സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ

- ധനകാര്യ വകുപ്പ് -
SELECT
GO No. Date Section Subject
GO(P) No.7/2022/Fin 2022-01-1717-01-2022 Industries & PW B Execution of Public Works through Government Accredited Agencies -Guidelines for Selection and Execution - Awarding Works as Non-PMC - Modification - Orders issued.
GO(Rt) No.336/2022/Fin 2022-01-1515-01-2022 BDS & GB Bill Discounting System - BDS 3.0 - Schedule for the payment of bills / cheques of Contractors / Suppliers / Accredited agencies of all Departments / Institutions / Public Sector Undertakings for the month of January 2022 - Sanctioned orders - Issued.
GO(Rt) No.310/2022/Fin 2022-01-1414-01-2022 Administration C ദേശീയ സമ്പാദ്യ പദ്ധതി വകുപ്പ് - ഡയറക്ടറുടെ നിയമനം 17-01-2022 മുതൽ 3 വർഷത്തേക്ക് കൂടി ദീർഘിപ്പിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
GO(Rt) No.283/2022/Fin 2022-01-1313-01-2022 Streamlining സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രൂപീകരിച്ച സ്പെഷ്യൽ തഹസീൽദാർ ഓഫീസുകളിലെ എൽ.എ സ്പെഷ്യൽ തഹസീൽദാർമാരെ 2053-094-36-Special Staff for Acquisition of Land for Semi High Speed Railways (Silver Line) Project (NV) എന്ന ശീർഷകത്തിൻ്റെ ഡ്രായിംഗ് & ഡിസ്ബേഴ്സിംഗ് ഓഫീസർമാരായി നിയോഗിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
GO(P) No.6/2022/Fin 2022-01-1313-01-2022 Streamlining വ്യക്തിഗത ട്രഷറി സേവിംഗ്സ് ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടുകളിലെ പ്രതിദിന ഓൺലൈൻ ഇടപാടു നടത്താവുന്ന തുകയുടെ പരിധി 2 ലക്ഷം രൂപയിൽ നിന്ന് 5 ലക്ഷം രൂപയായി ഉയർത്തി ഉത്തരവ് - പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
GO(P) No.5/2022/Fin 2022-01-1212-01-2022 Pension B Revision of Pension and Retirement benefits of teachers coming under UGC/AICTE/MES Scheme - Further Clarification - Orders issued.
GO(Rt) No.234/2022/Fin 2022-01-1212-01-2022 Streamlining Kerala State Financial Enterprises Limited - Opening of TSB (Institution) account for newly opened KSFE branches - Sanctioned - Orders issued.
GO(Rt) No.254/2022/Fin 2022-01-1212-01-2022 SFC-B സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ - 2021 മെയ് മുതൽ 2021 ഒക്ടോബർ വരെയുളള മാസങ്ങളിലെ പെൻഷൻ വിതരണം - പ്രാഥമിക കാർഷിക / മറ്റ് വായ്പാ സംഘങ്ങൾക്ക് നൽകാനുളള ഇൻസെൻ്റീവ് തുക അനുവദിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു.
GO(Rt) No.228/2022/Fin 2022-01-1212-01-2022 Administration C ദേശീയ സമ്പാദ്യ പദ്ധതി ഏജൻ്റുമാരുടെ 2021 ജൂലൈ, ആഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിലെ അധിക സേവനത്തിനുളള പ്രതിഫലം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് ജില്ലകൾക്കുളള ഫണ്ട് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
GO(Rt) No.193/2022/Fin 2022-01-1111-01-2022 PU A Kerala Financial Corporation - Appointment of Sri.Sanjay.M Kaul, IAS (KL 2001) as Chairman & Managing Director - Sanctioned - Order issued.
GO(Rt) No.145/2022/Fin 2022-01-0707-01-2022 BDS & GB Bill Discounting System - BDS - Schedule for the issuance of Letter of Credit of pending bills of contractors for the month of October 2021 - Sanctioned - Orders issued.
GO(Ms) No.4/2022/Fin 2022-01-0707-01-2022 Streamlining Integrated Financial Management System - Implementation of online leave and RTC / CTC generation module in SPARK facility extended for Gazetted Officers in Lotteries and State GST Departments - Approved - Orders Issued.
GO(Rt) No.90/2022/Fin 2022-01-0606-01-2022 Pension A Pension and other pensionary benefits to Sri.Renjan A (IFS), Deputy Conservator of Forest (Rtd.) - Sanctioned - Orders issued.
GO(Rt) No.97/2022/Fin 2022-01-0606-01-2022 Pension A Pension and other pensionary benefits to Sri.Rathish D (IFS), Divisional Forest Officer (Rtd.) - Sanctioned - Orders issued.
GO(Rt) No.68/2022/Fin 2022-01-0404-01-2022 Streamlining Declaration of Under Secretary (Accounts), Finance Department as the Drawing & Disbursing Officer for the Head of account 7610-00-800-89 "Advance payment to the insurance company towards implementation of MEDISEP" - Sanctioned - Orders issued.
GO(Ms) No.3/2022/Fin 2022-01-0404-01-2022 Secret Section ഗവൺമെന്റ് സെക്രട്ടറിതലം മുതലുള്ള അഖിലേന്ത്യ സർവ്വീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള തുക - ഔദ്യോഗിക വസതിയിലെ ടെലിഫോൺ, മൊബൈൽ ഫോൺ, ബ്രോഡ് ബാന്റ് എന്നീ ഇനങ്ങളിലെ ചെലവുകളുടെ നിലവിലെ സംയുക്ത പരിധി അഖിലേന്ത്യ സർവ്വീസിലെ ഐ.പി.എസ്., ഐ.എഫ്.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും അനുവദിച്ചതിൽ സ്പഷ്ടീകരണം വരുത്തി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
GO(Rt) No.32/2022/Fin 2022-01-0303-01-2022 Streamlining Integrated Financial Management System (IFMS) - Kerala Rural Water Supply Sanitation Agency - Utilization and Monitoring of Plan Fund - Linking of various PSTSB accounts in a multilevel fund transferring system - Sanction - Accorded - Orders - Issued.
GO(Rt) No.45/2022/Fin 2022-01-0303-01-2022 Streamlining East Eleri Service Co-operative Bank Ltd No.8632 - Reallocation of resumed funds from the TP account to the new TSB (Institution) account - Permission Granted - Orders Issued.
GO(P) No.1/2022/Fin 2022-01-0101-01-2022 Health Insurance Medical Insurance Schemes to State Government Employees and Pensioners - MEDISEP - Implementation through Oriental Insurance Company Ltd. (OICL) - Approved - Orders issued.
GO(Rt) No.22/2022/Fin 2022-01-0101-01-2022 SFC-A ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതം 2021-22 - വികസനവും അഭിവൃദ്ധിയും - വികസനാവശ്യത്തിനുളള ഫണ്ടിൻ്റെ മൂന്നാം ഗഡു പ്രാദേശിക സർക്കാരുകൾക്ക് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
GO(P) No.2/2022/Fin 2022-01-0101-01-2022 Industries & PW B Selection and Accreditation of Agencies for execution of Public Works - Extension of the period of Accreditation - Sanctioned - Orders issued.