SELECT
Order No. Date Subject
G.O.(Rt)No.1505/2024/Fin 2024-02-2020-02-2024 Demand No.XVII
G.O.(Rt)No.1508/2024/Fin 2024-02-2020-02-2024 Demand No.XVII
G.O.(Rt)No.1549/2024/Fin 2024-02-2020-02-2024 Demand No.XVIII
G.O.(Rt)No.1576/2024/Fin 2024-02-2020-02-2024 Demand No.XVIII
G.O.(Rt)No.1496/2024/Fin 2024-02-1919-02-2024 Demand No.XVII
G.O.(Rt)No.1499/2024/Fin 2024-02-1919-02-2024 Demand No.XII
G.O.(Rt)No.1501/2024/Fin 2024-02-1919-02-2024 Demand No.XI
G.O.(Rt)No.1502/2024/Fin 2024-02-1919-02-2024 Demand No.XI
G.O.(Rt)No.1503/2024/Fin 2024-02-1919-02-2024 Demand No.XVII
G.O.(Rt)No.1504/2024/Fin 2024-02-1919-02-2024 Demand No.XVII
G.O.(Rt)No.1498/2024/Fin 2024-02-1919-02-2024 Demand No.XII
G.O.(Rt)No.1456/2024/Fin 2024-02-1717-02-2024 Demand No.IV
G.O.(Rt)No.1470/2024/Fin 2024-02-1717-02-2024 Demand No.II
G.O.(Rt)No.1471/2024/Fin 2024-02-1717-02-2024 Demand No.II
G.O.(Rt)No.1472/2024/Fin 2024-02-1717-02-2024 Demand No.XII
G.O.(Rt)No.1479/2024/Fin 2024-02-1717-02-2024 Demand No.XLII
G.O.(Rt)No.1483/2024/Fin 2024-02-1717-02-2024 Demand No.XLII
G.O.(Rt)No.1390/2024/Fin 2024-02-1616-02-2024 Demand No.XVIII
G.O.(Rt)No.1412/2024/Fin 2024-02-1616-02-2024 Demand No.III
G.O.(Rt)No.1431/2024/Fin 2024-02-1616-02-2024 Demand No.II
G.O.(Rt)No.1453/2024/Fin 2024-02-1616-02-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീമതി.രശ്മി സി ആർ നു - പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ചുകൊണ്ടും - അധിക ചുമതല ക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ടും ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1319/2024/Fin 2024-02-1515-02-2024 Demand No.II
G.O.(Rt)No.1360/2024/Fin 2024-02-1515-02-2024 Demand No.XII
G.O.(Rt)No.1364/2024/Fin 2024-02-1515-02-2024 Demand No.XXXVII
G.O.(Rt)No.1368/2024/Fin 2024-02-1515-02-2024 Demand No.XII
G.O.(Rt)No.1375/2024/Fin 2024-02-1515-02-2024 Demand No.XI
G.O.(Rt)No.1357/2024/Fin 2024-02-1515-02-2024 Demand No.XVII
G.O.(Rt)No.1358/2024/Fin 2024-02-1515-02-2024 Demand No.XVII
G.O.(Rt)No.1359/2024/Fin 2024-02-1515-02-2024 Demand No.XVII
G.O.(Rt)No.1374/2024/Fin 2024-02-1515-02-2024 Demand No.XLII
G.O.(Rt)No.1383/2024/Fin 2024-02-1515-02-2024 Demand No.XVIII
G.O.(Rt)No.1394/2024/Fin 2024-02-1515-02-2024 Demand No.XVII
G.O.(Rt)No.1395/2024/Fin 2024-02-1515-02-2024 Demand No.XVII
G.O.(Rt)No.1396/2024/Fin 2024-02-1515-02-2024 Demand No.XVII
G.O.(Rt)No.1397/2024/Fin 2024-02-1515-02-2024 Demand No.XVII
