF - Kottarakkara LAC 2017-09-15
G.O.(Rt)No.6805/2017/Fin Dated 29-08-2017 MLA SDF - Kochi LAC 2017-09-02
G.O.(Rt)No.6816/2017/Fin Dated 30-08-2017 MLA SDF - Mannarkkad LAC 2017-09-02
G.O.(Rt)No.6623/2017/Fin Dated 23-08-2017 MLA SDF - Kollam LAC 2017-08-31
G.O.(Rt)No.6625/2017/Fin Dated 23-08-2017 MLA SDF - Alathur LAC 2017-08-31
G.O.(Rt)No.6479/2017/Fin Dated 17-08-2017 MLA SDF  - Mannarkkad LAC 2017-08-22
G.O.(Rt)No.6361/2017/Fin Dated 11-08-2017 MLA SDF - വൈക്കം നിയോജക മണ്ഡലം 2017-08-15
G.O.(Rt)No.5926/2017/Fin Dated 25-07-2017 MLA SDF - Mattannur LAC 2017-07-30
G.O.(Rt)No.5647/2017/Fin Dated 13-07-2017 MLA SDF - Nilambur LAC 2017-07-22
G.O.(Rt)No.5720/2017/Fin Dated 16-07-2017 MLA SDF - Kottakkal LAC 2017-07-22
G.O.(Rt)No.5123/2017/Fin Dated 22-06-2017 MLA SDF - Kalamasseri LAC 2017-07-07
G.O.(Rt)No.5273/2017/Fin Dated 01-07-2017 MLA SDF - Varakkala LAC 2017-07-07
G.O.(Rt)No.5321/2017/Fin Dated 04-07-2017 MLA SDF - Alathur LAC 2017-07-07
G.O.(Rt)No.5331/2017/Fin Dated 04-07-2017 ധനകാര്യ വകുപ്പ് എം.എൽ.എ മാരുടെ പ്രത്യേക വികസന നിധി ആലത്തൂർ നിയോജക മണ്ഡലം -77 അംഗൻവാടികളിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങുന്നതിനായി 24,26,000/- തുക അനുവദിച്ച് പ്രത്യേകാനുമതി നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു. 2017-07-07
G.O.(Rt)No.4863/2017/Fin Dated 13-06-2017 MLA SDF - Aroor LAC 2017-06-22
G.O.(Rt)No.4896/2017/Fin Dated 14-06-2017 MLA SDF - Kaduthuruthi LAC 2017-06-22
G.O.(Rt)No.4509/2017/Fin Dated 30-05-2017 MAL SDF - Chathannur LAC 2017-06-09
G.O.(Rt)No.4579/2017/Fin Dated 02-06-2017 MLA SDF - Perambra 2017-06-09
G.O.(Rt)No.4580/2017/Fin Dated 02-06-2017 MLA SDF - Kaduthuruthi 2017-06-09
G.O.(Rt)No.4255/2017/Fin Dated 19-05-2017 MLA SDF 2017-05-25
G.O.(Rt)No.4158/2017/Fin Dated 17-05-2017 MLA SDF - Vamanapuram LAC 2017-05-19
G.O.(Rt)No.3911/2017/Fin Dated 09-05-2017 MLA SDF 2017-05-16
G.O.(Rt)No.3552/2017/Fin Dated 24-04-2017 MLA SDF 2017-05-09
G.O.(MS)No.3755/2017/Fin Dated 02-05-2017 MLA SDF 2017-05-09
G.O.(Rt)No.3127/2017/Fin Dated 04-04-2017 MLA SDF 2017-04-17
G.O.(Rt)No.3186/2017/Fin Dated 05-04-2017 MLA SDF 2017-04-17
G.O.(Rt)No.1422/2017/Fin Dated 21-02-2017 MLA SDF - Nilambur LAC 2017-03-22
G.O.(Rt)No.9814/2016/Fin Dated 21-12-2016 MAL SDF 2016-12-26
G.O.(Rt)No.9895/2016/Fin Dated 22-12-2016 MLA SDF 2016-12-26
G.O.(Rt)No.9670/2016/Fin Dated 16-12-2016 MLA SDF - Eranakulam LAC 2016-12-22
G.O.(Rt)No.9008/2016/Fin Dated 17-11-2016 MLA SDF - Kottarakkara LAC 2016-11-25
G.O.(Rt)No.8588/2016/Fin Dated 01-11-2016 MLA SDF - Thavanoor LAC 2016-11-08
G.O.(Rt)No.8438/2016/Fin Dated 25-10-2016 MLA SDF - Karunagappally LAC 2016-10-31
G.O.(Rt)No.8217/2016/Fin Dated 18-10-2016 MLA SDF 2016-10-22
G.O.(Rt)No.7957/2016/Fin Dated 03-10-2016 MLA SDf 2016-10-07
G.O.(Rt)No.7964/2016/Fin Dated 03-10-2016 MLA SDF 2016-10-07
G.O.(Rt)No.8056/2016/Fin Dated 06-10-2016 MLA SDF 2016-10-07
G.O.(Rt)No.6990/2016/Fin Dated 25-08-2016 MLA SDF 2016-09-03
G.O.(Rt)No.6710/2016/Fin Dated 12-08-2016 MLASDF 2016-08-17
G.O.(Rt)No.6687/2016/Fin Dated 11-08-2016 MLASDF 2016-08-16
G.O.(Rt)No.6468/2016/Fin Dated 01-08-2016 MLA SDF 2016-08-04
G.O.(Rt)No.1966/2016/Fin Dated 02-03-2016 MLA SDF 2016-03-05
G.O.(Rt)No.1760/2016/Fin Dated 25-02-2016 MLA SDF 2016-03-03
G.O.(Rt)No.1804/2016/Fin Dated 26-02-2016 MLA SDF 2016-03-03
G.O.(Rt)No.1965/2016/Fin Dated 02-03-2016 MLA SDF 2016-03-03
G.O.(Rt)No.1946/2016/Fin Dated 02-03-2016 MLA SDF 2016-03-03
G.O.(Rt)No.1583/2016/Fin Dated 17-02-2016 MLA SADF 2016-03-01
G.O.(Rt)No.1682/2016/Fin Dated 20-02-2016 MLA SDF 2016-03-01
G.O.(Rt)No.1688/2016/Fin Dated 22-02-2016 MLA SDF 2016-03-01
G.O.(Rt)No.1690/2016/Fin Dated 22-02-2016 MLA SDF 2016-03-01
G.O.(Rt)No.1560/2016/Fin Dated 17-02-2016 MLA SDF 2016-02-22
G.O.(Rt)No.1315/2016/Fin Dated 08-02-2016 MLA SDF 2016-02-18
G.O.(Rt)No.1397/2016/Fin Dated 11-02-2016 MLA SDF 2016-02-17
G.O.(Rt)No.1213/2016/Fin Dated 05-02-2016 MLA SDF 2016-02-08
G.O.(Rt)No.10986/2015/Fin Dated 18-12-2015 MLA SDF 2015-12-23
G.O.(Rt)No.10714/2015/Fin Dated 09-12-2015 MLA SDF 2015-12-11
G.O.(Rt)No.10715/2015/Fin Dated 09-12-2015 MLA SDF 2015-12-11
G.O.(Rt)No.10421/2015/Fin Dated 01-12-2015 MLA SDF 2015-12-08
G.O.(Rt)No.10302/2015/Fin Dated 27-11-2015 MLA SDF 2015-12-03
G.O.(Rt)No.10303/2015/Fin Dated 27-11-2015 MLA SDF 2015-12-03
G.O.(Rt)No.10204/2015/Fin Dated 24-11-2015 MLA SDF 2015-11-27
G.O.(Rt)No.8724/2015/Fin Dated 03-10-2015 MLA SDF 2015-10-17
G.O.(Rt)No.8598/2015/Fin Dated 29-09-2015 MLA SDF 2015-10-03
G.O.(Rt)No.8468/2015/Fin Dated 25-09-2015 MLA SDF 2015-09-30
G.O.(Rt)No.8072/2015/Fin Dated 11-09-2015 MLA SDF 2015-09-14
G.O.(Rt)No.8014/2015/Fin Dated 09-09-2015 MLA SDF 2015-09-11
G.O.(Rt)No.7841/2015/Fin Dated 03-09-2015 MLA SDF 2015-09-10
G.O.(P)No.378/2015/Fin Dated 26-08-2015

