പെൻഷൻ ഉത്തരവുകൾ

SELECT
Order No. Subject Published
SRO No.637/2020 Dated 01-10-2020 Kerala Service (Fourth Amendment) Rules, 2020 2021-01-13
G.O.(P)No.159/2020/Fin Dated 23-11-2020 ഇന്ത്യൻ സായുധ സേനയിലെ എക്സ് കോമ്പാറ്റന്റ് ക്ലർക്ക്/സ്റ്റോർമാൻ എന്നീ തസ്തികകളിൽ നിന്നും വിരമിച്ച വിമുക്തഭടൻമാർക്ക് സംസ്ഥാന സർവ്വീസിലെ എൽ.ഡി ക്ലർക്ക്/ജൂനിയർ ക്ലർക്ക്/ സ്റ്റോർമാൻ /ടൈപ്പിസ്റ്റ് എന്നീ തസ്തികകളിൽ പുനർനിയമനം ലഭിക്കുമ്പോൾ അനുവദിക്കുന്ന ശമ്പളനിർണ്ണയ ആനുകൂല്യം റദ്ദാക്കി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 2020-12-28
G.O.(P)No.102/2019/Fin Dated 14-08-2019 26-11-2018 ലെ ബഹു.സുപ്രീംകോടതിയുടെ SLP(C)No.27604/2017 - ന്മേലുളള വിധിന്യായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അധിവർഷത്തിലുണ്ടായ അധിക ദിനങ്ങൾ കൂടി പരിഗണിച്ച് സേവനകാലം പനനർനിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുളള അനുമതി സമാന കേസുകൾക്ക് നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. 2019-08-17
G.O.(P)No.59/2019/Fin Dated 22-05-2019 പെൻഷൻ - 01.07.2014 നു ശേഷം വിരമിച്ച് പ്രീ-റിവൈസ്ഡ് സ്കെയിലിൽ പെൻഷൻ വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് പത്താം ശമ്പളപരിഷ്കരണത്തിന്റെ ഫലമായി പെൻഷനിൽ വന്ന കുറവ് പേഴ്സണൽ അലവൻസായി അനുവദിച്ചു നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു 2019-05-28
G.O.(P)No.55/2019/Fin Dated 04-05-2019 Guidelines for time bound disbersement of pension benefits of emplopyees retiring from service 2019-05-17
G.O.(P)No.50/2019/Fin Dated 03-05-2019 Kerala Service Rules - PArt III - Deletion of Government Decision No.3 and 8 below Rule 14 E, Part III KSRs - Orders issued 2019-05-16
G.O.(P)No.33/2019/Fin Dated 19-03-2019 വിദേശത്ത് സ്ഥിര താമസമാക്കിയ സേവന പെൻഷൻകാർക്ക് നേരിട്ട് ഹാജരാകാതെ തന്നെ ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 2019-03-22
CircularNo.97/2017/Fin Dated 27-12-2017
Payment of Pension to AIS Officers/Pensioners-Grant of fixed Medical Allowances-Instructions
2018-01-03
Pen B4/43/2017/Fin dated 12/06/2017
10 ആം പെൻഷൻ പരിഷ്കരണം - പെൻഷൻ, ഗ്രാറ്റുവിറ്റി കുടിശ്ശിക - ഒന്നാം ഗഡു പലിശ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിലെ അപാകത - സ്പഷ്ടീകരണം
2017-07-03
G.O.(P)No.49/2017/Fin Dated 21-04-2017 PRISM-e-Submission of pension papers-Detailed Guidelines issued 2017-04-25
G.O.(P)No.259/2015/Fin Dated 29-06-2015 Modifying and Renaming Form II and Form 2 in the Pension Book and in KSR Part III -Orders issued 2015-09-01
G.O.(P)No.489/2014/Fin Dated 11-11-2014 Preparation of database in respect of State Service Pensioners -Holding original Pension payment orders in Treasuries 2014-11-17
CircularNo.53/2013/Fin Dated 11-06-2013 Expeditious settlement of pension claims-delay in submission of pension papers -guidelines issued 2013-06-28
CircularNo.54/2013/Fin Dated 19-06-2013 Monetary Effect of Pensionary benefits consequent to reduction in punishment awarded earlier in a disciplinary proceedings clarifications issued 2013-06-24
G.O.(P)No.285/13/Fin Dated 14-06-2013 KSRs Part III Rule Reemployment pay of pensioners coming under UGC/AICTE/Medical Education Schemes 2013-06-19
G.O.(P)No.270/2013/Fin Dated 04-06-2013 Kerala Service Rules Part III Rule 100 Reemployment pay of pensioners-further clarification 2013-06-12
G.O.(P)No.712/2012/Fin Dated 28-12-2012 Revision of pension and Family pension to those coming under UGC/AICTE/Medical Education Scheme-Modified 2013-05-21
G.O.(P)No.226/2012/Fin Dated 18-04-2012 Amendment to KSR Part III 2013-03-16