G.O.(Rt)No.1399/2024/Fin 2024-02-1515-02-2024 Demand No.XVII
G.O.(Rt)No.1392/2024/Fin 2024-02-1515-02-2024 Demand No.XVIII
G.O.(Rt)No.1400/2024/Fin 2024-02-1515-02-2024 Demand No.II
G.O.(Rt)No.1294/2024/Fin 2024-02-1414-02-2024 Demand No.XVII
G.O.(Rt)No.1309/2024/Fin 2024-02-1414-02-2024 Demand No.XVII
G.O.(Rt)No.1325/2024/Fin 2024-02-1414-02-2024 Demand No.XVII
G.O.(Rt)No.1274/2024/Fin 2024-02-1313-02-2024 Demand No.XVII
G.O.(Rt)No.1272/2024/Fin 2024-02-1313-02-2024 Demand No.XVIII
G.O.(Rt)No.1152/2024/Fin 2024-02-1313-02-2024 Demand No.XXVIII
G.O.(Rt)No.1217/2024/Fin 2024-02-1212-02-2024 Demand No.XVII
G.O.(Rt)No.1219/2024/Fin 2024-02-1212-02-2024 Demand No.XVII
G.O.(Rt)No.1231/2024/Fin 2024-02-1212-02-2024 Demand No.II
G.O.(Rt)No.1236/2024/Fin 2024-02-1212-02-2024 Demand No.XII
G.O.(Rt)No.1239/2024/Fin 2024-02-1212-02-2024 Demand No.XXIII
G.O.(Rt)No.1241/2024/Fin 2024-02-1212-02-2024 Demand No.XI
G.O.(Rt)No.1216/2024/Fin 2024-02-1212-02-2024 Demand No.XVII
G.O.(Rt)No.1218/2024/Fin 2024-02-1212-02-2024 Demand No.XVII
G.O.(Rt)No.1178/2024/Fin 2024-02-0909-02-2024 Demand No.XII
G.O.(Rt)No.1180/2024/Fin 2024-02-0909-02-2024 Demand No.XVIII
G.O.(Rt)No.1182/2024/Fin 2024-02-0909-02-2024 Demand No.XVIII
G.O.(Rt)No.1184/2024/Fin 2024-02-0909-02-2024 Demand No.XVIII
G.O.(Rt)No.1194/2024/Fin 2024-02-0909-02-2024 Demand No.XVIII
G.O.(Rt)No.1195/2024/Fin 2024-02-0909-02-2024 Demand No.XVIII
G.O.(Rt)No.1198/2024/Fin 2024-02-0909-02-2024 Demand No.XVIII
G.O.(Rt)No.1199/2024/Fin 2024-02-0909-02-2024 Demand No.XVIII
G.O.(Rt)No.1200/2024/Fin 2024-02-0909-02-2024 Demand No.XVIII
G.O.(Rt)No.1175/2024/Fin 2024-02-0909-02-2024 Demand No.II
G.O.(Rt)No.1158/2024/Fin 2024-02-0808-02-2024 Demand No.II
G.O.(Rt)No.1159/2024/Fin 2024-02-0808-02-2024 Demand No.II
G.O.(Rt)No.1167/2024/Fin 2024-02-0808-02-2024 Demand No.XVIII
G.O.(Rt)No.1169/2024/Fin 2024-02-0808-02-2024 Demand No.XVIII
G.O.(Rt)No.1104/2024/Fin 2024-02-0707-02-2024 Demand No.XI
G.O.(Rt)No.1142/2024/Fin 2024-02-0707-02-2024 Demand No.XVIII
G.O.(Rt)No.1140/2024/Fin 2024-02-0707-02-2024 Demand No.IV
G.O.(Rt)No.1120/2024/Fin 2024-02-0707-02-2024 Demand No.XXXIII
G.O.(Rt)No.1088/2024/Fin 2024-02-0606-02-2024 Demand No.XII
G.O.(Rt)No.1089/2024/Fin 2024-02-0606-02-2024 Demand No.XVII
G.O.(Rt)No.1098/2024/Fin 2024-02-0606-02-2024 Demand No.XII
G.O.(Rt)No.1099/2024/Fin 2024-02-0606-02-2024 Demand No.XII