Works under Special Development Fund for MLAs- Exemption from e-tender-Orders issued

2015-09-07
G.O.(Rt)No.7451/2015/Fin Dated 17-08-2015 MLA SDF 2015-08-19
G.O.(Rt)No.7336/2015/Fin Dated 11-08-2015 MLA SDF 2015-08-18
G.O.(Rt)No.7337/2015/Fin Dated 11-08-2015 MLA SDF 2015-08-18
G.O.(Rt)No.7116/2015/Fin Dated 04-08-2015 MLA SDF 2015-08-13
G.O.(P)No.327/2015/Fin Dated 04-08-2015 Special Development Fund for MLAs - Purchasing computer and other accessories for educational institutions-Purchase from SIDCO- Sanction accorded 2015-08-13
G.O.(Rt)No.7033/2015/Fin Dated 31-07-2015 MLA SDF 2015-08-06
G.O.(Rt)No.7034/2015/Fin Dated 31-07-2015 MLA SDF 2015-08-06
G.O.(Rt)No.7035/2015/Fin Dated 31-07-2015 MLA SDF 2015-08-06
G.O.(Rt)No.7036/2015/Fin Dated 31-07-2015 MLA SDF 2015-08-06
G.O.(Rt)No.7145/2015/Fin Dated 05-08-2015 MLA SDF 2015-08-06
G.O.(Rt)No.6963/2015/Fin Dated 29-07-2015 MLA SDF 2015-08-01
G.O.(Rt)No.5296/2015/Fin Dated 02-06-2015 MLA SDF 2015-07-30
G.O.(Rt)No.5459/2015/Fin Dated 06-06-2015 MLA SDF 2015-07-30
G.O.(Rt)No.5776/2015/Fin Dated 18-06-2015 MLA SDF 2015-07-30
G.O.(Rt)No.6173/2015/Fin Dated 01-07-2015 MLA SDF 2015-07-30
G.O.(Rt)No.6725/2015/Fin Dated 21-07-2015 MLA SDF 2015-07-30
G.O.(P)No.319/2015/Fin Dated 25-07-2015 Special Development Fund for MLAs- Revision of Guidelines - Orders issued 2015-07-29
G.O.(Rt)No.6580/2015/Fin Dated 15-07-2015 MLA SDF 2015-07-29
G.O.(Rt)No.5392/2015/Fin Dated 04-06-2015 Special Development Fund for MLAs - Allotment of Balance Funds for 2014-15 and First Installment of 2015-16 - Release of fund -Sanctioned - Orders issued 2015-06-17
G.O.(Rt)No.5146/2015/Fin Dated 27-05-2015 MLA SDF 2015-05-30
G.O.(Rt)No.4814/2015/Fin Dated 15-05-2015 MLA SDF 2015-05-20
G.O.(Rt)No.4634/2015/Fin Dated 11-05-2015 MLA SDF 2015-05-19
G.O.(Rt)No.4488/2015/Fin Dated 06-05-2015 MLA SDF 2015-05-19
G.O.(Rt)No.4035/2015/Fin Dated 20-04-2015 MLA SDF 2015-05-07
G.O.(Rt)No.4145/2015/Fin Dated 22-04-2015 MLA SDF 2015-05-07
G.O.(Rt)No.4321/2015/Fin Dated 29-04-2015 MLA SDF 2015-05-07
G.O.(P)No.148/2015/Fin Dated 24-04-2015 MLASDF - Guidelines revised 2015-05-02
G.O.(Rt)No.2313/2015/Fin Dated 19-03-2015 MLA SDF 2015-04-17
G.O.(Rt)No.2841/2015/Fin Dated 27-03-2015 MLA SDF 2015-04-17
G.O.(Rt)No.2922/2015/Fin Dated 28-03-2015 MLA SDF 2015-04-17
G.O.(Rt)No.3148/2015/Fin Dated 30-03-2015 MLA SDF 2015-04-17
G.O.(Rt)No.2083/2015/Fin Dated 12-03-2015 MLA SDF 2015-03-24
G.O.(Rt)No.815/2015/Fin Dated 02-02-2015 MLA SDF 2015-02-09
G.O.(Rt)No.631/2015/Fin Dated 27-01-2015 MLA SDF 2015-01-30
G.O.(Rt)No.193/2015/Fin Dated 09-01-2015 MLA SDF 2015-01-14
G.O.(Rt)No.9868/2014/Fin Dated 31-12-2014 MLA SDF 2015-01-08
G.O.(Rt)No.42/2015/Fin Dated 05-01-2015 MLA SDF 2015-01-08
G.O.(Rt)NO.9787/2014/Fin Dated 29-12-2014 MLA SDF 2015-01-01
G.O.(Rt)No.9487/2014/Fin Dated 17-12-2014 MLA SDF 2014-12-24
G.O.(Rt)No.9488/2014/Fin Dated 17-12-2014 MLA SDF 2014-12-24
G.O.(Rt)No.9266/2014/Fin Dated 09-12-2014 MLA SDF 2014-12-18
G.O.(Rt)No.9038/2014/Fin Dated 02-12-2014 MLA SDF 2014-12-10
G.O.(Rt)No.8688/2014/Fin Dated 19-11-2014 MLA SDF 2014-11-29
G.O.(Rt)No.8669/2014/Fin Dated 18-11-2014 MLA SDF 2014-11-29
G.O.(Rt)No.7973/2014/Fin Dated 21-10-2014 MLA SDF 2014-11-27
G.O.(Rt)No.8080/2014/Fin Dated 27-10-2014 MLA SDF 2014-11-27
G.O.(Rt)No.8598/2014/Fin Dated 15-11-2014 Special Development Fund for MLAs -Allotment of funds for 2014-15 -Release of -Sanctioned 2014-11-20
G.O.(Rt)No.7477/2014/Fin Dated 27-09-2014 MLA SDF 2014-10-27
G.O.(Rt)No.7735/2014/Fin Dated 14-10-2014 MLA SDF 2014-10-27
G.O.(P)No.454/2014/Fin Dated 18-10-2014 MLA SDF - Guidelines-Modified 2014-10-25
CircularNo.85/2014/Fin Dated 24-09-2014 Special Development Fund for MLAs - Utilization of fund for the work relating to shifting of electric posts -clarification 2014-10-01