G.O.(P)No.106/2013/Fin Dated 27-02-2013 Disbursement of pensionary benefits on the date of retirement-State level Committee constituted 2013-03-02
G.O.(P)No.551/12/Fin Dated 09-10-2012 Revision of pension and other related benefits- modified 2012-10-18
G.O.(P)No.324/2012/Fin Dated 04-06-2012 Pension Revision 2009 Special Pay in lieu of Higher Time Scale of pay -Reckoning of Orders issued 2012-06-08
G.O.(P)No.316/2012/Fin Dated 01-06-2012 Kerala Service Rules Part III,Rule 100 Reemployment Pay of Pensioner -Clarification -Orders issued 2012-06-07
G.O.(P)No.297/2012/Fin Dated 23-05-2012 Pension -Revision of pension of persons directly recruited to the personal staff of Ministers ,Leader of opposition and Government Chief Whip-Sanctioned 2012-05-28
G.O.(P)No.230/2012/Fin Dated 19-04-2012 Revision of Pension and family pension in respect of those coming under UGC/MES/AICTE Schemes-Modification 2012-04-24
G.O.(P)No.150/2012/Fin Dated 06-03-2012 Invalid pension to part time Contingent Pensioners enhanced 2012-03-15
G.O.(P)No.803/2002/Fin Dated 30-12-2002 Rules -KSRs Part III Speedy settlement of Pensionary claims-Guidelines to avoid delay -Clarifications issued 2012-01-27
G.O.(P)No.185/2002/Fin Dated 27-03-2002 Rules-KSR Part III-Delay in payment of pensionary benefits -guidelines to avoid-orders issued 2012-01-07
G.O.(P)No.594/2011/Fin Dated 13-12-2011 Settlement of Pensionary claims in respect of man missing cases - Further modification - Orders issued. 2011-12-14
CircularNo.77/2011/fin Dated 02-11-2011 Disbursement of Retirement Benefits on the date of Retirement-Instructions issued 2011-11-09
G.O.(P)No.389/2011/Fin Dated 15-09-2011 Revision of Pension of pre -01.07.2009 Pensioners-anomaly in fixing pension-clarification-orders-issued. 2011-09-17
G.O.(P)No.345/2011/Fin Dated 12-08-2011 Revision of Pension and other related benefits in respect of University employees consequent on revision of Pay Scales from 01-07-2009 in accordance with the recommendation of the 9th Pay Revision Commission 2011-08-12
G.O.(P)No.211/2011/Fin Dated 07-05-2011 Pension-Revision of Pension and Family Pension to those coming under UGC/AICTE/Medical Education Scheme 2011-06-23
G.O.(P)No.210/2011/Fin Dated 06-05-2011 Dearness Allowance to State Government Employees and to the Teachers coming under UGC/AICTE/Medical Education Schemes-Dearness Relief to State Government Pensioners and Family Pensioners including those coming under UGC/AICTE/Medical Education Schemes and those drawing Dearness Relief at Central Rates with effect from 01.01.2011-Modification Erratum 2011-05-07
G.O.(P)No.87/2011/Fin Dated 28-02-2011 Pension - Revision of Pension and other related benefits consequent on revision of Pay Scales from 01/07/2009 in accordance with the recommendation of the 9th Pay Revision Commission - Orders issued 2011-03-18
G.O.(P)No.694/2010/Fin Dated 23-12-2010 Pension/Family Pension in respect of employees who retired/ expired during the period from 01/03/2002 to 30/06/2004 - Modification - Orders issued 2010-12-23
G.O.(P)No.661/2010/Fin Dated 04-12-2010 Dearness relief to state government pensioners and family pensioners including those coming under UGC/AICTE/Medical Education schemes and those drawing dearness relief at central rates with effect from 01/07/2010 - Revision Orders Issued 2010-12-09
G.O.(P)No.602/2010/Fin Dated 19-11-2010