G.O.(Rt)No.1097/2024/Fin 2024-02-0606-02-2024 Demand No.XVII
G.O.(Rt)No.1057/2024/Fin 2024-02-0505-02-2024 Demand No.XVIII
G.O.(Rt)No.1066/2024/Fin 2024-02-0505-02-2024 Demand No.XVIII
G.O.(Rt)No.1067/2024/Fin 2024-02-0505-02-2024 Demand No.XVIII
G.O.(Rt)No.1068/2024/Fin 2024-02-0505-02-2024 Demand No.XVIII
G.O.(Rt)No.1069/2024/Fin 2024-02-0505-02-2024 Demand No.XVIII
G.O.(Rt)No.998/2024/Fin 2024-02-0404-02-2024 Demand No.XVII
G.O.(Rt)No.999/2024/Fin 2024-02-0404-02-2024 Demand No.XVII
G.O.(Rt)No.1000/2024/Fin 2024-02-0404-02-2024 Demand No.XVII
G.O.(Rt)No.1001/2024/Fin 2024-02-0404-02-2024 Demand No.XVII
G.O.(Rt)No.1002/2024/Fin 2024-02-0404-02-2024 Demand No.XVII
G.O.(Rt)No.1003/2024/Fin 2024-02-0404-02-2024 Demand No.XVII
G.O.(Rt)No.1004/2024/Fin 2024-02-0404-02-2024 Demand No.XVII
G.O.(Rt)No.1005/2024/Fin 2024-02-0404-02-2024 Demand No.XVII
G.O.(Rt)No.1006/2024/Fin 2024-02-0404-02-2024 Demand No.XVII
G.O.(Rt)No.1007/2024/Fin 2024-02-0404-02-2024 Demand No.XVII
G.O.(Rt)No.1008/2024/Fin 2024-02-0404-02-2024 Demand No.XVII
G.O.(Rt)No.1010/2024/Fin 2024-02-0404-02-2024 Demand No.XVII
G.O.(Rt)No.1011/2024/Fin 2024-02-0404-02-2024 Demand No.XVII
G.O.(Rt)No.1018/2024/Fin 2024-02-0404-02-2024 Demand No.XVIII
G.O.(Rt)No.1019/2024/Fin 2024-02-0404-02-2024 Demand No.XVIII
G.O.(Rt)No.1023/2024/Fin 2024-02-0404-02-2024 Demand No.XVIII
G.O.(Rt)No.1027/2024/Fin 2024-02-0404-02-2024 Demand No.XVIII
G.O.(Rt)No.1028/2024/Fin 2024-02-0404-02-2024 Demand No.XVIII
G.O.(Rt)No.1029/2024/Fin 2024-02-0404-02-2024 Demand No.XXXI
G.O.(Rt)No.989/2024/Fin 2024-02-0303-02-2024 Demand No.XVIII
G.O.(Rt)No.990/2024/Fin 2024-02-0303-02-2024 Demand No.XVIII
G.O.(Rt)No.992/2024/Fin 2024-02-0303-02-2024 Demand No.II
G.O.(Rt)No.993/2024/Fin 2024-02-0303-02-2024 Demand No.XVIII
G.O.(Rt)No.991/2024/Fin 2024-02-0303-02-2024 Demand No.XLII
G.O.(Rt)No.985/2024/Fin 2024-02-0303-02-2024 Demand No.II
G.O.(Rt)No.972/2024/Fin 2024-02-0303-02-2024 Demand No.XVII
G.O.(Rt)No.973/2024/Fin 2024-02-0303-02-2024 Demand No.XVII
G.O.(Rt)No.906/2024/Fin 2024-02-0101-02-2024 Demand No.II
G.O.(Rt)No.908/2024/Fin 2024-02-0101-02-2024 Demand No.XII
G.O.(Rt)No.905/2024/Fin 2024-02-0101-02-2024 Demand No.XVII
G.O.(Rt)No.865/2024/Fin 2024-01-3131-01-2024 Demand No.XXVIII
G.O.(Rt)No.894/2024/Fin 2024-01-3131-01-2024 Demand No.XVII
G.O.(Rt)No.878/2024/Fin 2024-01-3131-01-2024 Demand No.XVIII