G.O.(Rt)No.7391/2014/Fin Dated 25-09-2014 MLA SDF 2014-10-01
G.O.(Rt)No.7044/2014/Fin Dated 16-09-2014 MLA SDF 2014-09-27
G.O.(Rt)No.7200/2014/Fin Dated 22-09-2014 Special Development Fund for MLAs - Release of Arrear Fund to Wayanad District - Sanctioned 2014-09-27
G.O.(Rt)No.6688/2014/Fin Dated 27-08-2014 MLA SDF 2014-09-25
G.O.(Rt)No.6959/2014/FIN Dated 05-09-2014 MLA SDF 2014-09-25
G.O.(Rt)No.6238/2014/Fin Dated 13-08-2014 MLA SDF 2014-08-18
G.O.(Rt)No.5882/2014/Fin Dated 01-08-2014 MLA SDF 2014-08-08
G.O.(Rt)No.5937/2014/Fin Dated 04-08-2014 MLA SDF 2014-08-08
G.O.(Rt)No.5985/2014/Fin Dated 05-08-2014 MLA SDF 2014-08-08
G.O.(Rt)No.6038/2014/Fin Dated 06-08-2014 MLA SDF 2014-08-08
G.O.(Rt)No.5581/2014/Fin Dated 19-07-2014 MLA SDF 2014-08-08
G.O.(Rt)No.5762/2014/Fin Dated 30-07-2014 MLA SDF 2014-08-08
G.O.(Rt)No.5763/2014/Fin Dated 30-07-2014 MLA SDF 2014-08-08
G.O.(Rt)No.5764/2014/Fin Dated 30-07-2014 MLA SDF 2014-08-08
G.O.(Rt)No.5419/2014/Fin Dated 14-07-2014 MLA SDF 2014-08-07
G.O.(Rt)No.5237/2014/Fin Dated 05-07-2014 Special Development Fund for MLAs - Allotment of Balance Funds for 2013-14 - Release of - Sanctioned 2014-07-15
G.O.(P)No.238/2014/Fin Dated 24-06-2014 Special Development Fund for MLAs - Implementation - Guidelines - Modification 2014-07-03
G.O.(Rt)No.4988/2014/Fin Dated 24-06-2014 MLA SDF 2014-07-02
G.O.(Rt)No.4915/2014/Fin Dated 23-06-2014 MLA SDF 2014-07-02
G.O.(Rt)No.5046/2014/Fin Dated 26-06-2014 MLA SDF 2014-07-02
G.O.(Rt)No.4880/2014/Fin Dated 20-06-2014 MLA SDF 2014-06-25
G.O.(Rt)No.4807/2014/Fin Dated 18-06-2014 MLA SDF 2014-06-21
G.O.(Rt)No.4371/2014/Fin Dated 30-05-2014 MLA SDF 2014-06-06
G.O.(Rt)No.3803/2014/Fin Dated 06-05-2014 MLA SDF 2014-05-16
G.O.(Rt)No.3805/2014/Fin Dated 06-05-2014 MLA SDF 2014-05-16
G.O.(Rt)No.1534/2014/Fin Dated 26-02-2014 MLA SDF 2014-03-07
G.O.(Rt)No.1635/2014/Fin Dated 03-03-2014 MLA SDF 2014-03-07
G.O.(Rt)No.1046/2014/Fin Dated 11-02-2014 MLA SDF 2014-03-06
G.O.(Rt)No.1047/2014/Fin Dated 11-02-2014 MLA SDF 2014-03-06
G.O.(Rt)No.1188/2014/Fin Dated 15-02-2014 MLA SDF 2014-02-20
G.O.(Rt)No.655/2014/Fin Dated 27-01-2014 MLA SDF 2014-02-03
G.O.(Rt)No.229/2014/Fin Dated 09-01-2014 MLA SDF 2014-01-17
G.O.(Rt)No.64/2014/Fin Dated 03-01-2014 MLA SDF 2014-01-17
G.O.(Rt)No.9724/2013/Fin Dated 27-12-2013 MLA SDF 2014-01-09
G.O.(Rt)No.9853/2013/Fin Dated 31-12-2013 MLA SDF 2014-01-09
G.O.(P)No.587/2013/Fin Dated 03-12-2013 Special Development Fund for MLAs - Inclusion of Forest Industries (Travancore ) Ltd as an accredited agency for execution of works 2013-12-07
G.O.(Rt)No.8955/2013/Fin Dated 26-11-2013 MLA SDF 2013-12-05
G.O.(P)No.577/2013/Fin Dated 26-11-2013 Special Development Fund for MLAs- Implementation-Guidelines-Modification 2013-11-30
G.O.(Rt)No.8969/2013/Fin Dated 27-11-2013 MLA SDF 2013-11-29
G.O.(Rt)No.8436/2013/Fin Dated 07-11-2013 MLA SDF 2013-11-13
G.O.(Rt)No.8456/2013/Fin Dated 07-11-2013 MLA SDF 2013-11-13
CircularNo.88/2013/Fin Dated 04-11-2013 MLA SDF- Price of Bitumen- Payment of excess amount 2013-11-08
G.O.(Rt)No.8237/2013/Fin Dated 29-10-2013 MLA SDF 2013-11-01
G.O.(Rt)No.7914/2013/Fin Dated 10-10-2013 MLASDF 2013-10-16
G.O.(Rt)No.7812/2013/Fin Dated 08-10-2013 MLASDF 2013-10-09
G.O.(Rt)No.7813/2013/Fin Dated 08-10-2013 MLASDF 2013-10-09
G.O.(Rt)No.7113/2013/Fin Dated 05-09-2013 MLASDF 2013-10-09
G.O.(Rt)No.7132/2013/Fin Dated 05-09-2013 MLASDF 2013-10-09
G.O.(Rt)No.7259/2013/Fin Dated 10-09-2013 MLASDF 2013-10-09
G.O.(Rt)No.7260/2013/Fin Dated 10-09-2013 MLASDF 2013-10-09
G.O.(Rt)No.7637/2013/Fin Dated 30-09-2013 MLASDF 2013-10-09