Pension / Family Pension in respect of employees who retired / expired during the period from 01/03/2002 to 30/06/2004 - Modified - Orders issued.

2010-11-19
G.O.(P)No.362/2010/Fin Dated 03-07-2010

ALLOWANCE-DEARNESS ALLOWANCE TO STATE GOVERNMENT EMPLOYEES    AND TO THE TEACHERS COMING UNDER UGC/AICTE /MEDICAL EDUCATION SCHEMES - DEARNESS RELIEF  TO STATE GOVERNMENT PENSIONERS AND FAMILY PENSIONERS INCLUDING THOSE COMING UNDER UGC/AICTE/ MEDICAL EDUCATION SCHEMES AND THOSE DRAWING DEARNESS RELIEF AT CENTRAL RATES WITH EFFECT FROM 01.01.2010 - REVISION-ORDERS ISSUED.

2010-07-03
G.O.(P)No.299/2010/Fin Dated 24-05-2010 Pension - Revision of Pension and Family Pension to those coming under UGC / AICTE / Medical Education Schemes and retired prior 01-01-1996 based on the pay scales from 01-01-1996 - Orders issued. 2010-05-24
CircularNo.2/2010/Fin Dated 06-01-2010 Change in accounting procedure in respect of pension etc payable to All India Service Officers borne in the State cadre - Instructions to Treasury Officers issued - Reg. 2010-01-06
G.O.(P)No.566/09/Fin Dated 18-12-2009

Pension - payment of arrears of pension in respect of the pensioners of Local Self Government Institutions

2009-12-18
G.O.(P)No.512/09/Fin Dated 18-11-2009

ALLOWANCE - DEARNESS ALLOWANCE TO STATE GOVERNMENT EMPLOYEES AND TO THE TEACHERS COMING UNDER UGC/AICTE/MEDICAL EDUCATION SCHEMES - DEARNESS RELIEF TO STATE GOVERNMENT PENSIONERS AND FAMILY PENSIONERS INCLUDING THOSE COMING UNDER UGC/AICTE/MEDICAL EDUCATION SCHEMES AND THOSE DRAWING DEARNESS RELIEF AT CENTRAL RATES WITH EFFECT FROM 01.07.2009 - REVISION - ORDERS ISSUED.

2009-11-18
G.O.(P)No.211/2009/Fin Dated 02-06-2009

Allowance - Dearness Allowance to State Government Employees and Teachers and to those coming under UGC/AICTE/Medical Education Schemes - Dearness Relief to State Government Pensioners and Family Pensioners including those coming under UGC/AICTE/Medical Education schemes and those drawing Dearness Relief at Central Rates with effect from 01/01/2009 - Revision - Orders Issued

2009-06-02
G.O.(P)No.177/2009/Fin Dated 12-05-2009

Dearness Relief on pension to Retired State Judicial Officers and Chairman and members of Kerala Public Service Commission who were in receipt of Dearness Relief at Central rates - with effect from 01/07/2008 - Revision - Orders Issued