G.O.(Rt)No.871/2024/Fin 2024-01-3131-01-2024 Demand No.XVIII
G.O.(Rt)No.872/2024/Fin 2024-01-3131-01-2024 Demand No.XIV
G.O.(Rt)No.873/2024/Fin 2024-01-3131-01-2024 Demand No.XIV
G.O.(Rt)No.874/2024/Fin 2024-01-3131-01-2024 Demand No.XIV
G.O.(Rt)No.881/2024/Fin 2024-01-3131-01-2024 Demand No.XVII
G.O.(Rt)No.882/2024/Fin 2024-01-3131-01-2024 Demand No.XVII
G.O.(Rt)No.876/2024/Fin 2024-01-3131-01-2024 Demand No.XIV
G.O.(Rt)No.875/2024/Fin 2024-01-3131-01-2024 Demand No.XLII
G.O.(Rt)No.831/2024/Fin 2024-01-3030-01-2024 Demand No.II
G.O.(Rt)No.833/2024/Fin 2024-01-3030-01-2024 Demand No.XVIII
G.O.(Rt)No.822/2024/Fin 2024-01-3030-01-2024 Demand No.XVII
G.O.(Rt)No.823/2024/Fin 2024-01-3030-01-2024 Demand No.XVII
G.O.(Rt)No.824/2024/Fin 2024-01-3030-01-2024 Demand No.XVII
G.O.(Rt)No.827/2024/Fin 2024-01-3030-01-2024 Demand No.XVIII
G.O.(Rt)No.828/2024/Fin 2024-01-3030-01-2024 Demand No.XVIII
G.O.(Rt)No.851/2024/Fin 2024-01-3030-01-2024 Demand No.XVIII
G.O.(Rt)No.855/2024/Fin 2024-01-3030-01-2024 Demand No.XVIII
G.O.(Rt)No.849/2024/Fin 2024-01-3030-01-2024 Demand No.XII
G.O.(Rt)No.793/2024/Fin 2024-01-2929-01-2024 Demand No.XIII
G.O.(Rt)No.799/2024/Fin 2024-01-2929-01-2024 Demand No.XIII
G.O.(Rt)No.795/2024/Fin 2024-01-2929-01-2024 Demand No.XVII
G.O.(Rt)No.797/2024/Fin 2024-01-2929-01-2024 Demand No.XII
G.O.(Rt)No.781/2024/Fin 2024-01-2828-01-2024 Demand No.XVII
G.O.(Rt)No.783/2024/Fin 2024-01-2828-01-2024 Demand No.XVII
G.O.(Rt)No.784/2024/Fin 2024-01-2828-01-2024 Demand No.XVII
G.O.(Rt)No.785/2024/Fin 2024-01-2828-01-2024 Demand No.XVII
G.O.(Rt)No.786/2024/Fin 2024-01-2828-01-2024 Demand No.XVII
G.O.(Rt)No.787/2024/Fin 2024-01-2828-01-2024 Demand No.XVII
G.O.(Rt)No.788/2024/Fin 2024-01-2828-01-2024 Demand No.XVII
G.O.(Rt)No.782/2024/Fin 2024-01-2828-01-2024 Demand No.XVII
G.O.(Rt)No.779/2024/Fin 2024-01-2828-01-2024 Demand No.XVI
G.O.(Rt)No.780/2024/Fin 2024-01-2828-01-2024 Demand No.XVI
G.O.(Rt)No.771/2024/Fin 2024-01-2727-01-2024 Demand No.XIII
G.O.(Rt)No.776/2024/Fin 2024-01-2727-01-2024 Demand No.XVII
G.O.(Rt)No.739/2024/Fin 2024-01-2626-01-2024 Demand No.XVI
G.O.(Rt)No.741/2024/Fin 2024-01-2626-01-2024 Demand No.XVI
G.O.(Rt)No.706/2024/Fin 2024-01-2525-01-2024 Demand No.III
G.O.(Rt)No.701/2024/Fin 2024-01-2525-01-2024 Demand No.XVII
G.O.(Rt)No.709/2024/Fin 2024-01-2525-01-2024 Demand No.XII
G.O.(Rt)No.722/2024/Fin 2024-01-2525-01-2024 Demand No.II