CircularNo.73/2013/Fin Dated 04-10-2013 SDF for MLAs Utilisation of the Fund for the development activities of Milk and Dairy development societies 2013-10-07
G.O.(Rt)No.7736/2013/Fin Dated 05-10-2013 MLASDF - Honble Chief Minister 2013-10-07
G.O.(Rt)No.7738/2013/Fin Dated 05-10-2013 MLASDF 2013-10-07
G.O.(Rt)No.7623/2013/Fin Dated 28-09-2013 MLASDF 2013-10-04
G.O.(Rt)No.7634/2013/Fin Dated 30-09-2013 MLASDF 2013-10-01
G.O.(Rt)No.7504/2013/Fin Dated 25-09-2013 MLASDF 2013-09-28
G.O.(Rt)No.7484/2013/Fin Dated 24-09-2013 MLASDF 2013-09-28
G.O.(Rt)No.7200/2013/Fin Dated 07-09-2013 SDF for MLAs Allotment and release of funds for 2012-13 and 2013-14 2013-09-12
G.O.(Rt)No.7208/2013/Fin Dated 09-09-2013 MLASDF Kumari P K Jayalakshmi MLA 2013-09-12
G.O.(Rt)No.7209/2013/Fin Dated 09-09-2013 MLASDF Sri.K P Mohanan MLA 2013-09-12
G.O.(Rt)No.7210/2013/Fin Dated 09-09-2013 MLASDF Adv.N Shamsudheen MLA 2013-09-12
G.O.(Rt)No.7211/2013/Fin Dated 09-09-2013 MLASDF Sri.M V Sreyams Kumar,MLA 2013-09-12
G.O.(Rt)No.6624/2013/Fin Dated 19-08-2013 MLASDF Sri.Shafi Parambil MLA 2013-08-27
G.O.(Rt)No.6535/2013/Fin Dated 16-08-2013 SDF for MLAs - Chittoor LAC -Release of fund 2013-08-21
G.O.(Rt)No.6101/2013/Fin Dated 23-07-2013 MLASDF - Sri. Chittayam Gopakumar MLA 2013-07-24
G.O.(Rt)No.5973/2013/Fin Dated 18-07-2013 MLASDF Sri.Varkala Kahar MLA 2013-07-20
G.O.(Rt)No.5972/2013/Fin Dated 18-07-2013 MLASDF Sri P.K Kunhalikutty MLA 2013-07-20
G.O.(Rt)No.5793/2013/Fin Dated 12-07-2013 MLASDF - Sri.K.Ajith MLA 2013-07-20
G.O.(Rt)No.5794/2013/Fin Dated 12-07-2013 MLASDF - Sri.K P Mohanan MLA 2013-07-20
G.O.(Rt)No.5902/2013/Fin Dated 16-07-2013 MLASDF Sri.V P Sajeendran MLA 2013-07-20
G.O.(Rt)No.5711/2013/Fin Dated 09-07-2013 MLASDF Sri.K Kunjammed Master MLA 2013-07-16
G.O.(Rt)No.5611/2013/Fin Dated 05-07-2013 MLASDF Sri. K Achuthan MLA 2013-07-09
G.O.(Rt)No.5460/2013/Fin Dated 29-06-2013 MLASDF - Sri.K M Mani Honble Finance Minister 2013-07-04
G.O.(Rt)No.5344/2013/Fin Dated 25-06-2013 Special Sanction - Sri.N Jayaraj MLA 2013-06-29
G.O.(P)No.300/2013/Fin Dated 25-06-2013 MLASDF Implementation -Guidelines- Modified 2013-06-27
G.O.(Rt)No.4980/2013/Fin Dated 12-06-2013 MLASDF Sri.M.K Muneer MLA 2013-06-15
G.O.(Rt).No.5076/2013/Fin Dated 14-06-2013 MLASDF Sri. R Rajesh MLA 2013-06-15
CircularNo.50/2013/Fin Dated 04-06-2013 SDF for MLAs  - Implementation and Monitoring of Schemes - Instructions 2013-06-10
G.O.(P)No.271/2013/Fin Dated 04-06-2013 SDF for MLAs - Implementation- Guidelines - Modification 2013-06-10
G.O.(Rt)No.4778/2013/Fin Dated 03-06-2013 MLASDF - Sri M V Sreyams Kumar.MLA 2013-06-05
G.O.(Rt)No.4709/2013/Fin Dated 30-05-2013 MLASDF   Sri.K Achuthan MLA 2013-05-31
G.O.(Rt)No.4204/2013/Fin Dated 14-05-2013 MLASDF Sri.P A Madhavan MLA 2013-05-21
G.O.(Rt)No.3839/2013/Fin Dated 26-04-2013 MLASDF - Sri.Manjalamkuzhi Ali - MLA 2013-04-30
G.O.(Rt)No.3755/2013/Fin Dated 23-04-2013 MLASDF -Sri.Shafi Parambil MLA 2013-04-26
G.O.(Rt)No.3588/2013/Fin Dated 16-04-2013 MLASDF - Sri.P.K Abdurabb MLA 2013-04-18
G.O.(Rt)No.3378/2013/Fin Dated 05-04-2013 MLASDF Dr.N.Jayaraj MLA 2013-04-15
G.O.(Rt)No.3412/2013/Fin Dated 06-04-2013 MLASDF Kumari P K Jayalakshmi MLA 2013-04-09
G.O.(Rt)No.3413/2013/Fin Dated 06-04-2013 MLASDF Sri.V.S Achuthanandan MLA 2013-04-09
G.O.(Rt)No.3344/2013/Fin Dated 04-04-2013 MLASDF - Dr.K T Jaleel MLA 2013-04-06
G.O.(Rt)No.3343/2013/Fin Dated 04-04-2013 MLASDF - Sri.M.V Sreyams Kumar MLA 2013-04-05
G.O.(Rt)No.2028/2013/Fin Dated 19-03-2013 MLASDF Sri,P Ramakrishnan MLA 2013-03-29
G.O.(Rt)No.2213/2013/Fin Dated 22-03-2013 MLASDF Sri.K V Vijayadas MLA 2013-03-26
G.O.(Rt)No.2212/2013/Fin Dated 22-03-2013 MLASDF Sri.M P Vincent MLA 2013-03-25
CircularNo.29/2013/Fin Dated 11-03-2013 MLASDF- Payment through Real Time Gross Settlement (RTGS) System Instructions issued 2013-03-20