2009-05-12
G.O.(P)No.38/2009/Fin Dated 17-01-2009

Allowance - Dearness Allowance to State Government Employees and to the Teachers coming under UGC/AICTE/Medical Education Schemes - Dearness Relief to State Government Pensioners and Family Pensioners including those coming under UGC/AICTE/Medical Education Schemes with effect from 01/07/2008 - Revision - Orders Issued

2009-01-17
G.O.(P)No.220/08/Fin Dated 22-05-2008

Allowance - Dearness Allowance to State Government Employees and to the teachers coming under UGC/AICTE/Medical Education Schemes - Dearness Relief to State Government Pensioners and Family Pensioners including those coming under UGC/AICTE/Medical Education Schemes with effect from 01/01/2008 - Revision - Orders issued

2008-05-22
G.O.(P)No.160/08/Fin Dated 08-04-2008

Pension - Revision of Pension / Family Pension of the pensioners of Corporation/ Municipalities - orders issued

2008-04-08
G.O.(P)No.91/2008/Fin Dated 16-02-2008

Allowance - Dearness Allowance to State Government Employees and the Teachers coming under UGC/AICTE/Medical Education Schemes with effect from 01/07/2007 - Revision - Orders issued

2008-02-16
G.O.(P)No.65/2008/Fin Dated 01-02-2008

Revision of Pension - Interest for delay in revision - modified - Orders issued

2008-02-01
G.O.(P)No.547/2007/Fin Dated 14-11-2007

Allowance - Dearness Allowance to State Government Employees and the Teachers coming under UGC/AICTE/Medical Education schemes with effect from 01/01/2007 - Revision - Orders Issued

2007-11-14
G.O.(P)No.546/2007/Fin Dated 13-11-2007

Allowance-Dearness Allowance to?? State Government Employees and to the Teachers Coming Under UGC/AICTE /Medical Education Schemes who have Retired/Will Be Retiring on or After 1/1/2007 And DR to Pensioners With Effect From 1.1.2007 - Revision-Orders Issued

2007-11-13
G.O.(P)No.538/2007Fin Dated 09-11-2007 Allowance-Dearness Allowance to?? Teachers Etc Coming Under UGC/AICTE /Medical Education Schemes Retired/Will Be Retiring on or After 1/1/2007 And DR to Pensioners Coming Under Above Schemes With Effect From 1.1.2007 - Erratum-Orders Issued 2007-11-09
G.O.(P)No.518/07/Fin Dated 23-10-2007

Allowance - DA to Teachers coming under UGC/AICTE Medical Education Scheme in the state service extended to the scientific staff of Kerala State Council for Science and Technology, Environment and its R&D Centres - Orders Issued

2007-10-23
G.O.(Ms)No.461/2007/Fin Dated 25-09-2007

Pension - Revision of Pension of Persons Directly Recruited to the Personal Staff of Ministers, Leader of Opposition and Government Chief Whip - Sanctioned - Orders Issued

2007-09-25
G.O.(P)No.420/07/Fin Dated 13-09-2007

Revision of Ex-gratia pension to those retiring prior to 01/07/2004 - Sanctioned - Orders Issued

2007-09-13
G.O.(P)No.395/2007/Fin Dated 01-09-2007

Allowance - Dearness Allowance to Teachers etc. coming under U.G.C/A.I.C.T.E/Medical Education schemes retired/will be retiring on or after 1-1-2007 and Dearness Relief to Pensioners coming under above schemes with effect from 01/01/2007-Revision-Orders Issued

2007-09-01
G.O.(P)No.333/2007/Fin Dated 27-07-2007

Allowance - Dearness Allowance/Dearness Relief to State Government Employees/Pensioners with effect from 01/01/2005, 01/07/2005, 01/01/2006 and 01/07/2006 in respect of those who are continuing in pre-revised scale of 1997 Pay Revision - Rates of DA/DR-Modification-Orders Issued