G.O.(Rt)No.704/2024/Fin 2024-01-2525-01-2024 Demand No.III
G.O.(Rt)No.703/2024/Fin 2024-01-2525-01-2024 Demand No.XXVIII
G.O.(Rt)No.705/2024/Fin 2024-01-2525-01-2024 Demand No.XLII
G.O.(Rt)No.718/2024/Fin 2024-01-2525-01-2024 Demand No.XVIII
G.O.(Rt)No.720/2024/Fin 2024-01-2525-01-2024 Demand No.XVIII
G.O.(Rt)No.719/2024/Fin 2024-01-2525-01-2024 Demand No.XVIII
G.O.(Rt)No.685/2024/Fin 2024-01-2424-01-2024 Demand No.XII
G.O.(Rt)No.686/2024/Fin 2024-01-2424-01-2024 Demand No.XII
G.O.(Rt)No.684/2024/Fin 2024-01-2424-01-2024 Demand No.XII
G.O.(Rt)No.687/2024/Fin 2024-01-2424-01-2024 Demand No.XII
G.O.(Rt)No.697/2024/Fin 2024-01-2424-01-2024 Demand No.III
G.O.(Rt)No.696/2024/Fin 2024-01-2424-01-2024 Demand No.XIV
G.O.(Rt)No.694/2024/Fin 2024-01-2424-01-2024 Demand No.IV
G.O.(Rt)No.683/2024/Fin 2024-01-2424-01-2024 Demand No.XVIII
G.O.(Rt)No.647/2024/Fin 2024-01-2323-01-2024 Demand No.XLII
G.O.(Rt)No.645/2024/Fin 2024-01-2323-01-2024 Demand No.II
G.O.(Rt)No.667/2024/Fin 2024-01-2323-01-2024 Demand No.XVIII
G.O.(Rt)No.655/2024/Fin 2024-01-2323-01-2024 Demand No.II
G.O.(Rt)No.656/2024/Fin 2024-01-2323-01-2024 Demand No.II
G.O.(Rt)No.657/2024/Fin 2024-01-2323-01-2024 Demand No.XII
G.O.(Rt)No.669/2024/Fin 2024-01-2323-01-2024 Demand No.XVIII
G.O.(Rt)No.670/2024/Fin 2024-01-2323-01-2024 Demand No.XVI
G.O.(Rt)No.663/2024/Fin 2024-01-2323-01-2024 Demand No.XVIII
G.O.(Rt)No.612/2024/Fin 2024-01-2222-01-2024 Demand No.XVIII
G.O.(Rt)No.624/2024/Fin 2024-01-2222-01-2024 Demand No.XVII
G.O.(Rt)No.625/2024/Fin 2024-01-2222-01-2024 Demand No.XVII
G.O.(Rt)No.626/2024/Fin 2024-01-2222-01-2024 Demand No.XVII
G.O.(Rt)No.619/2024/Fin 2024-01-2222-01-2024 Demand No.XVII
G.O.(Rt)No.620/2024/Fin 2024-01-2222-01-2024 Demand No.XVII
G.O.(Rt)No.621/2024/Fin 2024-01-2222-01-2024 Demand No.XVII
G.O.(Rt)No.622/2024/Fin 2024-01-2222-01-2024 Demand No.XVII
G.O.(Rt)No.634/2024/Fin 2024-01-2222-01-2024 Demand No.XVII
G.O.(Rt)No.635/2024/Fin 2024-01-2222-01-2024 Demand No.XVI
G.O.(Rt)No.642/2024/Fin 2024-01-2222-01-2024 Demand No.XVI
G.O.(Rt)No.627/2024/Fin 2024-01-2222-01-2024 Demand No.XVIII
G.O.(Rt)No.629/2024/Fin 2024-01-2222-01-2024 Demand No.XVIII
G.O.(Rt)No.631/2024/Fin 2024-01-2222-01-2024 Demand No.XXX
G.O.(Rt)No.607/2024/Fin 2024-01-2121-01-2024 Demand No.II
G.O.(Rt)No.607/2024/Fin 2024-01-2121-01-2024 Demand No.II
G.O.(Rt)No.582/2024/Fin 2024-01-2121-01-2024 Demand No.XVIII