G.O.(Rt)No.1633/2013/Fin Dated 06-03-2013 MLASDF - Sri.P.K Basheer MLA 2013-03-13
G.O.(Rt)No.1712/2013/Fin Dated 08-03-2013 MLASDF - Kumari.P.K Jayalakshmi MLA 2013-03-13
G.O.(Rt)No.1691/2013/Fin Dated 08-03-2013 MLASDF -Sri.A.A Aziz MLA 2013-03-13
G.O.(Rt)No.1506/2013/Fin Dated 28-02-2013 MLASDF - Sri.P K Basheer MLA 2013-03-05
G.O.(Rt)No.1441/2013/Fin Dated 23-02-2013 Special Development Fund for MLAs- Release of fund for Punalur LAC 2013-03-02
G.O.(Rt)No.1253/2013/Fin Dated 18-02-2013 MLASDF -Prof.C Raveendranath MLA 2013-03-02
G.O.(Rt)No.1464/2013/Fin Dated 27-02-2013 MLASDF- Sri.Raju Abraham MLA 2013-03-02
G.O.(Rt)No.454/2013/Fin Dated 18-01-2013 MLASDF - Dr.M.K Muneer MLA 2013-02-02
G.O.(Rt)No.727/2013/Fin Dated 30-01-2013 MLASDF Kumari.P.K Jayalekshmi MLA 2013-02-02
G.O.(Rt)No.453/2013/Fin Dated 18-01-2013 MLASDF -Release of funds 2013-01-22
G.O.(Rt)No.355/2013/Fin Dated 16-01-2013 MLASDF- Kumari.P.K Jayalekshmi MLA 2013-01-19
G.O.(Rt)No.38/2013/Fin Dated 01-01-2013 MLASDF - Sri.Shafi Parambil MLA 2013-01-16
G.O.(Rt)No.10740/2012/Fin Dated 26-12-2012 MLASDF - Sri.K.Achuthan MLA 2013-01-01
G.O.(Rt)No.10742/2012/Fin Dated 26-12-2012 MLASDF - Sri.M Hamsa MLA 2013-01-01
G.O.(Rt)No.10580/2012/Fin Dated 18-12-2012 MLASDF- SRI.MOYINKUTTY MLA 2012-12-22
G.O.(Rt)No.10581/2012/Fin Dated 18-12-2012 MLASDF-SRI.N.A.NELLIKUNNU MLA 2012-12-22
G.O.(Rt)No.10579/2012/Fin Dated 18-12-2012 MLA SDF - Sri.P.K Kunhalikutty MLA 2012-12-21
G.O.(Rt)No.9966/2012/Fin Dated 27-11-2012 MLASDF- Sri.K Achuthan MLA 2012-11-30
G.O.(Rt)No.9916/2012/Fin Dated 26-11-2012 MLA SDF - Sri.Shafi Parambil MLA 2012-11-29
G.O.(Rt)No.9866/2012/Fin Dated 22-11-2012 MLASDF - Sri.Raju Abraham MLA 2012-11-28
G.O.(Rt)No.9903/2012/FIn Dated 26-11-2012 MLA SDF - Sri.M.V Sreyams Kumar MLA 2012-11-28
G.O.(Rt)No.9479/2012/Fin Dated 07-11-2012 MLASDF - Smt.K.S Saleekha MLA 2012-11-27
G.O.(Rt)No.9841/2012/Fin Dated 22-11-2012 MLASDF - Adv.Mathew T Thomas MLA 2012-11-27
G.O.(Rt)No.9443/2012/Fin Dated 06-11-2012 MLASDF-Sri.Oommen Chandy MLA 2012-11-11
G.O.(Rt)No.9180/2012/Fin Dated 30-10-2012 MLASDF Sri.Adoor Prakash MLA 2012-11-07
G.O.(Rt)No.8826/2012/Fin Dated 15-10-2012 MLASDF- Dr.N.Jayaraj MLA 2012-10-30
G.O.(Rt)No.9000/2012/Fin Dated 19-10-2012 MLASDF - Adv.Thomas Unniyadan MLA 2012-10-30
G.O.(Rt)No.8669/2012/Fin Dated 08-10-2012 MLASDF - Dr.M.K Muneer MLA 2012-10-15
G.O.(Rt)No.8308/2012/Fin Dated 24-09-2012 MLASDF - Utilisation of fund for purchasing books,furniture,computer etc for Palakkad District Public Library 2012-09-29
G.O.(Rt)No.8354/2012/Fin Dated 25-09-2012 MLASDF  Shri.K.V Abdul Khadar MLA 2012-09-29
G.O.(Rt)No.8392/2012/Fin Dated 27-09-2012 MLASDF- Dr.K.T Jaleel MLA 2012-09-29
G.O.(Rt)No.8310/2012/Fin Dated 24-09-2012 MLASDF -Sri.P.C Vishnunath MLA 2012-09-27
G.O.(Rt)No.8133/2012/Fin Dated 14-09-2012 MLASDF-Sri.Raju Abraham MLA 2012-09-19
G.O.(Rt)No.7830/2012/Fin Dated 03-09-2012 MLASDF - Sri.K Radhakrishnan MLA 2012-09-18
G.O.(Rt)No.7829/2012/Fin Dated 03-09-2012 MLASDF - Sri.C.Mammootty MLA 2012-09-07
G.O.(Rt)No.7816/2012/Fin Dated 03-09-2012 MLASDF - Sri.K.Muraleedharan MLA 2012-09-05
G.O.(Rt)No.7729/2012/Fin Dated 24-08-2012 MLASDF - Sri.S Sharma MLA 2012-09-05
G.O.(Rt)No.7730/2012/Fin Dated 24-08-2012 MLASDF - Sri.K. Kunjammed Master MLA 2012-09-05
G.O.(Rt)No.7347/2012/Fin Dated 06-08-2012 MLASDF Sri.N A Nellikkunnu MLA 2012-08-13
G.O.(Rt)No.7381/2012/Fin Dated 08-08-2012 MLASDF - Sri.K Achuthan MLA 2012-08-13
G.O.(Rt)No.7380/2012/Fin Dated 08-08-2012 MLASDF - Sri.N.A Nellikunnu MLA 2012-08-13
G.O.(Rt)No.7348/2012/Fin Dated 06-08-2012 MLASDF -Sri.A.P Abdullakutty MLA 2012-08-13