2007-07-27
G.O.(P)No.268/07/Fin Dated 22-06-2007

Medical Allowance to Part-time Contingent Pensioners and Pro-rata Pensioners - Enhanced - Orders Issued

2007-06-22
G.O.(P)No.251/07/Fin Dated 15-06-2007

Allowance-Dearness Allowance/Dearness Relief to Teachers etc coming under UGC/AICTE/Medical Education Schemes and Pensioners on UGC/AICTE/Medical Education Schemes in State Service with effect from 1-1-2005, 1-7-2005, 1-1-2006 and 1-7-2006 - Revision - Orders Issued

2007-06-15
G.O.(P)No.236/2007/Fin Dated 12-06-2007

Allowance - Dearness Allowance to State Government Employees retired/will be retiring on or after 01-01-2007 and Dearness Relief to Pensioners with effect from 01-01-2007 - Revision - Orders Issued

2007-06-12
G.O.(P)No.157/07/Fin Dated 17-04-2007

Revision of Pension - Interest for delay in Revision - Sanctioned - Orders Issued

2007-04-17
G.O.(P)No.148/2007/Fin Dated 09-04-2007

Allowance - DA/DR to State Government Employees/Pensioners with effect from 01/01/2005, 01/07/2005, 01/01/2006 and 01/07/2006 - Erratum - Orders issued

2007-04-09
G.O.(P)No.120/07/Fin Dated 20-03-2007

Allowance - Dearness Allowance/Dearness Relief to State Government Employees/ Pensioners with effect from 1.1.2005, 1.7.2005, 1.1.2006 and 1.7.2006 - Revision - Orders Issued

2007-03-20
G.O.(P)No.109/07/Fin Dated 14-03-2007

Revision of Ex-Gratia Pension to those retiring after 01/07/2004 - Sanctioned - Orders Issued

2007-03-14
G.O.(P)No.84/2007/Fin Dated 01-03-2007

Pension Revision - Provisional Revision of Pension to those who retired after 01/07/2004 from UGC/AICTE/Medical Education Schemes - Sanctioned - Orders Issued

2007-03-01
G.O.(P)No.81/2007/Fin Dated 28-02-2007

Revision of Pension - Extending benefit of revision?to those coming under UGC/AICTE/Medical Education Schemes and Retiring prior to 01/07/2004 - Orders Issued

2007-02-28
G.O.(P)No.359/06/Fin Dated 01-09-2006

Pension – Revision of Pension consequent on revision of pay scales – Procedures for revision of pension –revised orders issued

2006-09-01
G.O.(P)No.253/2006/Fin Dated 08-06-2006

Pension - Revision of Pension and other related benefits - Modifications - Orders Issued

2006-06-08
G.O.(P)No.180/06/Fin Dated 18-04-2006

Pension - Revision of Pension and other related benefits consequent on revision of pay scales from 01/07/2004 - Orders Issued

2006-04-18
G.O.(P) No.380/05/Fin Dated 12-08-2005

Pension - Rule 63, Part III Kerala Service Rules - Increment barred without cumulative effect - Notionally reckoning for calculation of pensionary benefits - Orders Issued

2005-08-12
G.O.(P)No.321/2005/Fin Dated 11-07-2005

Allowance - Dearness Relief to State Service Pensioners - Payment of Arrears due with effect from 01/07/2003 - Revised Orders - Issued

2005-07-11
G.O.(P)No.193/2004/Fin Dated 20-04-2004

Kerala Service Rules Part III - Service put in by Employees under Municipal Common Service/Panchayats/Universities prior to entry to Govt. Service and vice-versa - Reckoning for Pension - Modification - Orders Issued

2004-04-20
G.O.(P)No.651/03/Fin Dated 06-12-2003

Pension - Reckoning of prior service under Central Govt/Central Public Sector Undertakings put in by State govt. Employees - Modification - Orders issued

2003-12-06