G.O.(Rt)No.602/2024/Fin 2024-01-2121-01-2024 Demand No.XVIII
G.O.(Rt)No.603/2024/Fin 2024-01-2121-01-2024 Demand No.XVIII
G.O.(Rt)No.608/2024/Fin 2024-01-2121-01-2024 Demand No.XVIII
G.O.(Rt)No.594/2024/Fin 2024-01-2020-01-2024 Demand No.II
G.O.(Rt)No.588/2024/Fin 2024-01-2020-01-2024 Demand No.XVII
G.O.(Rt)No.593/2024/Fin 2024-01-2020-01-2024 Demand No.II
G.O.(Rt)No.594/2024/Fin 2024-01-2020-01-2024 Demand No.II
G.O.(Rt)No.595/2024/Fin 2024-01-2020-01-2024 Demand No.II
G.O.(Rt)No.580/2024/Fin 2024-01-2020-01-2024 Demand No.XVIII
G.O.(Rt)No.531/2024/Fin 2024-01-1919-01-2024 Demand No.XII
G.O.(Rt)No.534/2024/Fin 2024-01-1919-01-2024 Demand No.XXXVII
G.O.(Rt)No.490/2024/Fin 2024-01-1818-01-2024 Demand No.XVII
G.O.(Rt)No.488/2024/Fin 2024-01-1818-01-2024 Demand No.XXX
G.O.(Rt)No.489/2024/Fin 2024-01-1818-01-2024 Demand No.XXX
G.O.(Rt)No.485/2024/Fin 2024-01-1717-01-2024 Demand No.I
G.O.(Rt)No.477/2024/Fin 2024-01-1717-01-2024 Demand No.XVI
G.O.(Rt)No.478/2024/Fin 2024-01-1717-01-2024 Demand No.XVI
G.O.(Rt)No.470/2024/Fin 2024-01-1717-01-2024 Demand No.XII
G.O.(Rt)No.467/2024/Fin 2024-01-1717-01-2024 Demand No.XVII
G.O.(Rt)No.472/2024/Fin 2024-01-1717-01-2024 Demand No.XVII
G.O.(Rt)No.438/2024/Fin 2024-01-1616-01-2024 Demand No.XVIII
G.O.(Rt)No.445/2024/Fin 2024-01-1616-01-2024 Demand No.XVIII
G.O.(Rt)No.450/2024/Fin 2024-01-1616-01-2024 Demand No.XVIII
G.O.(Rt)No.451/2024/Fin 2024-01-1616-01-2024 Demand No.XVIII
G.O.(Rt)No.431/2024/Fin 2024-01-1616-01-2024 Demand No.XII
G.O.(Rt)No.436/2024/Fin 2024-01-1616-01-2024 Demand No.XII
G.O.(Rt)No.453/2024/Fin 2024-01-1616-01-2024 Demand No.XVII
G.O.(Rt)No.415/2024/Fin 2024-01-1515-01-2024 Demand No.XVIII
G.O.(Rt)No.416/2024/Fin 2024-01-1515-01-2024 Demand No.XLII
G.O.(Rt)No.410/2024/Fin 2024-01-1414-01-2024 Demand No.XVII
G.O.(Rt)No.399/2024/Fin 2024-01-1313-01-2024 Demand No.XVII
G.O.(Rt)No.400/2024/Fin 2024-01-1313-01-2024 Demand No.XVII
G.O.(Rt)No.380/2024/Fin 2024-01-1212-01-2024 Demand No.XVIII
G.O.(Rt)No.395/2024/Fin 2024-01-1212-01-2024 Demand No.XVIII
G.O.(Rt)No.377/2024/Fin 2024-01-1212-01-2024 Demand No.XIV
G.O.(Rt)No.382/2024/Fin 2024-01-1212-01-2024 Demand No.XIV
G.O.(Rt)No.389/2024/Fin 2024-01-1212-01-2024 Demand No.XVII
G.O.(Rt)No.390/2024/Fin 2024-01-1212-01-2024 Demand No.XVII
G.O.(Rt)No.391/2024/Fin 2024-01-1212-01-2024 Demand No.XVII
G.O.(Rt)No.392/2024/Fin 2024-01-1212-01-2024 Demand No.XVII