G.O.(Rt)No.7344/2012/Fin Dated 06-08-2012 MLASDF Sri.P Sreeramakrishnan MLA 2012-08-10
G.O.(Rt)No.7345/2012/Fin Dated 06-08-2012 MLASDF  Sri.K.B Ganesh Kumar MLA 2012-08-10
G.O.(Rt)No.7021/2012/Fin Dated 25-07-2012 MLASDF-Sri.V Sasi MLA 2012-08-01
G.O.(Rt)No.7116/2012/Fin Dated 27-07-2012 MLASDF - Sri.Shaafi Parambil MLA 2012-08-01
G.O.(Rt)No.7117/2012/Fin Dated 27-07-2012 MLASDF-Sri.K Achuthan MLA 2012-08-01
G.O.(Rt)No.7186/2012/Fin Dated 30-07-2012 MLASDF-Dr.Thomas Issac MLA 2012-08-01
G.O.(Rt)No.6988/2012/Fin Dated 24-07-2012 MLASDF - Sri.M.Hamsa MLA 2012-07-27
G.O.(Rt)No.6822/2012/Fin Dated 19-07-2012 MLASDF-Sri.P.K Kunhalikutty MLA 2012-07-25
G.O.(Rt)No.6821/2012/Fin Dated 19-07-2012 MLASDF - Sri.K.P Mohanan MLA 2012-07-24
G.O.(Rt)No.6953/2012/Fin Dated 23-07-2012 MLASDF - Sri. P A Madhavan MLA 2012-07-24
G.O.(Rt)No.6764/2012/Fin Dated 16-07-2012 MLASDF -Dr.K.T Jaleel MLA 2012-07-23
G.O.(Rt)No.6444/2012/Fin Dated 04-07-2012 MLASDF-Sri.Chittayam GopaKumar MLA(Adoor) 2012-07-07
G.O.(Rt)No.6196/2012/Fin Dated 26-06-2012 MLASDF-Sri.Abdusamadsamadani MLA 2012-06-30
G.O.(Rt)No.6197/2012/Fin Dated 26-06-2012 MLASDF-Sri.K.M Mani MLA 2012-06-30
CircularNo.40/2012/Fin Dated 21-06-2012 Utilisation of Special Development Fund for MLAs-Guidelines -Compliance of instructions issued 2012-06-26
G.O.(Rt)No.6066/2012/Fin Dated 23-06-2012 MLASDF-Kumari P.K Jayalekshmi MLA 2012-06-26
G.O.(Rt)No.5983/2012/Fin Dated 19-06-2012 MLASDF -Sri.K Achuthan MLA 2012-06-22
G.O.(Rt)No.5984/2012/Fin Dated 19-06-2012 MLASDF - Sri.Shafi Parambil MLA 2012-06-22
G.O.(Rt)No.5891/2012/Fin Dated 15-06-2012 MLASDF-Dr.K.T Jaleel MLA 2012-06-18
G.O.(Rt)No.5539/2012/Fin Dated 31-05-2012 MLASDF- Kalamassery  MLA 2012-06-05
G.O.(Rt)No.5431/2012/Fin Dated 26-05-2012 MLASDF- Advocate Mons Joseph MLA 2012-05-31
G.O.(Rt)No.5083/2012/Fin Dated 10-05-2012 MLASDF -Sri.P.K Gurudasan MLA 2012-05-16
G.O.(Rt)No.4904/2012/Fin Dated 04-05-2012 MLASDF-Sri.K.Dasan MLA-Koyilandi 2012-05-07
G.O.(Rt)No.4814/2012/Fin Dated 28-04-2012 MLASDF- Elikulam Serenity home -road tarring 2012-05-04
G.O.(Rt)No.3034/2012/Fin Dated 31-03-2012 MLASDF Sri. Raju Abraham MLA 2012-04-07
G.O.(Rt)No.4356/2012/Fin Dated 03-04-2012 MLASDF- Kumari K P Jayalakshmi MLA 2012-04-07
G.O.(Rt)No.4347/2012/Fin Dated 02-04-2012 MLASDF Sri.P K Gurudasan MLA 2012-04-07
G.O.(Rt)No.2886/2012/Fin Dated 30-03-2012 MLASDF Smt Geetha Gopi MLA Special Sanction 2012-04-01
G.O.(Rt)No.2651/2012/Fin Dated 27-03-2012 MLASDF-Sri.K.Achuthan MLA Special sanction 2012-03-30
G.O.(Rt)No.2652/2012/Fin Dated 27-03-2012 MLASDF Sri.Shibu Baby John MLA 2012-03-30
G.O.(P)No.185/2012/Fin Dated 27-03-2012 Special Development Fund for MLAs-Enhancement of Corpus-Date of effect -Modified 2012-03-29
G.O.(Rt)No.2017/2012/Fin Dated 08-03-2012 MLASDF Special sanction to Sri.Purushan Kadalundi MLA 2012-03-15
G.O.(Rt)No.1747/2012/Fin Dated 25-02-2012 MLASDF -Sri.T A Ahammed Kabeer MLA,Mankada Constituency 2012-03-01
G.O.(Rt)No.1791/2012/Fin Dated 29-02-2012 MLASDF -Smt.E.S Bijimol MLA,Peerumedu Constituency 2012-03-01
G.O.(P)No.134/2012/Fin Dated 24-02-2012 Special Development Fund for MLAs -Enhancement of Corpus and modification of guidelines of the scheme 2012-02-25
G.O.(Rt)No.1413/2012/Fin Dated 16-02-2012 MLASDF Shri.K Kunhiraman MLA Special Sanction 2012-02-22
G.O.(Rt)No.1281/2012/Fin Dated 14-02-2012 MLASDF-Sri.Hamsa MLA Special sanction for establishing a Digital Library 2012-02-16
G.O.(Rt)No.1120/2012/Fin Dated 07-02-2012 MLASDF-Sri.K Muraleedharan MLA,Sanction to purchase buses 2012-02-10
G.O.(Rt)No.1144/2012/Fin Dated 07-02-2012 MLASDF-Sri.P Vincent MLA Sanction to purchase mobile Triveni Supermarket 2012-02-10
G.O.(Rt)No.1143/2012/Fin Dated 07-02-2012 MLASDF.Sri.Sarma MLA,Sanction for Implementation of Noon-meal project 2012-02-10