G.O.(Rt)No.393/2024/Fin 2024-01-1212-01-2024 Demand No.XVII
G.O.(Rt)No.342/2024/Fin 2024-01-1111-01-2024 Demand No.XXX
G.O.(Rt)No.373/2024/Fin 2024-01-1111-01-2024 Demand No.XXX
G.O.(Rt)No.351/2024/Fin 2024-01-1111-01-2024 Demand No.XVIII
G.O.(Rt)No.365/2024/Fin 2024-01-1111-01-2024 Demand No.I
G.O.(Rt)No.366/2024/Fin 2024-01-1111-01-2024 Demand No.I
G.O.(Rt)No.369/2024/Fin 2024-01-1111-01-2024 Demand No.II
G.O.(Rt)No.343/2024/Fin 2024-01-1111-01-2024 Demand No.XXXIII
G.O.(Rt)No.368/2024/Fin 2024-01-1111-01-2024 Demand No.XXXIII
G.O.(Rt)No.370/2024/Fin 2024-01-1111-01-2024 Demand No.XVIII
G.O.(Rt)No.319/2024/Fin 2024-01-1010-01-2024 Demand No.XXXI
G.O.(Rt)No.324/2024/Fin 2024-01-1010-01-2024 Demand No.XIV
G.O.(Rt)No.336/2024/Fin 2024-01-1010-01-2024 Demand No.XVIII
G.O.(Rt)No.281/2024/Fin 2024-01-1010-01-2024 Demand No.XVII
G.O.(Rt)No.282/2024/Fin 2024-01-1010-01-2024 Demand No.XVII
G.O.(Rt)No.305/2024/Fin 2024-01-1010-01-2024 Demand No.XVII
G.O.(Rt)No.313/2024/Fin 2024-01-1010-01-2024 Demand No.XIV
G.O.(Rt)No.316/2024/Fin 2024-01-1010-01-2024 Demand No.III
G.O.(Rt)No.318/2024/Fin 2024-01-1010-01-2024 Demand No.III
G.O.(Rt)No.321/2024/Fin 2024-01-1010-01-2024 Demand No.III
G.O.(Rt)No.323/2024/Fin 2024-01-1010-01-2024 Demand No.I
G.O.(Rt)No.234/2024/Fin 2024-01-0909-01-2024 Demand No.XVII
G.O.(Rt)No.237/2024/Fin 2024-01-0909-01-2024 Demand No.XII
G.O.(Rt)No.239/2024/Fin 2024-01-0909-01-2024 Demand No.XII
G.O.(Rt)No.248/2024/Fin 2024-01-0909-01-2024 Demand No.XVII
G.O.(Rt)No.250/2024/Fin 2024-01-0909-01-2024 Demand No.XII
G.O.(Rt)No.253/2024/Fin 2024-01-0909-01-2024 Demand No.XII
G.O.(Rt)No.275/2024/Fin 2024-01-0909-01-2024 Demand No.XVIII
G.O.(Rt)No.258/2024/Fin 2024-01-0909-01-2024 Demand No.XVII
G.O.(Rt)No.259/2024/Fin 2024-01-0909-01-2024 Demand No.XII
G.O.(Rt)No.267/2024/Fin 2024-01-0909-01-2024 Demand No.II
G.O.(Rt)No.261/2024/Fin 2024-01-0909-01-2024 Demand No.XII
G.O.(Rt)No.265/2024/Fin 2024-01-0909-01-2024 Demand No.XII
G.O.(Rt)No.274/2024/Fin 2024-01-0909-01-2024 Demand No.XXXVII
G.O.(Rt)No.268/2024/Fin 2024-01-0909-01-2024 Demand No.II
G.O.(Rt)No.236/2024/Fin 2024-01-0909-01-2024 Demand No.XVIII
G.O.(Rt)No.255/2024/Fin 2024-01-0909-01-2024 Demand No.XIII
G.O.(Rt)No.194/2024/Fin 2024-01-0808-01-2024 Demand No.XVII
G.O.(Rt)No.231/2024/Fin 2024-01-0808-01-2024 Demand No.III
G.O.(Rt)No.212/2024/Fin 2024-01-0808-01-2024 Demand No.XVIII