G.O.(Rt)No.1160/2012/Fin Dated 08-02-2012 MLASDF-Sri.Anwar Sadath MLA-sanction to purchase school bus for Kerala Blind School ,Thottumugham,Aluva 2012-02-10
G.O.(Rt)No.1236/2012/Fin Dated 09-02-2012 MLA SDF- Sri Oommen Chandy ,Honble Chief Minister-sanction for construction of building 2012-02-10
G.O.(Rt)No.1159/2012/Fin Dated 08-02-2012 MLASDF-Sri.Raju Abraham MLA sanction for the construction of Palliyodappura 2012-02-10
G.O.(Rt)No.925/2012/Fin Dated 01-02-2012 Special Development Fund for MLAs-Allotment of funds for 2011-12 -Release of third Instalment 2012-02-06
G.O.(Rt)No.1033/2012/Fin Dated 04-02-2012 MLASDF-Special sanction for purchasing School bus,sound system,fan etc 2012-02-06
G.O.(Rt)No.549/2012/Fin Dated 18-01-2012 MLASDF-Kongad Constituency-Jumping pit and Ground protection at Govt.HSS Parali 2012-01-23
G.O.(Rt)No.205/2012/Fin Dated 07-01-2012 Special Development fund for MLAs- Establishing dialysis units in Govt.Hospitals-sanctioned 2012-01-12
G.o.(Rt)No.119/2012/Fin Dated 05-01-2012 Special development fund for MLAs Electrification of Pump house of Virippachal Padasekhara Samithi in Amballoor Panchayath 2012-01-06
CircularNo.87/2011/Fin Dated 27-12-2011 MLA SDF - Clarifications 2011-12-29
G.O.(Rt)No.8912/2011/Fin Dated 02-12-2011 Special Development  Fund for MLAs - Allotment of funds for 2011-12 - Release of second instalment - Sanctioned - Orders issued. 2011-12-08
G.O.(Rt)No.6160/2011/Fin Dated 06-08-2011 MLASDF-Additional allocation for Upgradation of Roads-release of funds 2011-08-09
G.O.(Rt)No.5528/2011/Fin Dated 12-07-2011 Special Development Fund for MLAs-Allotment of funds for 2011-12-Release of first instalment 2011-07-15
G.O.(Rt)No.339/2011/Fin Dated 14-01-2011 Special Development Fund for MLAs - Additional Allocation for Renovation of Roads - Sanctioned - Orders issued. 2011-01-14
G.O.(Rt)No.8312/2010/Fin Dated 19-11-2010 Special Development Fund for MLAs - Allotment of Funds for 2010-11 - Release of Second instalment - Sanctioned - Orders issued. 2010-11-19
G.O.(P)No.583/2010/Fin Dated 15-11-2010 Special Development Fund for MLAs- Sanction for utilisation of fund for the purchase of vehicles to Government Educational Institutions - Modification Guidelines - Orders issued. 2010-11-15
G.O.(Rt)No.5554/2010/Fin Dated 15-07-2010 Special Development Fund for MLAs - Allotment of funds for 2010-11 - Release of first instalment - sanctioned - Orders issued. 2010-07-15
CircularNo.59/2010/Fin Dated 22-06-2010 Special Development Fund for MLAs - Utilization of fund for providing drinking water facilities in colonies - Clarification issued - Reg 2010-06-22
G.O.(Rt)No.1327/2010/Fin Dated 24-02-2010 Special Development Fund for MLAs - Allotment of funds for 2009-10 - Release of final instalment - Sanctioned - Orders issued. 2010-02-24
CircularNo.95/09/Fin Dated 20-11-2009 Special Development Fund for MLAs - Implementation and monitoring of schemes - Instructions Issued. 2009-11-20
G.O.(P)No.518/09/Fin Dated 20-11-2009 Special Development Fund For MLAs - Guidelines - Modification - Orders Issued. 2009-11-20
G.O.(Rt)No.7390/09/Fin Dated 03-11-2009 Finance Department - Special Development Fund for MLAs - Allotment of funds for 2009-10 -  Release of second instalment - Sanctioned - Orders issued 2009-11-03
G.O.(P)No.477/09/Fin Dated 02-11-2009 Special Development Fund for MLAs - Guidelines for Implementation of Schemes Under the Fund - Modification - Orders issued. 2009-11-02
CircularNo.74/2009/Fin Dated 29-08-2009 Special development fund for MLAs - Purchase of Automatic Milk Collection  Machines/Milk Testing Machines -Clarification issued. 2009-08-29
CircularNo.56/2009/Fin Dated 20-07-2009