G.O.(Rt)No.211/2024/Fin 2024-01-0808-01-2024 Demand No.XVIII
G.O.(Rt)No.188/2024/Fin 2024-01-0707-01-2024 Demand No.XXXI
G.O.(Rt)No.192/2024/Fin 2024-01-0707-01-2024 Demand No.III
G.O.(Rt)No.183/2024/Fin 2024-01-0707-01-2024 Demand No.XXXVII
G.O.(Rt)No.186/2024/Fin 2024-01-0707-01-2024 Demand No.XXXVII
G.O.(Rt)No.187/2024/Fin 2024-01-0707-01-2024 Demand No.XXXVII
G.O.(Rt)No.190/2024/Fin 2024-01-0707-01-2024 Demand No.III
G.O.(Rt)No.191/2024/Fin 2024-01-0707-01-2024 Demand No.XIV
G.O.(Rt)No.188/2024/Fin 2024-01-0707-01-2024 Demand No.XXXI
G.O.(Rt)No.193/2024/Fin 2024-01-0707-01-2024 Demand No.XXIII
G.O.(Rt)No.161/2024/Fin 2024-01-0606-01-2024 Demand No.XII
G.O.(Rt)No.165/2024/Fin 2024-01-0606-01-2024 Demand No.XII
G.O.(Rt)No.162/2024/Fin 2024-01-0606-01-2024 Demand No.XIII
G.O.(Rt)No.148/2024/Fin 2024-01-0505-01-2024 Demand No.XI
G.O.(Rt)No.157/2024/Fin 2024-01-0505-01-2024 Demand No.XIV
G.O.(Rt)No.152/2024/Fin 2024-01-0505-01-2024 ശ്രീ.സുരേഷ് കുമാർ ബി. ബഹു.അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലിൽ ഫയൽ ചെയ്ത OA 35/2023-ലെ 16/02/2023-ലെ ഉത്തരവ് നടപ്പിൽ വരുത്തി ഉത്തരവ് - പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.103/2024/Fin 2024-01-0404-01-2024 Demand No.XII
G.O.(Rt)No.110/2024/Fin 2024-01-0404-01-2024 Demand No.XII
G.O.(Rt)No.98/2024/Fin 2024-01-0404-01-2024 Demand No.XLII
G.O.(Rt)No.130/2024/Fin 2024-01-0404-01-2024 Demand No.I
G.O.(Rt)No.114/2024/Fin 2024-01-0404-01-2024 Demand No.XXVIII
G.O.(Rt)No.55/2024/Fin 2024-01-0303-01-2024 Demand No.II
G.O.(Rt)No.57/2024/Fin 2024-01-0303-01-2024 Demand No.XI
G.O.(Rt)No.83/2024/Fin 2024-01-0303-01-2024 Demand No.XII
G.O.(Rt)No.86/2024/Fin 2024-01-0303-01-2024 Demand No.XII
G.O.(Rt)No.56/2024/Fin 2024-01-0303-01-2024 Demand No.XI
G.O.(Rt)No.77/2024/Fin 2024-01-0303-01-2024 Demand No.XVII
G.O.(Rt)No.78/2024/Fin 2024-01-0303-01-2024 Demand No.XVII
G.O.(Rt)No.79/2024/Fin 2024-01-0303-01-2024 Demand No.XVII
G.O.(Rt)No.80/2024/Fin 2024-01-0303-01-2024 Demand No.XVII
G.O.(Rt)No.81/2024/Fin 2024-01-0303-01-2024 Demand No.XVII
G.O.(Rt)No.82/2024/Fin 2024-01-0303-01-2024 Demand No.XVII
G.O.(Rt)No.96/2024/Fin 2024-01-0303-01-2024 Demand No.XLII
G.O.(Rt)No.97/2024/Fin 2024-01-0303-01-2024 Demand No.XVIII
G.O.(Rt)No.29/2024/Fin 2024-01-0101-01-2024 Demand No.XII
G.O.(Rt)No.53/2024/Fin 2024-01-0101-01-2024 Demand No.XVII
G.O.(Rt)No.5/2024/Fin 2024-01-0101-01-2024 Demand No.XXX