Special Development Fund for MLAs - Utilization of the Fund for Total Electrification Programme - Clarification issued

2009-07-20
G.O.(Rt)No.4583/09/Fin Dated 02-07-2009

Finance Department - Special Development Fund for MLAs - Allotment of Fund for 2009-10 - Release of first instalment - Sanctioned - Orders issued

2009-07-02
G.O.(P)No.236/2005/Fin Dated 21-05-2005

Finance Department - Special Development Fund for MLAs - Enhancement of the corpus of the Fund - Sanctioned Orders issued

2009-05-21
CircularNo.92/NC3/2008/Fin Dated 29-12-2008 Special Development Fund for MLAs - Direct Purchase of Computers from KELTRON - Clarification Issued. 2008-12-29
CircularNo.82/2008/Fin Dated 01-12-2008 Special Development Fund for MLAs - Inclusions of centage charges/consultancy charges in the estimate - Clarification Issued. 2008-12-01
CircularNo.67/NC3/2008/Fin Dated 01-11-2008 SDF for MLAs - PAN number mandated for all payments under SDF for MLAs / MPLADs - Clarification Issued. 2008-11-01
CircularNo.66/NC3/2008/Fin Dated 01-11-2008 Special Development Fund for MLAs - Administrative Sanction to the works proposed under the Scheme - Instructions Issued. 2008-11-01
G.O.(Rt)No.248/2008/Fin Dated 09-01-2008

Finance Department - Special Development Fund for MLAs - Allotment of Funds for 2007-2008 - Release of Third Installment - Sanctioned - Orders Issued

2008-01-09
G.O.(P)No.595/07/Fin Dated 18-12-2007

Special Development Fund for MLAs - Guidelines for Implementation of schemes under the Fund - Modification - Orders Issued

2007-12-18
G.O.(Ms)No.206/07/Fin Dated 21-05-2007

Finance Department - Special Development Fund for MLAs - Execution of works under the scheme entrusting works to accredited agencies - Permission granting

2007-05-21
G.O.(P)No.124/07/Fin Dated 21-03-2007

Finance Department - Special Development Fund for MLAs - Deduction under VAT - Revised Orders Issued

2007-03-21
G.O.(P)No.112/2007/Fin Dated 15-03-2007

Finance Department - Special Development Fund for MLAs - Guidelines for Implementation of Schemes under the Fund - Modification - Orders Issued

2007-03-15
G.O.(P)No.35/07/Fin Dated 30-01-2007

Finance Department - Special Development Fund for MLAs - Guidelines for Implementation of Schemes under the Fund - Modification - Orders Issued

2007-01-30
G.O.(P)No.36/07/Fin Dated 30-01-2007

Finance Department - Special Development Fund for MLAs - Guidelines for Implementation of Schemes under the Fund - Modification - Orders Issued

2007-01-30
G.O.(P)No.492/06/Fin Dated 08-12-2006

Finance Department - Special Development fund for MLAs - Guidelines for Implementation of the Schemes under the Fund - Modification - Orders Issued

2006-12-08
CircularNo.39/NC3/06/Fin Dated 31-07-2006

Special Development Fund for MLAs - Change of MLA - Sanction for works - Clarification issued

2006-07-31
G.O.(P)No.74/06/Fin Dated 15-02-2006

Finance Department - Special Development Fund for MLAs - Guidelines - Modification - Orders Issued

2006-02-15
G.O.(P)No.453/05/Fin Dated 17-10-2005

Finance Department - Special Development Fund for MLAs - Guidelines? for Implementation of Schemes under the Fund- Modification - Orders Issued

2005-10-17
G.O.(P)No.236/2005/Fin Dated 21-05-2005

Finance Department - Special Development Fund for MLAs - Enhancement of the Corpus of the Fund - Sanctioned - Orders Issued

2005-05-21
G.O.(P)No.18/05/Fin Dated 11-01-2005

Finance Department - Special Development Fund for MLAs - Modification - Orders - Issued

2005-01-11
G.O.(P)No.543/04/Fin Dated 22-11-2004

Finance Department - Special Development Fund for MLAs - Guidelines - Modifications - Orders? Issued

2004-11-22
G.O.(P)No.544/04/Fin Dated 22-11-2004

Finance Department - Special Development Fund for MLAs - Modification - Orders Issued

2004-11-22
G.O.(P)No.282/2004/Fin Dated 17-06-2004

Finance Department - Special Development Fund for MLAs - Guidelines on Scheme, Concept, Implementation and Monitoring - Modification - Orders Issued

2004-06-17
G.O.(P)No.247/2004/Fin Dated 27-05-2004

Finance Department - Special Development Fund for MLAs - Guidelines on Scheme, Concept Implementation and Monitoring - Modification - Sanctioned - Orders Issued

2004-05-27